EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biotekniska uppfinningar: rättsligt skydd

Biotekniska uppfinningar: rättsligt skydd

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/44/EG – rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras den nationella patenträtten när det gäller biotekniska uppfinningar.

I direktivet anges de uppfinningar som är patenterbara på etiska grunder och de som inte är det.

VIKTIGA PUNKTER

 • Uppfinningar som rör en produkt som består av eller innehåller biologiskt material*, eller en process för framställning av ett sådant biologiskt material, kan patenteras om de är nya, har uppfinningshöjd och kan användas industriellt.
 • Icke patenterbara är
  • växtsorter och djurraser,
  • väsentligen biologiska förfaringssätt* för framställning av växter eller djur,
  • människokroppen i sina olika bildnings- och utvecklingsstadier.
 • En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en genom ett tekniskt förfaringssätt framställd beståndsdel kan emellertid utgöra en patenterbar uppfinning.
 • Uppfinningar vilkas kommersiella utnyttjande skulle vara omoraliskt eller stå i strid med allmän ordning kan inte patenteras. Följande är i synnerhet inte patenterbart:
  • Förfaringssätt för kloning av mänskliga varelser.
  • Förfaringssätt som ändrar den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller.
  • Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål.
  • Förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos djur som kan förorsaka dem lidande.
 • Det skydd ett patent ger omfattar även allt biologiskt material som erhålls ur det ursprungliga biologiska materialet.
 • En växtförädlare, som inte kan använda en växtsort utan att göra intrång i ett patent, kan ansöka om tvångslicens att utan ensamrätt utnyttja uppfinningen mot lämplig avgift.
 • Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik bedömer alla etiska aspekter som har samband med biotekniken.

År 2012 inrättade kommissionen en expertgrupp för att undersöka den tekniska utvecklingen och verkan av patenträtten inom bioteknik och genteknik. Gruppen bistår kommissionen med sina rapporteringsskyldigheter enligt direktiv 98/44/EG.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 30 juli 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 juli 2000. Numera tillämpas reglerna i alla EU-länders lagstiftning.

BAKGRUND

Skydd för biotekniska uppfinningar

VIKTIGA BEGREPP

* Biologiskt material: material som innehåller genetisk information och kan reproducera sig självt eller kan reproduceras i ett biologiskt system.

* Biologiskt förfaringssätt: ett förfaringssätt för framställning av växter och djur är väsentligen biologiskt om det i sin helhet består av naturliga företeelser som korsning eller urval.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (EGT L 213, 30.7.1998, s. 13–21)

Senast ändrat 21.03.2016

Top