EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 91/271/EEG - rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Direktivet syftar till att skydda miljön i Europeiska unionen (EU) från den skadliga inverkan (såsom eutrofiering (*)) som avloppsvatten från tätbebyggelse har.
 • I direktivet fastställs EU-täckande regler för hopsamling, rening och utsläpp av avloppsvatten. Lagen omfattar också avloppsvatten som skapas av sådana industrier som jordbruks- och livsmedelsindustrin (som bearbetning av livsmedel och bryggning).

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna måste
  • samla upp och rena avloppsvatten i tätbebyggelse med en befolkning på minst 2 000, och tillämpa sekundär rening* på det uppsamlade avloppsvattnet,
  • sätta in mer avancerad rening i tätbebyggelse med befolkningar över 10 000, belägen i känsliga områden*,
  • säkerställa att reningsverk underhålls ordentligt, för att se till att de fungerar som de ska och kan vara igång under alla normala väderförhållanden,
  • vidta åtgärder för att begränsa förorening av mottagande vatten från höga flöden av dagvatten vid extrema situationer såsom ovanligt kraftigt regn,
  • övervaka prestandan hos reningsverk och mottagande vatten,
  • övervaka avfallshantering och återanvändning av avloppsslam.
 • I bilaga I finns, förutom beskrivningar av metoderna för att övervaka och utvärdera resultaten, allmänna krav för
  • ledningsnäten,
  • utsläpp från avloppsreningsverk, däribland gränsvärden för utsläpp för dessa,
  • industrispillvatten som släpps ut i ledningssystem i tätbebyggelse.
 • I bilaga II beskrivs kriterierna för att identifiera känsliga och mindre känsliga områden.
 • I den senaste tillgängliga rapporten från Europeiska kommissionen om statusen för genomförandet och genomförandeprogrammen, som publicerades 2016, noterar man att direktivet har haft en avgörande roll i förbättringen av vattenkvaliteten i EU. Dock finns det fortfarande en del luckor när det gäller genomförandet, särskilt gällande lämplig nivå på reningen. De investeringar som hittills gjorts och planerats av EU-länderna är betydande men också oumbärliga för att överbrygga de ovannämnda luckorna och upprätthålla efterlevnaden. Dessutom är de omfattande bidragen från sektorn för avloppsvatten från tätbebyggelse till ekonomisk tillväxt och jobbskapande betydande.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET?

Från och med den 29 maj 1991, med flera olika tidsfrister för de olika kraven. 1998 antog kommissionen direktiv 98/15/EG för att klarlägga några av reglerna, p.g.a. olika tolkningar i EU-länderna. Detta trädde i kraft den 27 mars 1998. Andra tidsfrister gäller länder som gick med i EU från 2004 och framåt. Dessa anges i anslutningsfördragen med vart och ett av de berörda länderna.

BAKGRUND

Mer information finns här

* VIKTIGA BEGREPP

Eutrofiering: berikning av vatten med näringsämnen som, bland annat, orsakar en ökad tillväxt av alger vilket stör vattnets balans av vattenorganismer och vattenkvaliteten.

Sekundär rening: en process som vanligen innebär biologisk rening, så att kraven i bilaga I till direktivet uppfylls.

Känsliga områden: naturliga vatten som befinns vara, eller inom en snar framtid om inga skyddsåtgärder vidtas riskerar att bli, eutrofierade. Eller de vatten som behöver mer avancerad rening för att uppnå kraven i andra EU-direktiv (t.ex. badvattendirektivet).

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EUT L 135, 30.5.1991, s. 40–52)

Fortlöpande ändringar av direktiv 91/271/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut 2014/431/EU av den 26 juni 2014 om format för rapportering om nationella program för genomförande av rådets direktiv 91/271/EEG (EUT L 197, 4.7.2014, s. 77–86).

Rapport från kommissionen – Genomförandet av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, ändrat genom kommissionens direktiv 98/15/EG av den 27 februari 1998 – Sammanställning av de bestämmelser medlemsstaterna satt i kraft och utvärdering av de uppgifter de lämnat i enlighet med artiklarna 17 och 13 i direktivet (KOM(98) 775 slutlig, 15.1.1999).

Kommissionens rapport om genomförande av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, ändrat genom kommissionens direktiv 98/15/EG av den 27 februari 1998 (KOM(2001) 685 slutlig, 21.11.2001).

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – om genomförande av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, ändrat genom kommissionens direktiv 98/15/EG av den 27 februari 1998 (KOM(2004) 248 slutlig, 23.4.2004).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Följedokument till meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – ”Mot en hållbar vattenförvaltning inom Europeiska unionen” – Första steget i genomförandet av ramdirektivet för vatten 2000/60/EG [KOM(2007) 128 slutlig] [SEK(2007) 363] (SEK(2007) 362 slutlig, 22.3.2007).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Kommissionens 5:e sammanfattning om genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SEK(2009) 1114 slutlig, 3.8.2009).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Kommissionens 6:e sammanfattning om genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SEK(2011) 1561 slutlig, 7.12.2011).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Sjunde rapporten om genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG) (COM(2013) 574 final, 7.8.2013).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Åttonde rapporten om situationen för genomförandet och programmen för genomförande (i enlighet med artikel 17) av rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (COM(2016) 105 final, 4.3.2016).

Senast ändrat 13.02.2017

Top