EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kontroll av statligt stöd inom Europeiska unionen: en stor konkurrensfråga

This summary has been archived and will not be updated. See 'Förfaranderegler avseende statligt stöd' for an updated information about the subject.

Kontroll av statligt stöd inom Europeiska unionen: en stor konkurrensfråga

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 659/1999 - tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (statligt stöd)

SAMMANFATTNING

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är statligt stöd förbjudet, såvida det inte är motiverat av skäl som rör allmän ekonomisk utveckling. Kommissionen har till uppgift att se till att allt statligt stöd är förenligt med EU:s regler.

För att hindra företag på EU:s inre marknad från att gynnas av selektiva fördelar som snedvrider konkurrensen är statligt stöd i regel förbjudet. I vissa fall kan dock ett ingripande på statlig nivå vara nödvändigt för att kompensera för marknadsmisslyckanden. Det är kommissionens uppgift att se till att dessa regler följs och undantag tillämpas på samma sätt i hela EU. Förfarandena fastställs i rådets förordning (EG) nr 659/1999 och i dess ändringsrättsakter samt genomförandeåtgärder.

Olika stödordningar som granskas av kommissionen

Som regel måste EU-länderna anmälanya stödåtgärder till kommissionen innan de genomförs. I en anmälan måste EU-länderna lämna alla nödvändiga upplysningar för att kommissionen ska kunna fatta ett beslut.

Kommissionen måste även granska de upplysningar om påstått olagligt stöd som inkommer, dvs. stöd som beviljats utan föregående godkännande. Om påståendet är välmotiverat inleder kommissionen en preliminär granskning, precis som för anmält stöd.

Kommissionen granskar även befintliga stödordningar för att se till att de fortfarande är förenliga med den inre marknaden.

Preliminär granskning

Varje anmälan leder till en preliminär granskning. Från det att kommissionen har mottagit en fullständig anmälan har den 2 månader på sig att avgöra om

åtgärden inte utgör stöd i den mening som avses i EU:s regler,

stödet är förenligt med EU:s regler, eftersom dess positiva effekter uppväger snedvridning av konkurrensen, eller

allvarliga tvivel kvarstår om huruvida åtgärden är förenlig med reglerna för statligt stöd.

I de första två fallen kan åtgärden genomföras omedelbart, men i det tredje fallet inleder kommissionen ett grundligt granskningsförfarande.

Formellt granskningsförfarande

Beslut om att inleda detta slags förfarande meddelas det berörda EU-landet. Beslutet innehåller den faktiska och rättsliga grunden för en granskning, inbegripet kommissionens preliminära granskning. EU-landet och intresserade tredje parter har 1 månad på sig att lämna sina synpunkter. Det berörda EU-landet får även yttra sig över de inkomna synpunkterna från intresserade parter.

Slutligt beslut

Kommissionen antar ett slutligt beslut i samband med att den formella granskningen avslutas. Det finns tre möjliga utfall:

Positivt beslut (dvs. åtgärden utgör inte stöd eller stödet är förenligt med den inre marknaden).

Villkorligt beslut (åtgärden är förenlig med den inre marknaden, men den måste genomföras enligt vissa villkor).

Negativt beslut (åtgärden är inte förenlig med den inre marknaden och får därför inte genomföras).

Ärendet kan också avslutas om EU-landet återkallar sin anmälan.

Återkrav av stöd

Om kommissionen fattar ett negativt beslut om stöd som redan har utbetalats, begär den i regel att EU-landet ska återkräva stödet (plus räntor) från mottagaren. Om EU-landet inte rättar sig efter detta beslut i tid får kommissionen hänskjuta ärendet till Europeiska unionens domstol.

Preskriptionstiden för återkrav är 10 år.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 659/1999

16.4.1999

-

EGT L 83, 27.3.1999, s. 1-9

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 734/2013

20.8.2013

-

EUT L 204, 31.7.2013, s. 15-22

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv (EG) nr 659/1999 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Genomförandeakter

Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1-134)

Kommissionens förordning (EU) nr 372/2014 av den 9 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 vad gäller beräkning av vissa tidsfrister, handläggning av klagomål och identifiering och skydd av konfidentiella uppgifter (EUT L 109, 12.4.2014, s. 14-22)

Tillkännagivande från kommissionen

Tillkännagivande från kommissionen om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa typer av statligt stöd (EUT C 136, 16.6.2009, s. 3-12)

Senast ändrat 21.09.2015

Top