EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s kommitté för ekonomisk politik

EU:s kommitté för ekonomisk politik

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 2000/604/EG om sammansättningen av och stadgarna för Kommittén för ekonomisk politik

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • I det fastställs uppgifterna, sammansättningen, organisationen och verksamheten för Europeiska unionens (EU:s) Kommitté för ekonomisk politik, en kommitté som bildades år 1974.
 • Beslutet följde efter det att EU gick in i det sista steget av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) när växelkurserna var oåterkalleligen fastställda och den gemensamma valutan, euron, infördes på valutamarknaden och för elektroniska betalningar.
 • Det ändrades sedan år 2003 för att ta hänsyn till den utvidgning av EU som skedde år 2004.

VIKTIGA PUNKTER

Kommitténs arbete

 • Kommittén inrättades för att
  • bidra till rådets arbete (mer specifikt till EU:s ekonomi- och finansministrar, Ekofin) med att samordna EU:s och EU-ländernas ekonomiska politik och budgetar,
  • ge råd till Europeiska kommissionen,
  • förbereda en del av det arbete som görs av Eurogruppen.
 • Kommittén
  • utför ekonomiska analyser,
  • yttrar sig om metoder,
  • leder rådets arbete rörande den Europeiska planeringsterminen, däribland utarbetandet av politiska rekommendationer till EU-länderna baserade på utkast från kommissionen,
  • utformar politiska rekommendationer, så som de allmänna riktlinjer för ekonomisk politik som utformas för att förbättra EU:s potential för jobbskapande och tillväxt,
  • bidrar till den multilaterala övervakningen av nationell ekonomisk politik genom att genomföra regelbundna granskningar av EU-ländernas strukturreformer,
  • tillhandahåller politiska råd angående den del av investeringsplanen för Europa som syftar till att avskaffa rättsliga hinder för investeringar både nationellt och på EU-nivå.
 • Kommittén fokuserar särskilt på
 • Kommittén stödjer Ekonomiska och finansiella kommitténs arbete. Detta omfattar, bland annat, att övervaka den makroekonomiska utvecklingen på kort och medellång sikt både på EU-nivå och nationell nivå. Den tillhandahåller analyser och yttranden om samspelet mellan strukturell och makroekonomisk politik och löneutvecklingen.
 • Den fungerar också som ett forum för den tekniska makroekonomiska dialogen mellan Europeiska centralbanken (ECB), Ekonomiska och finansiella kommittén, Sysselsättningskommittén, kommissionen samt arbetsmarknadens parter.

Sammansättning och verksamhet

 • Den består av två representanter per EU-land och två vardera från kommissionen och ECB.
 • När kommittén möts i Eurogruppsform, består den av representanter från kommissionen, ECB och de länder som har euron som valuta.
 • En ordförande väljs vartannat år och ett sekretariat bistår kommitténs arbete.
 • Mötena omfattas av sekretess men rapporter och yttranden är vanligtvis tillgängliga för allmänheten.
 • Om en omröstning görs om yttranden eller rapporter, ska de antas av en majoritet av medlemmarna. Kommittén måste också rapportera om minoritetssynpunkter eller avvikande åsikter som kommit fram under diskussionen.
 • Om rapporterna rör frågor där rådet senare kan komma att fatta beslut, får ledamöterna från centralbankerna och kommissionen inte delta i omröstningar.
 • Kommittén har inrättat flera arbetsgrupper som utreder specifika frågor såsom

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 12 oktober 2000.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2000/604/EG av den 29 september 2000 om sammansättningen av och stadgarna för Kommittén för ekonomisk politik (EGT L 257, 11.10.2000, s. 28–31).

Fortlöpande ändringar av beslut 2000/604/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 11.04.2017

Top