EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att anpassa lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter efter den tekniska utvecklingen och i synnerhet informationssamhället, och samtidigt skapa en hög skyddsnivå på immaterialrättens område. Dessutom genomförs genom direktivet två internationella fördrag som slöts i december 1996: WIPO-fördraget om upphovsrätt och WIPO-fördraget om framföranden och fonogram.

Det är ett av de tio direktiv där bland annat direktiven om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, anonyma verk och kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter ingår, och som tillsammans utgör EU:s upphovsrättslagstiftning.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet harmoniseras de huvudsakliga rättigheter som beviljas till upphovsmän och närliggande rättighetsinnehavare (mångfaldiganderätten, rätten till överföring av verk till allmänheten och spridningsrätten) samt – i lägre grad – undantag från och inskränkningar av dessa rättigheter. Genom direktivet harmoniseras också skyddet av tekniska åtgärder och av information om förvaltning av rättigheter, sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder.

Rätten till mångfaldigande

EU-länderna ska föreskriva ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis

 • för upphovsmän: av deras verk i original eller kopior,
 • för utövande konstnärer: av upptagningar* av deras framföranden,
 • för fonogramframställare: av deras fonogram,
 • för framställarna av de första upptagningarna av filmer: av original och kopior av deras filmer,
 • för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras utsändningar, trådöverförda såväl som luftburna (trådlösa), inklusive kabel- och satellitsändningar.

Rätten av överföring av verk till allmänheten

EU-länderna ska ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk. Här ingår att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem var och när de själva väljer.

EU-länderna ska också ha regler för ensamrätt till tillgängliggörande

 • för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden,
 • för fonogramframställare: av deras fonogram,
 • för framställarna av de första upptagningarna av filmer: av original och kopior av deras filmer,
 • för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras utsändningar, oavsett överföringsmetod.

Spridningsrätt

 • I direktivet fastställs en gemensam EU-täckande regel som ger upphovsmän ensamrätt att tillåta eller förbjuda all spridning till allmänheten av deras verk eller kopior av dem.
 • Denna spridningsrätt konsumeras inom EU när den första försäljningen eller den första andra överföringen av ägarskap av ett verk i EU görs av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke.

Undantag och inskränkningar

I direktivet fastställs en uttömmande förteckning över undantag och inskränkningar av rättigheter, för att underlätta användningen av skyddat innehåll under vissa omständigheter.

Det finns ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande för vissa tillfälliga fall av mångfaldigande som är integrerade och väsentliga delar i en teknisk process (tillfälliga kopior) och som syftar till att möjliggöra laglig användning eller överföring i ett nätverk mellan tredje parter, via en mellanhand, av ett verk eller annat alster.

 • Alla de andra undantagen och inskränkningarna av rättigheterna till mångfaldigande och överföring är valfria (EU-länderna kan besluta att genomföra dem eller inte) och rör i synnerhet det ”offentliga” rummet. För tre av dessa undantag – reprografi*, privat användning och utsändningar som görs av sociala institutioner – ska rättsinnehavarna ha rimlig kompensation.
 • Undantagen och inskränkningarna av spridningsrätten beviljas beroende på undantagen som gäller mångfaldigande eller överföring till allmänheten.

Rättsligt skydd

 • EU-länderna måste ombesörja rättsligt skydd mot kringgående av varje effektiv teknisk åtgärd som omfattar verk eller andra alster.
 • Detta rättsliga skydd gäller också ”förberedande handlingar” såsom tillverkning, import, spridning, försäljning eller tillhandahållande av tjänster för verk med begränsad användning.

Skydd av information om förvaltning av rättigheter

EU-länderna måste ombesörja rättsligt skydd mot varje person som medvetet utan tillstånd utför någon av följande handlingar:

 • Borttagning eller ändring av någon elektronisk information om förvaltning om rättigheter.
 • Spridning, utsändning, överföring eller tillgängliggörande för allmänheten av verk eller andra skyddade alster från vilka elektronisk information om förvaltning av rättigheter har tagits bort.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 22 juni 2001. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 22 december 2002.

VIKTIGA BEGREPP

* Upptagning: ett verk måste vara inneslutet i en kopia som gör att det kan ses eller kopieras av andra (dvs. i ett konkret medium som t.ex. en inspelning).

* Reprografi: vetenskapen om och rutinen att kopiera och mångfaldiga dokument och grafiskt material.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10–19)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/29/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16–25) (”IPRED”). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72–98) (”CRM-direktivet”)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28–35) (”uthyrnings- och lånedirektivet”)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) (EGT L 272, 13.10.2001, s. 32–36) (”följerättsdirektivet”)

Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15–21) (”satellit- och kabeldirektivet”)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version) (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16–22) (”programvarudirektivet”).

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20–28) (”databasdirektivet”)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) (EUT L 372, 27.12.2006, s. 12–18) (”skyddstidsdirektivet”). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5-12) (”direktivet om anonyma verk”)

Senast ändrat 04.04.2016

Top