EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

God vattenkvalitet i Europa (EU:s vattendirektiv)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2000/60/EG – en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler för att stoppa försämringen av Europeiska unionens (EU:s) vattenförekomster och nå ”god status” för Europas floder, sjöar och grundvatten senast 2015.

Specifikt innefattar detta att

 • skydda alla former av vatten (yt-*, grund-*, inlands-* och i övergångszon*),
 • återställa ekosystemen i och kring dessa vattenförekomster,
 • minska föroreningar i vattenförekomster, och
 • garantera hållbar vattenanvändning av enskilda och företag.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen ställer tydliga ansvarskrav på nationella tillsynsmyndigheter. De måste

 • identifiera enskilda avrinningsområden på sina territorium – det vill säga de omgivande landområden där vatten rinner ut i särskilda flodsystem,
 • utse myndigheter som hanterar flodområden i enlighet med EU-regler,
 • analysera varje avrinningsområdes funktioner och sätta referensvillkor för varje typ av vattenförekomst för att bestämma deras status,
 • analysera effekterna av mänskliga aktiviteter och genomföra ekonomiska bedömningar av vattenanvändningen,
 • övervaka vattenstatusen i varje avrinningsområde,
 • registrera skyddade områden, såsom områden som används för dricksvatten och kräver särskild uppmärksamhet,
 • utarbeta och genomföra ”förvaltningsplaner för avrinningsområden” för att förhindra försämring av ytvatten, skydda och förbättra grundvatten och bevara skyddade områden,
 • se till att kostnaderna för vattentjänster återvinns så att resurserna används effektivt och förorenarna betalar, och
 • ge information och erbjuda samråd till allmänheten om sina förvaltningsplaner för avrinningsområden.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt sedan den 22 oktober 2000 och måste bli lag i medlemsstaterna senast den 22 december 2003.

BAKGRUND

Vattnet i EU är under ökande tryck från den allt större efterfrågan på tillräckliga mängder vatten av god kvalitet för en rad olika användningsområden. Detta direktiv syftar till att skydda och förbättra vattenkvaliteten.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Ytvatten: allt inlandsvatten utom grundvatten, vatten i övergångszon och kustvatten.
Grundvatten: allt vatten under markytan.
Inlandsvatten: allt stillastående eller strömmande vatten på markytan.
Vatten i övergångszon: ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är salthaltigt, men som innehåller betydande flöden av sötvatten.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2000/60/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (EUT L 372, 27.12.2006, s. 19).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker (EUT L 288, 6.11.2007, s. 27).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EUT L 348, 24.12.2008, s. 84).

Se den konsoliderade versionen.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Strategi för att skydda Europas vattenresurser (COM(2012) 673 final, 14.11.2012).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet: åtgärder för att nå ”god status” för EU:s vatten och minska översvämningsriskerna (COM(2015) 120 final, 9.3.2015).

Senast ändrat 09.09.2021

Top