EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den inre marknaden för energi (till och med mars 2011)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Den interna marknaden för el' for an updated information about the subject.

Den inre marknaden för energi (till och med mars 2011)

Som svar på uppmaningen från Europeiska rådets möte i Lissabon föreslås genom detta direktiv en samling åtgärder som syftar till ett fullständigt öppnande av marknaden för el till förmån för Europas konsumenter. Direktivet syftar till att stärka de villkor som gynnar reell och rättvis konkurrens, samt till att det införs en inre marknad i ordets rätta bemärkelse. Direktivet tvingar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att realisera väl definierade mål såsom skydd för utsatta kunder, skydd av konsumenternas grundläggande rättigheter samt ekonomisk och social sammanhållning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG.

SAMMANFATTNING

I detta direktiv fastställs gemensamma regler för produktion, överföring och distribution av el. Det innehåller regler för elsektorns organisation och funktion, tillträde till marknaden, kriterier och förfaranden som ska tillämpas för anbud och tillstånd samt för driften av system.

Skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och kundskydd

Företagen inom elnäringen ska fungera enligt kommersiella principer och får inte diskrimineras när det gäller deras rättigheter och skyldigheter. Målet är att få en elmarknaden som är konkurrensutsatt, säker och hållbar ur miljösynpunkt.

Medlemsstaterna ska

 • ålägga företagen inom elbranschen att tillhandhålla allmännyttiga tjänster som kan röra tillförlitlighet, dvs. försörjningstrygghet, regelbundenhet i leveranser, kvalitet och pris, men också miljöskydd, dvs. klimatskydd och energieffektivitet;
 • se till att alla hushåll och små företag inom landet har rätt till elleveranser till väldefinierad kvalitet och rimliga priser som är tydliga och lätta att jämföra samt medger insyn;
 • vidta lämpliga åtgärder för att skydda slutförbrukare och utsatta kunder, bl. a. genom att hjälpa dem och för att undvika avstängning från leverans;
 • se till att det införs en ordning som omfattar alla berättigade kunder och ger tredje part tillträde till överförings- och distributionssystemen;
 • underrätta kommissionen om genomförandet av direktivet.

Anbudsförfarande för ny kapacitet

Medlemsstaterna ska se till att det genom ett anbudsförfarande eller annat i fråga om öppenhet och icke-diskriminering likvärdigt förfarande, grundat på offentliggjorda kriterier, finns möjlighet att erbjuda ny kapacitet eller åtgärder för styrning av energieffektiviteten/energiefterfrågan.

Närmare uppgifter om ett anbudsförfarande avseende produktionskapacitet och åtgärder för styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning minst sex månader före den sista dagen för inlämnande av anbud.

Utseende av systemansvariga för överförings- och distributionssystemet

Medlemsstaterna ska, för en tid som de själva bestämmer med beaktande av effektivitet och ekonomisk balans, utse eller ålägga företag som äger överförings- och distributionssystem att utse en eller flera systemansvariga för överförings- och distributionssystemet.

Varje systemansvarig för överföringssystemet ska ansvara för följande:

 • att säkerställa systemets långsiktiga förmåga att uppfylla rimliga krav på överföring av elenergi;
 • att bidra till försörjningstryggheten genom lämplig överföringskapacitet och systemtillförlitlighet;
 • att styra energiflödena i systemet, med beaktande av utbyten med andra sammanlänkade system;
 • att ge systemansvariga för eventuella övriga system som är sammanlänkade med det egna systemet tillräcklig information för att garantera säker och effektiv drift;
 • att garantera att det inte förekommer någon diskriminering mellan systemets användare;
 • att förse systemanvändarna med den information som behövs för att de ska kunna få effektivt tillträde till systemet.

Uppgifter som åligger de systemansvariga för distributionssystemet

 • att garantera att eldistributionssystemet i miljöhänseende är säkert, tillförlitligt och effektivt i det område som täcks;
 • att avstå från all diskriminering mellan systemanvändarna;
 • att förse systemanvändarna med den information som behövs för att de ska kunna få effektivt tillträde till systemet;
 • att prioritera anläggningar som använder förnybara energikällor eller avfall eller kraftvärmeverk;
 • att anskaffa den energi de behöver för att täcka energiförluster och reservkapacitet inom de egna systemen i enlighet med öppna, icke diskriminerande och marknadsorienterade förfaranden;
 • att vidta sådana åtgärder för styrning av energieffektiviteten/energiefterfrågan och/eller distribuerad produktion som gör det möjligt att komma runt behovet av att uppgradera eller ersätta elkapaciteten.

