Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Genomföra EU:s konkurrensregler: tillämpning av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget

Go to the summaries’ table of contents

Genomföra EU:s konkurrensregler: tillämpning av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget

Då det ligger i både konsumenters och företags intresse har Europeiska unionen (EU) fastställt regler för att förbjuda karteller som fixerar priser eller delar upp marknader mellan konkurrenter. EU försöker också hindra företag från att missbruka sin dominerande ställning på en marknad, t.ex. genom att ta ut oskäliga priser eller begränsa produktionen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget.

SAMMANFATTNING

Då det ligger i både konsumenters och företags intresse har Europeiska unionen (EU) fastställt regler för att förbjuda karteller som fixerar priser eller delar upp marknader mellan konkurrenter. EU försöker också hindra företag från att missbruka sin dominerande ställning på en marknad, t.ex. genom att ta ut oskäliga priser eller begränsa produktionen.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen genomförs EU:s konkurrensregler vilka fastställs i artikel 101 (samordnade förfaranden som begränsar konkurrensen) och artikel 102 (missbruk av dominerande ställning) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (tidigare artiklarna 81 och 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, EG-fördraget). Den inför regler som framför allt har ändrat verkställighetsaspekterna av EU:s konkurrenspolitik.

Förordningen möjliggör att konkurrensregler som tidigare tillämpats av Europeiska kommissionen kan verkställas på en decentraliserad basis av EU-ländernas konkurrensmyndigheter. Den har på så vis förbättrat de nationella antitrustmyndigheternas och domstolarnas roll i genomförandet av EU:s konkurrenslagstiftning. Detta gör det möjligt för kommissionen att koncentrera sina resurser på att upprätthålla de allvarligaste konkurrensöverträdelserna med en gränsöverskridande dimension.

VIKTIGA PUNKTER

Förfaranden i artikel 101 (EUF-fördraget) - antitrust

Fall för att utreda konkurrensbegränsande avtal (t.ex. karteller) utlöses av följande:

Ett klagomål (t.ex. från en konkurrent).

Ett initiativ av konkurrensmyndigheten (nationell myndighet eller Europeiska kommissionen).

En ansökan enligt ett program för förmånlig behandling (där en deltagare i en kartell kan undvika böter eller få mindre i böter om den tillhandahåller information om kartellen).

När kommissionen har inlett en utredning har den långtgående befogenheter. Dessa inkluderar rätten att begära information från företag, men även att beträda företagens lokaler, beslagta deras register och förhöra deras representanter.

Om kommissionen på grundval av de ursprungliga undersökningarna beslutar att föra en fördjupad undersökning lägger den fram ett meddelande om invändningar som överlämnas till företagen i fråga.

Företag under utredning kan få tillgång till kommissionens handlingar i ärendet och svara på meddelandet om invändningar. De kan också begära att bli hörda. Om kommissionen efter detta skede fortfarande är övertygad om att det är en överträdelse kan den fatta ett beslut om överträdelse som kan innefatta böter för parterna.

Kommissionen kan i stället besluta att anta ett åtagandebeslut där inga böter utdöms. Här gör parterna ett åtagande att ta itu med kommissionens konkurrensproblem, normalt under en viss period. Om de bryter mot detta åtagande kan de dömas till böter.

Parterna kan överklaga kommissionens beslut vid tribunalen.

Enligt direktiv 2014/104/EU kan personer som har utsatts för karteller eller antitrust kompenseras för skador.

Förfaranden i artikel 102 (FEUF) - missbruk av dominerande ställning

En nationell konkurrensmyndighet eller kommissionen kan inleda en utredning på eget initiativ eller efter klagomål.

Det viktigaste första steget i sådana fall är att bedöma om det inblandade företaget är ”dominerande”. Det innebär att definiera företagets marknad både när det gäller produkter som det levererar och det geografiska område där dessa säljs. I allmänhet anses företaget inte vara dominerande om marknadsandelen är mindre än 40 procent.

Andra faktorer beaktas också, såsom om det finns hinder som förhindrar nya aktörer på marknaden, eller i vilken utsträckning företaget under utredning deltar på olika nivåer i leveranskedjan (så kallad ”vertikal integration”).

Nästa steg är att ta reda på om denna dominerande ställning missbrukas via metoder såsom underprissättning (priser som underskrider konkurrenternas), och att insistera på att företaget är den enda leverantören m.m.

Konkurrensmyndigheterna har samma utredningsbefogenheter som i förfarandena i artikel 101. Aspekter såsom rätten till försvar, systemet med meddelande om invändningar, åtagandebeslut, böter och skadestånd är också identiska.

Slutligen ger ett europeiskt konkurrensnätverk bestående av de nationella konkurrensmyndigheterna och kommissionen dem möjlighet att utbyta information, däribland konfidentiell information, för att hjälpa dem att genomdriva överträdelser av konkurrensreglerna.

NÄR TRÄDDE FÖRORDNINGEN I KRAFT?

Den 24 januari 2003.

Mer information finns på sidorna om antitrustverksamhet på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1/2003

24.1.2003

-

EGT L 1, 4.1.2003, s. 1-25

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 411/2004

9.3.2004

-

EUT L 68, 6.3.2004, s. 1-2

Förordning (EG) nr 1419/2006

18.10.2006

-

EUT L 269, 28.9.2006, s. 1-3

Förordning (EG) nr 169/2009

25.3.2009

-

EUT L 61, 5.3.2009, s. 1-5

Förordning (EG) nr 246/2009

14.4.2009

-

EUT L 79, 25.3.2009, s. 1-4

Förordning (EG) nr 487/2009

1.7.2009

-

EUT L 148, 11.6.2009, s. 1-4

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 1/2003 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EUT L 123, 27.4.2004, s. 18-24). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (Text av betydelse för EES) (EUT L 349, 5.12.2014, s. 1-19).

Senast ändrat den 31.07.2015

Top