EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-regler för beskattning av energiprodukter och elektricitet

EU-regler för beskattning av energiprodukter och elektricitet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/96/EG – en omstrukturering av EU:s system för beskattning av energiprodukter och elektricitet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs Europeiska unionens (EU:s) regler för skatter vad gäller elektricitet, alla motorbränslen och de flesta bränslen för uppvärmning.
 • Syftet är att säkerställa att EU:s inre marknad för energi fungerar smidigt och att undvika alla de störningar av handeln och konkurrensen som kan bli följden av stora skillnader i ländernas skattesystem.
 • Reglerna bidrar till bredare mål, som att gå över till en konkurrenskraftig, koldioxidsnål och energieffektiv ekonomi.

VIKTIGA PUNKTER

 • Energiprodukter beskattas endast när de används som motorbränsle eller för uppvärmning.
 • I lagstiftningen införs miniminivåer för skatt på motorbränslen, uppvärmningsbränslen och elektricitet, som gäller från och med den 1 januari 2004.
 • Energiprodukter som används för uppvärmning, inom jordbruket, stationära motorer och maskiner vid byggnadsverksamhet samt offentliga arbeten får beskattas på lägre nivåer än bränsle till bilar.
 • Regeringarna får tillämpa en lägre skattesats på kommersiell diesel (när den används av vägtransportföretag eller kollektivtrafik) än på diesel för icke-kommersiell användning.
 • Direktivet tillåter skattebefrielse och skattenedsättning i synnerhet av miljö- och hälsopolitiska skäl. Regeringarna kan undanta förnybara energikällor från beskattning, t.ex. biobränslen eller bränslen och elektricitet som används för att transportera varor och passagerare med tåg, tunnelbana, spårvagn eller trådbuss.
 • Lagstiftningen möjliggör minskade skatter för energiintensiva företag – de som har ansträngt sig mest för att minska förbrukningen. EU-länder som har haft svårt att genomföra de nya åtgärderna har fått övergångssystem innan de har tillämpat lagstiftningen (Belgien, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike och Portugal).
 • Liknande tillfälliga undantag och övergångsperioder beviljades de länder som gick med i EU 2004 och 2007.
 • Lagstiftningen gäller inte för vissa energiintensiva sektorer (t.ex. inom metallurgi) eller för energiprodukter som har dubbel användning, dvs. används både för uppvärmning och annat syfte (t.ex. för produktionen av vissa kemikalier).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 31 oktober 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 2003.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51–70).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2003/96/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast informationsvärde.

Senast ändrat 28.11.2016

Top