För att säkerställa att den systemansvarige för överförings- och distributionssystemet är oberoende ska följande minimikriterier gälla:

 • det ska vara omöjligt för den systemansvarige att ingå i företagsstrukturer i det integrerade elföretag som direkt eller indirekt ansvarar för den dagliga driften avseende produktion, distribution och leverans av el;
 • lämpliga åtgärder ska vidtas för att se till att de yrkesmässiga intressena hos överföringssystemets systemansvarige beaktas på ett sätt som garanterar att dessa personer kan agera självständigt;
 • den systemansvarige ska ha faktisk beslutanderätt, oberoende av det integrerade elföretaget, när det gäller de tillgångar som behövs för att trygga driften;
 • det ska upprättas en övervakningsplan där det anges vilka åtgärder som vidtagits för att motverka diskriminerande beteende och det vidtas åtgärder för tillsyn av att planen följs.

Särredovisning

Elföretag ska i sin interna bokföring redovisa överförings- och distributionsverksamheten var för sig, på det sätt som skulle vara nödvändigt om verksamheterna bedrevs av separata företag, för att undvika diskriminering, korssubventionering och snedvridning av konkurrensen.

Rapportering

Kommissionen ska övervaka och se över tillämpningen av detta direktiv och ska före utgången av det första år som följer på direktivets ikraftträdande, och därefter varje år, överlämna en övergripande lägesrapport till Europaparlamentet och rådet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/54/EG

4.8.2003

1.7.2004

EGT L 176, 15.7.2003.

UNDANTAG FRÅN RÄTTSAKTEN

Beslut 2004/920/EG [EUT L 389, 30.12.2004]

Undantaget gäller renovering, uppgradering och utvidgning av befintlig kapacitet hos de nio öarna i ögruppen Azorerna (Portugal).

Direktiv 2004/85/EG [EUT L 270, 29.9.2006]

Undantaget gäller artikel 21.1 för Estland.

Beslut 2006/375/EG [EUT L 142, 30.5.2006]

Undantaget gäller renovering, uppgradering och utvidgning av befintlig kapacitet hos öarna i ögruppen Madeira (Portugal).

Beslut 2006/653/EG [EUT L 270, 29.9.2006]

Undantaget gäller artikel 21.1 för Republiken Cypern.

Beslut 2006/859/EG [EUT L 332, 30.11.2006]

Undantaget gäller artikel 20.1 och 21.1 för Malta.

Direktiv 2008/3/EG [EUT L 17, 22.1.2008]

Undantaget gäller artikel 21.1 för Republiken Estland.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (Text av betydelse för EES) [EUT L 211, 14.8.2009]

Meddelande från kommissionen av den 11 mars 2009 till rådet och Europaparlamentet med titeln "Rapport om framsteg i arbetet med att upprätta den inre el- och gasmarknaden" [KOM(2009) 115 slutlig – ej offentliggjort i EUT]. Rapporten undersöker framstegen i införlivandet av andra paketet med lagstiftning om den inre marknaden för energi. Stora ansträngningar har gjorts för att skapa verklig konkurrens, i synnerhet inom ramen för regionala initiativ. Medlemsstaterna arbetar dessutom för att anpassa sig till förordningen om elektricitet och riktlinjerna för hantering av överbelastningar.

Det förekommer också ökade handelsvolymer på elspotmarknaden samt en intensifiering av verksamheterna som bedrivs av operatörer på elmarknaden.

Elpriserna har ändå (för privatpersoner) varierat mycket under det första halvåret 2008, vilket bekräftar att marknaderna inte har integrerats tillräckligt.

Den inre elmarknaden är fortfarande alltför splittrad. För att åtgärda denna situation bör marknadens integration prioriteras samt utvecklingen av infrastrukturer och gränsöverskridande elhandel. Det rekommenderas att regleringen av priser överges, eftersom det hindrar konkurrensen och avskräcker eventuellt andra leverantörer från att ta sig in på marknaden.

Kommissionens beslut 2003/796/EG av den 11 november 2003 om inrättande av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas [Europeiska unionens officiella tidning L 296 av den 14.11.2003].

Senast ändrat den 10.11.2010

Top