EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Luftfartsavtal mellan EU och USA

Luftfartsavtal mellan EU och USA

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2007/339/EG om luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Amerikas förenta stater

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • I och med detta beslut godkänner Europeiska unionen (EU) undertecknandet av det luftfartsavtal som förhandlats fram med Amerikas förenta stater.
 • I avtalet föreskrivs att alla transatlantiska rutter ska öppnas upp för lufttrafikföretag från EU och USA.
 • Det innehåller också en överenskommelse om att utveckla avtalet ytterligare när det gäller frågor som ägarskap och kontroll över lufttrafikföretag.

VIKTIGA PUNKTER

Tillträde till marknaden: trafikrättigheter och kommersiella/driftsmässiga frågor

 • Avtalet ger EU-lufttrafikföretag rätten att
  • trafikera flyglinjer till USA från alla flygplatser inom EU, oavsett var i EU de är baserade (konceptet om ”EG-lufttrafikföretag”),
  • trafikera internationella rutter mellan EU och USA (tredje* och fjärde*frihetsrättigheterna) och rutter bortom EU och USA (femte frihetsrättigheten*), utan restriktioner för antal rutter eller typ av luftfartyg,
  • bedriva obegränsad godstransport i enlighet med sjunde frihetsrättigheten* (dock kommer inte lufttrafikföretag från USA att ges ytterligare transporträttigheter enligt sjunde frihetsrättigheten, utöver dem de redan givits av åtta EU-länder),
  • trafikera begränsade sjunde frihetsrättighetsrutter för passagerartransport mellan USA och någon punkt inom det gemensamma europeiska luftfartsområdet (ECAA)* (men inga sådana rättigheter ges till lufttrafikföretag från USA).
 • Avtalet möjliggör fri prissättning (men flygbolag från USA kan inte sätta priser på rutter inom EU) och innehåller detaljerade regler om franchising och varumärken för att göra det möjligt för EU-flygbolag att utöka sin närvaro på marknaden i USA.
 • Det tillåter också obegränsad användning av gemensamma linjebeteckningar (när två eller fler flygbolag delar på samma rutt) och nya möjligheter för EU-lufttrafikföretag att tillhandahålla luftfartyg med besättning (med wet-lease avtal) till lufttrafikföretag från USA på internationella rutter.

Marknadstillgång: ägarskap och kontroll

 • Lufttrafikföretag från USA garanterar
  • tillåtet procentuellt ägarskap av EU-medborgare, inklusive möjligheten att överstiga 50 % av det totala kapitalet,
  • rättvis och snabb behandling av transaktioner som involverar EU-investeringar i lufttrafikföretag från USA.
 • Lufttrafikföretag från EU garanterar
  • rätten att begränsa investeringar från USA i EU-lufttrafikföretag till 25 % av aktier med rösträtt (en spegling av systemet i USA),
  • USA:s godkännande av alla EU-lufttrafikföretag som ägs eller kontrolleras av medborgare i EU eller ECAA.
 • Lufttrafikföretag från länder utanför EU garanterar
  • unilateralt godkännande av ägarskap från USA eller EU i alla flygbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ECAA och 18 afrikanska länder.
 • Den gemensamma kommittén som inrättas i och med avtalet har inflytande över frågor som rör ägarskap och kontroll.

Regleringssamarbete

Avtalet stärker också samarbetet mellan de två parterna inom följande områden:

 • Luftfartsskydd: där man ska arbeta mot förenlig praxis och standarder och mot att minimera lagstiftningsmässiga skillnader när det gäller skyddsåtgärder.
 • Luftfartssäkerhet: förbättrat samrådsförfarande och samarbete om det uppstår säkerhetsfrågor hos någon av parterna.
 • Konkurrenspolitik: åtaganden att samarbeta vid tillämpningen av konkurrensregler när det gäller avtal som påverkar den transatlantiska marknaden och att främja förenliga lagstiftningsförfaranden vid avtal.
 • Statliga subventioner: erkännande av att dessa påverkar lufttrafikföretagens förmåga att konkurrera rättvist och jämbördigt, och behovet av överenskommelser som gör det möjligt att ta upp frågor om subventioner.
 • Miljö: erkännande av vikten av miljöskydd och målsättningar om ökat tekniskt samarbete för att minska utsläppen från flygtransporter och bränsleeffektiviteten.

Avtalet innehåller också en tydlig färdplan med en icke uttömmande förteckning av ”punkter av primärt intresse” för förhandlingarna om den andra etappen av avtalet.

Andra etappen av avtalet

Ytterligare förhandlingar mellan EU och USA inleddes under 2008 och ledde till undertecknandet av en andra etapp av avtalet år 2010. Detta protokoll bygger på det första avtalet och omfattar ytterligare möjligheter för investeringar och marknadstillgång. I det stärks också ramverket för samarbete inom lagstiftningsområden som skydd, säkerhet, sociala aspekter och, framför allt, miljön där både parterna kom överens om en gemensam förklaring om miljön.

Norge och Island anslöt sig till avtalet 2011.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Beslutet har gällt sedan den 25 april 2007. I artikel 25 i luftfartsavtalet om provisorisk tillämpning föreskrivs att parterna kommit överens om att tillämpa det från den 30 mars 2008.

BAKGRUND

Innan avtalet från 2007, styrdes luftfartsrelationerna med USA av bilaterala avtal mellan EU-länderna och USA. 16 EU-länder hade redan avtal om ”open skies” upprättade. Men detta fragmenterade tillvägagångssätt visade sig vara ett hinder efter som det förhindrade fullbordandet av en verklig inre marknad.

År 2002 avkunnade Europeiska unionens domstol dom i fall som hänskjutits till den av Europeiska kommissionen (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 och C-476/98). Där klargjordes fördelningen av extern kompetens mellan EU och EU-länderna samt vissa frågor angående etableringsfriheten.

Som ett resultat av detta, fick kommissionen bemyndiganden att förhandla fram ett luftfartsavtal med USA som gällde för hela EU.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

tredje frihetsrättigheten: när det gäller planlagd internationell flygfart, den rätt som en stat har givit en annan att på det första landets territorium lossa trafik som kommer från lufttrafikföretagets hemland.

fjärde frihetsrättigheten: när det gäller planlagd internationell flygfart, den rätt som en stat har givit en annan att på det första landets territorium ta ombord trafik som har lufttrafikföretagets hemland som destination.

femte frihetsrättigheten: när det gäller planlagd internationell flygfart, den rätt som en stat har givit en annan att på det första landets territorium ta ombord eller lossa trafik som kommer från eller har ett land utanför EU som destination.

sjunde frihetsrättigheten: när det gäller planlagd internationell flygfart, den rätt som en stat har givit en annan att transportera trafik mellan det tillåtande landet och ett land utanför EU. Det kräver inte att tjänsten är en förbindelse eller utökning av en linje till eller från lufttrafikföretagets hemland.

Gemensamt europeiskt luftfartsområde: omfattar EU-länderna, Albanien, Bosnien och Hercegovina, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien samt Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo.

HUVUDDOKUMENT

Beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet 2007/339/EG av den 25 april 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (EUT L 134, 25.5.2007, s. 1–3).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet 2010/465/EU av den 24 juni 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (EUT L 223, 25.8.2010, s. 1–2).

Protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater som undertecknades den 25 och 30 april 2007 (EUT L 223, 25.8.2010, s. 3–19).

Beslut av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet 2011/708/EU av den 16 juni 2011 om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (EUT L 283, 29.10.2011, s. 1–2).

Senast ändrat 18.12.2016

Top