EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s gemensamma företag för Iter och utveckling av fusionsenergi - Fusion for Energy (F4E)

EU:s gemensamma företag för Iter och utveckling av fusionsenergi - Fusion for Energy (F4E)

Ett storskaligt internationellt experiment som kallas Iter har inrättats för att påvisa kärnfusionens gångbarhet som energikälla. Europeiska unionen (EU) har skapat ett gemensamt företag för Iter och utvecklingen av fusionsenergi för att hantera EU:s bidrag till Iter.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag

SAMMANFATTNING

Ett storskaligt internationellt experiment som kallas Iter har inrättats för att påvisa kärnfusionens gångbarhet som energikälla. Europeiska unionen (EU) har skapat ett gemensamt företag för Iter och utvecklingen av fusionsenergi för att hantera EU:s bidrag till Iter.

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet inrättas ett gemensamt företag för Iter och utvecklingen av fusionsenergi (F4E) under en period av 35 år från och med den 19 april 2007. F4E:s säte finns i Barcelona, Spanien.

F4E:s medlemmar är Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), som företräds av Europeiska kommissionen, de 28 EU-länderna (1) och Schweiz. Dessa har ingått samarbetsavtal med Euratom inom området kontrollerad kärnfusion.

Mål

Målen är:

Utöver dess andra aktiviteter är det gemensamma företagets viktigaste uppgifter:

  • att övervaka förberedelserna av platsen för Iterprojektet,
  • att bistå Iterorganisationen med materiella, finansiella och mänskliga resurser,
  • att samordna forskning samt vetenskaplig och teknisk utveckling på fusionsområdet,
  • att hålla kontakt med Iterorganisationen.

Budget

Euratoms bidrag till F4E för perioden 2014-2020 uppgår till 2 915 miljoner euro.

F4E:s preliminära finansiella resurser för perioden 2007-2041 beräknas uppgå till 9 653 miljoner euro, med ett bidrag från Euratom på 7 649 miljoner euro (varav maximalt 15 % för administrativa utgifter).

Struktur

F4E har status som en juridisk person.

F4E har följande:

Styrelsen ansvarar för tillsynen av F4E i genomförandet av dess verksamhet.

  • en direktör, som ansvarar för att företräda F4E och organisationens dagliga drift, däribland teckna avtal.

Ansvar och behörighet

F4E:s avtalsrättsliga ansvar regleras av avtalet i fråga och den lagstiftning som gäller för det.

Europeiska unionens domstol har behörighet att pröva talan och överklaganden mot F4E.

BAKGRUND

Fusionsenergi, tillsammans med förnybara energikällor och fissionsenergi, är ett av de tre alternativen till fossila bränslen. Det är den i särklass mest utbredda energikällan i universum, då den utstrålas av solen och andra stjärnor, men den minst utvecklade på jorden av dessa tre icke-fossila energikällor.

JET-projektet (Joint European Torus), som grundades 1978, har bidragit till avancerad forskning inom området fusionsenergi under flera år. Från 1988 har utvecklingen av Iterprojektet representerat ett nytt skede inom fusion. Detta ledde 2001 till en detaljerad konstruktion av en forskningsanläggning vars syfte var att visa att fusion är en fungerande energikälla som EU kan ha stor nytta av, framför allt när det gäller säkerhet och mångfald i den långsiktiga energiförsörjningen.

I november 2003 föreslog EU Frankrike som Itervärdstat och Cadarache som plats för Iter.

Mer information finns på F4E:s webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

EUT L 90, 30.3.2007, s. 58-72

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

EUT L 349, 21.12.2013, s. 100-102

Beslut (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

EUT L 37, 13.2.2015, s. 8-14

Senast ändrat 25.07.2015(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).

Top