Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Utbildningsstöd

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Utbildningsstöd

Kommissionen beviljar undantag från anmälningskravet för de statliga stöd till utbildning som är förenliga med konkurrensreglerna.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Förordning (EG) nr 68/2001 tillämpas på de stöd inom utbildningsområdet som en medlemsstat beviljar ett företag. Utbildningen kan gälla alla branscher. Utbildning definieras som "särskild" då den i huvudsak kan användas för arbetstagarens nuvarande eller framtida tjänst och som "allmän" då den ger färdigheter som i stor utsträckning går att överföra till andra företag eller andra arbetsområden. När det gäller särskild utbildning är riskerna för snedvridningar av konkurrensen större än när det gäller allmän utbildning.

Villkor för beviljande av undantag

Utbildningsstöd är undantagna från anmälningskravet, om stödnivån inte överstiger en viss procentsats av projektets totalbelopp. För projekt avseende

 • särskild utbildning gäller att stödnivån inte får överstiga 25 % för storföretag och 35 % för små och medelstora företag,
 • allmän utbildning gäller att stödnivån inte får överstiga 50 % för storföretag och 70 % för små och medelstora företag,
 • både allmän och särskild utbildning gäller att stödnivån inte får överstiga 25 % för storföretag och 35 % för små och medelstora företag.

I vissa fall ska stödnivån

 • ökas med 5 procentenheter för företag i områden som är berättigade till regionalstöd,
 • ökas med 10 procentenheter för företag i regioner där levnadstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning,
 • ökas med 10 procentenheter, om utbildningen riktar sig till mindre gynnande kategorier av arbetstagare,
 • uppgå till 100 % för stöd som beviljas inom sjötransportsektorn, om deltagaren ingår i reservbesättningen och utbildningen ges ombord på ett fartyg.

De stödberättigade kostnaderna i ett utbildningsprojekt är följande:

 • Personalkostnader för lärare.
 • Resekostnader för lärare.
 • Kostnader för deltagarna i utbildningen.
 • Utgifter för material och utrustning.
 • Avskrivning av hjälpmedel och utrustning.
 • Kostnader för vägledning och rådgivning.
 • Personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet.

Ett utbildningsstöd som uppfyller villkoren för att beviljas undantag från anmälningskravet, måste dessutom innehålla en uttrycklig hänvisning till förordningen.

Undantaget gäller inte för enskilda utbildningsprojekt för vilka stödbeloppet överskrider en miljon euro. De undantagna stöden får inte kumuleras med andra statliga stöd. Stödtaken ska tillämpas oavsett om det beviljade stödet finansieras med statliga medel eller samfinansieras med gemenskapsmedel.

Insyn och kontroll

För att se till att kontrollen och insynen är tillräcklig uppmanar kommissionen medlemsstaterna

 • att inom tjugo arbetsdagar överlämna en sammanfattande redogörelse för stödordningen (bilaga II),
 • att föra detaljerade register över de stödordningar som undantas enligt förordningen,
 • att sammanställa en årlig rapport om tillämpningen av förordningen (bilaga III).

Bakgrund

Enligt förordning (EG) nr 994/98 får Europeiska kommissionen bevilja undantag för vissa slag av statligt stöd. Inom den ramen föreskrivs i denna förordning de villkor som utbildningsstöd måste uppfylla för att beviljas undantag. Ett sådant undantag är motiverat, eftersom utbildning har positiva effekter i form av höjd kompetensnivå och förbättring av den europeiska industrins konkurrenskraft.

Förordning (EG) nr 68/2001 som ursprungligen skulle ha löpt ut den 31 december 2006, förlängdes en första gång till och med den 31 december 2007 genom förordning (EG) nr 1040/2006 och sedan en andra gång till och med den 30 juni 2008 genom förordning (EG) nr 1976/2006.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning nr 68/2001/EG

2.2.2001-30.6.2008

-

EGT L 10, 13.1.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning nr 363/2004/EG

19.3.2004

-

EUT L 63, 28.2.2004

Förordning nr 1040/2006/EG

28.7.2006

-

EUT L 187, 8.7.2006

Förordning nr 363/2004/EG

24.12.2006

-

EUT L 368, 23.12.2006

Senast ändrat den 22.03.2007

Top