EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

En handlingsplan för Europas flygplatser: ”flygplatspaketet”

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

En handlingsplan för Europas flygplatser: ”flygplatspaketet”

Detta meddelande är en sammanfattning av situationen inom förvaltningen av Europas flygplatser och understryker deras betydelse i luftfartskedjan. I texten fastslås vilka åtgärder som måste vidtas för att avhjälpa kommande kapacitetsbrister på flygplatserna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 24 januari 2007 med titeln ”En handlingsplan för kapacitet, effektivitet och säkerhet på Europas flygplatser” [KOM(2006) 819 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Med nuvarande ökning av luftfarten kommer Europa att stå inför brister i infrastrukturen om inget görs. År 2025 kommer fler än 60 europeiska flygplatser att ha mycket stor trafiktäthet, de 20 största av dessa kommer att vara överbelastade 8–10 timmar per dag. Den här svaga länken hotar effektiviteten i hela luftfartskedjan. Trafikpropparna kommer också att ha negativa effekter på miljö och säkerhet.

I detta meddelande redovisar kommissionen fem huvudåtgärder:

 • utnyttja den nuvarande flygplatskapaciteten bättre;
 • tillämpa en konsekvent strategi för säkerhetsåtgärder på flygplatser;
 • främja ”sammodalitet”, integrering av och samarbete mellan olika transportsätt;
 • förbättra flygplatsernas miljökapacitet och planeringsramen för ny flygplatsinfrastruktur;
 • utveckla och genomföra kostnadseffektiva tekniska lösningar.

Behovet av omorganisation för att bättre utnyttja befintlig kapacitet

Kommission vill göra en inventering av flygplatsernas genomströmning, med hjälp av Eurocontrol (EN), för att skapa gemensamma analysverktyg för bedömning av kapaciteten. Med hjälp av medlemsländerna ska en observationsgrupp bildas för att övervaka befintlig och planerad kapacitet.

Eurocontrol bör också få i uppdrag att utveckla verktyg för att se till att ankomst- och avgångstiderna på flygplatserna stämmer överens med färdplanerna och det kommer att lämnas rekommendationer på nödvändiga lagstiftningsändringar.

Kommissionen föreslår bland annat att göra så att utvecklingen inom sektorn bli mer förutsägbar, genom att främja samarbete mellan de olika aktörerna inom luftfarten.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet bör också vara behörig att reglera flygplatssäkerheten, flygplatserna är den minst säkerhetsreglerade länken i luftfartskedjan. Kommissionen planerar att anta ett lagförslag om detta i början av 2008.

Kommission rekommenderar även att systemen för satellitbaserad navigering används (GNSS) för att öka flygplatssäkerheten. De skulle också kunna ge större flexibilitet i utformningen av start- och landningssträckor för att minska buller eller tillåta säker drift av mer närliggande flygplatser eller start- och landningsbanor. Programmet Sesar bör leda till att GNSS införlivas helt i flygledningen.

Främja sammodalitet och utveckling av nya infrastrukturer

Kommissionen bedömer att luft- och järnvägstransporterna bör fungera mera som komplement till varandra. Förbättrade förbindelser mellan de båda transportslagen skulle ge många fördelar. Kommissionen vill följaktligen:

 • utveckla järnvägsförbindelserna mellan flygplats och stad, för att minska trafikstockningarna på vägarna;
 • utveckla förbindelserna med regionen för att öka flygplatsens upptagningsområde;
 • bygga höghastighetslinjer mellan flygplatsen och de större städerna.

Kommissionen påpekar att det finns medel inom ramen för TEN-T för finansiering av sammodalitetsprojekt, Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att stödja utvecklingen av intermodala knutpunkter på flygplatserna, som järnvägsförbindelser till och järnvägsstationer på flygplatserna.

Kommissionen förnekar inte heller att det behövs nya infrastrukturer. Den föreslår att planeringen av dessa förbättras genom att det tas bättre hänsyn till miljörestriktioner som buller. Kommissionen vill även förenkla förfarandena och rekommenderar riktlinjer för bästa praxis för att främja bättre samordning av flygplatsplaneringen och mer fullständiga markanvändningsplaner.

Utveckling och införande av ny teknik

Kommissionen har i sina forskningsramprogram beviljat stöd till en rad projekt om avancerade system för övervakning och kontroll av trafik på marken (A-SMGCS), som möjliggör dirigering, styrning och övervakning av flygplan och fordon. Ny teknik kommer också att utvecklas inom ramen för programmet SESAR för att öka säkerheten och effektiviteten vid flygplatsverksamhet.

Kommissionen har också tillsammans med flygplatspaketet publicerat en rapport om tillämpningen av direktivet om tillträde till marknaden för marktjänster på EU:s flygplatser.

Nyckeltermer i rättsakten

 • Ledningen för flygplatsen: denna term avser den enhet som, tillsammans med annan verksamhet eller inte, administrerar och styr flygplatsens infrastruktur och sköter samordning och kontroll av de olika operatörernas verksamhet vid den aktuella flygplatsen.
 • Flygplatsavgift: En avgift som tas ut tillförmån för ledningen för flygplatsen av användarna och/eller passagerarna och syftar till att täcka hela eller delar av kostnaden för installationer och service som erbjuds helt av ledningen för flygplatsen och är knutna till landning, start, trafikmärkning och parkering av flygplan samt hantering av passagerare och last.
 • Säkerhetsavgifter: Avgift endast avsedd att täcka hela eller delar av kostnaden för säkerhetsåtgärder som syftar till att skydda det civila flyget från olagliga angrepp.

Senast ändrat den 27.10.2011

Top