EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Upphovsrätt och närstående rättigheter: skyddstid

Upphovsrätt och närstående rättigheter: skyddstid

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att harmonisera skyddstiden för upphovsrätt* och vissa närstående rättigheter*.

Det kodifierar och upphäver direktiv 93/98/EEG som tidigare harmoniserade skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter.

VIKTIGA PUNKTER

Skyddstiden för upphovsrätt för ett litterärt eller konstnärligt verk är fastställd till 70 år beräknat från

  • upphovsmannens dödsdag, eller den sist avlidne upphovsmannens dödsdag vid gemensam äganderätt,
  • den dag som verket lagligen gjorts tillgängligt för allmänheten, om det är anonymt eller har framställts under en pseudonym.

Skyddstiden för filmer eller audiovisuella verk är fastställd till 70 år efter den sist avlidne upphovsmannens dödsdag av följande:

  • huvudregissören,
  • filmmanusets författare,
  • författaren till dialogen, och
  • och kompositören till musik som särskilt skapats för att användas i filmverket eller det audiovisuella verket.

Direktivet har ändrats genom direktiv 2011/77/EU varigenom skyddstiden för musikaliska verk har förlängts. Detta på grund av att utövande konstnärer ofta inleder sin karriär tidigt och att tidsperioden på 50 år för upptagningar av framträdanden, såsom inspelningar, inte skyddar framträdanden fullt ut under deras livstid. Därför har skyddstiden för rättigheter till musikaliska verk för utövande konstnärer och fonogramframställare förlängts från 50 till 70 år.

Direktiv 2011/77/EU harmoniserar även beräkningen av skyddstiden för sånger och andra musikaliska verk som innehåller ord, och som skapats av flera upphovsmän. Skyddstiden löper ut 70 år efter dödsdagen för den sist avlidne upphovsmannen (dvs. textförfattaren eller tonsättaren).

Närstående rättigheter

Skyddstiden för närstående rättigheter (filmproducenter och radio- och televisionsföretag) är 50 år. Detta beräknas från fall till fall från och med dagen för framförandet, utgivningen eller överföringen av dess upptagning. Skyddstiden för utövande konstnärer och fonogramframställare har förlängts till 70 år genom direktiv 2011/77/EU.

Beräkning av skyddstid

Skyddstiden inleds samtidigt i alla EU-länder. Den beräknas från den 1 januari året efter den händelse som ger upphov till den.

Skydd av verk med ursprung i länder utanför EU

Om ett verk har sitt ursprung i ett land utanför EU och upphovsmannen inte är EU-medborgare upphör det skydd som beviljats i EU den dag som skyddet upphör i ursprungslandet, vilket inte får överstiga den skyddstid som fastställts i EU.

Anmälan

EU-länderna måste omgående anmäla eventuella planer på nya närstående rättigheter till kommissionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 16 januari 2007.

Direktiv 2006/116/EG kodifierar och ersätter direktiv 93/98/EEG som skulle ha införlivats i EU-ländernas lagstiftning senast 1995.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Upphovsrätt: skyddar upphovsmännens intressen genom att ge dem äganderätt till sina skapelser eller verk.
närstående rättigheter: dessa skyddar rättsliga intressen hos personer eller organ som antingen
  • bidrar till att göra verk tillgängliga för allmänheten, eller
  • framställer en prestation som, även om denna i sig inte betecknas som ett ”verk” enligt systemen för upphovsrätt i alla länder, uttrycker tillräcklig kreativitet eller teknisk och organisatorisk färdighet för att motivera erkännande av en upphovsrättslig äganderätt.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) (EUT L 372, 27.12.2006, s. 12).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/116/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 11.01.2019

Top