EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/48/EG – säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Rättelse

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I detta direktiv fastställs en minsta uppsättning åtgärder, förfaranden och sanktioner som gör det möjligt att effektivt säkerställa skyddet för immateriella rättigheter i hela EU, vilket garanterar en standardiserad skyddsnivå inom hela den inre marknaden.

Under 2017 antog Europeiska kommissionen ett åtgärdspaket för att ytterligare förbättra tillämpningen och säkerställandet av skyddet av immateriella rättigheter samt kampen mot förfalskning och pirattillverkning. I synnerhet offentliggjorde man en vägledning som klargjorde de regler som anges i detta direktiv, som det funnits olika tolkningar av i EU-länderna. Åtgärderna följer en handlingsplan i tio punkter för att säkerställa det skydd för immateriella rättigheter i EU som fastställdes av kommissionen under 2014.

VIKTIGA PUNKTER

Mål

Det främsta målet med direktivet är att se till att samma verktyg finns tillgängliga i hela EU för upphovsmän och innovatörer för att de ska kunna utöva sina immateriella rättigheter. Utöver att bekämpa förfalskning och pirattillverkning bidrar det också till att uppnå andra mål som innefattar följande:

 • Främja innovation och företagens konkurrenskraft – att effektivt bekämpa förfalskning och pirattillverkning kan bidra till att säkerställa förtroendet för den inre marknaden.
 • Skydda sysselsättningen i Europa – den skada företagen lider på grund av förfalskning och pirattillverkning påverkar arbetsmarknaden där antalet arbetstillfällen sjunker.
 • Säkerställa konsumentskydd – konsumenter vilseleds avsiktligt när det gäller förväntad kvalitet på en produkt, vilket utgör risker för både hälsa (t.ex. förfalskade läkemedel eller kosmetika) och säkerhet (t.ex. förfalskade leksaker eller elektriska apparater), och får som regel inte någon garanti, har inte tillgång till underhåll och service och ingen möjlighet att reklamera produkten.
 • Säkra allmän ordning – förfalskning och pirattillverkning inverkar negativt på arbetsrätten (svart arbete), skattelagstiftningen (bortfall i statens intäkter), hälso- och sjukvårdslagstiftning samt produktsäkerhetslagstiftning.

Tillämpningsområde

Direktivet gäller varje intrång i immaterialrätten som kan härledas från EU-lagstiftning och/eller det berörda EU-landets nationella lagstiftning.

Detta direktiv påverkar inte

 • EU-regler gällande verkställighet av rättigheter rörande och relaterade till upphovsrätt,
 • EU-regler som reglerar den materiella sidan av immaterialrätten (det vill säga lagstiftning som föreskriver rättigheter och skyldigheter som avser immateriella rättigheter),
 • de skyldigheter som uppkommer för EU-länderna genom internationella konventioner, framför allt avtalet om handelsrelaterade aspekter på immaterialrätten (det så kallade TRIPS-avtalet).
 • EU-ländernas nationella regler om straffrättsliga förfaranden eller tillämpliga påföljder i händelse av intrång i immaterialrätten.

Allmän skyldighet

 • EU-länderna ska införa nödvändiga åtgärder, förfaranden och sanktioner till skydd för immaterialrätter, och tillämpa lämpliga åtgärder mot upphovsmän till förfalskning och pirattillverkning.
 • Dessa åtgärder, förfaranden och sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande, men undvika att det skapas hinder för laglig handel och ge skydd mot missbruk.

Ansökan om skydd

En ansökan om att tillämpa skyddsåtgärder för immateriella rättigheter kan lämnas in av

 • innehavare av immateriella rättigheter,
 • alla andra personer som är behöriga att använda dessa rättigheter (t.ex. licenstagare) och organ som företräder innehavare av immateriella rättigheter (organ som förvaltar kollektiva immateriella rättigheter eller tillvaratar branschintressen) i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rätt till information

På begäran av käranden kan en domstol kräva att intrångsgöraren eller annan person lämnar information om ursprung och distributionskanaler för de varor eller tjänster som anses utgöra intrång. Denna åtgärd är tillämplig i det fall denna person

 • har befunnits vara i besittning av de intrångsgörande varorna, på kommersiell nivå,
 • har befunnits utnyttja de tjänster som utgör intrång, på kommersiell nivå,
 • har befunnits tillhandahålla tjänster som utnyttjas för intrångsgörande verksamhet, på kommersiell nivå,
 • har utpekats som mellanhand i produktion och tillverkning av varorna eller tjänsterna eller som en länk i distributionskedjan för varorna eller tjänsterna.

Regler för att erhålla och bevara bevisning

På begäran av sökanden kan en domstol besluta att motparten ska framlägga bevisning som ligger i dess kontroll, förutsatt att konfidentiell information skyddas. Domstolen kan också utfärda åtgärder som gör det möjligt att bevara relevanta bevis vad gäller den påstådda överträdelsen.

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder

En domstol kan på kärandens begäran utfärda ett interimistiskt föreläggande* avsett att

 • hindra ett omedelbart förestående intrång i en immaterialrätt,
 • tillfälligt förbjuda ett fortsatt påstått intrång i en immaterialrätt,
 • göra en fortsättning av det påstådda intrånget avhängig av att det ställs säkerhet för ersättning till rättighetsinnehavaren.

I vissa fall får de rättsliga myndigheterna se till att fast och lös egendom som tillhör den som misstänks göra intrång beläggs med kvarstad. Även bankkonton och andra tillgångar får frysas.

Åtgärder till följd av beslut i sakfrågan

En domstol får på sökandens begäran besluta om korrigerande åtgärder som möjliggör återkallande eller bortskaffande av intrångsgörande varor från marknaden eller deras förstöring.

En domstol kan också utfärda ett permanent förbud som hindrar överträdelsen från att fortsätta, eller utdöma skadestånd till den skadelidande parten.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 20 maj 2004 och måste bli lag i EU-länderna senast den 29 april 2006.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Interimistiskt föreläggande: ett tillfälligt rättsligt avgörande som kräver eller förhindrar en part från att begå vissa handlingar i avvaktan på det slutliga avgörandet i sakfrågan.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/48/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om vägledning om vissa aspekter av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (COM(2017) 708 final, 29.11.2017).

Senast ändrat 11.06.2018

Top