EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet med ansvar för de europeiska programmen för satellitnavigering

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet med ansvar för de europeiska programmen för satellitnavigering

Genom förordningen överlåts tillsynen över Galileos (det europeiska systemet för satellitbaserad radionavigering) utplaceringsfas och operativa fas på en myndighet (EN), eftersom de är av strategisk art och det är nödvändigt att kunna garantera att väsentliga allmänna intressen tillvaratas och företräds på ett adekvat sätt.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering [Europeiska unionens officiella tidning L 246, 12.7.2004] [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

De europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering är av strategisk betydelse. Systemet måste vara säkert och tillförlitligt, eftersom det ingår i en rad tillämpningar

Tillsynsmyndighetens uppgift är därför att säkerställa att alla offentliga intressen tillvaratas inom de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (GNSS) och att fungera som regelgivande myndighet för dem. Det gemensamma företaget Galileo avslutades den 31 december 2006 och tillsynsmyndigheten har nu från och med den 1 januari 2007 fått de befogenheter som det hade. Myndigheten är tills vidare placerad i Bryssel och har enligt förordningen nedanstående uppgifter, vilka för närvarande håller på att ses över. Man ska

  • ansvara - som ett arv från det gemensamma företaget Galileo - för förvaltningen av avtalet med den ekonomiska aktör som får i uppdrag att driva Egnos *,
  • samordna medlemsstaternas åtgärder beträffande de frekvenser som krävs för driften av systemet,
  • hjälpa kommissionen vid utarbetandet av förslag som rör programmet,
  • modernisera systemet i sin helhet,
  • handha alla aspekter som rör systemets säkerhet och tillförlitlighet,
  • fungera som ackrediteringsmyndighet för säkerhet när det gäller det europeiska GNSS,
  • förvalta alla forskningsåtgärder som kan gagna utvecklingen och främjandet av de europeiska GNSS-programmen.

Europeiska rymdorganisationen (ESA) kommer att bistå tillsynsmyndigheten med vetenskapligt och tekniskt stöd.

Tillsynsmyndighetens struktur

Myndigheten är ett gemenskapsorgan. Den är en juridisk person och kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Den äger dessutom alla tillgångar som det gemensamma företaget Galileo överlåtit till myndigheten.

Myndigheten har en styrelse som består av företrädare som utses av medlemsstaterna (en för varje medlemsstat) och en företrädare som utses av kommissionen. Styrelsen ska hålla ett ordinarie sammanträde två gånger per år.

Varje styrelseledamot har en röst och styrelsen fattar normalt sina beslut med två tredjedels majoritet. Styrelsen har en verkställande direktör som företräder myndigheten, förbereder styrelsens arbete och svarar för genomförandet av myndighetens årliga arbetsprogram. Styrelsen ska bl.a. godkänna arbetsprogrammet och en årsrapport om myndighetens verksamhet och planer.

Genom förordningen införs också en kommitté för systemets säkerhet och tillförlitlighet bestående av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen, vilka ska vara erkända experter på säkerhet. Denna kommitté ska höras och får ta initiativ till förslag i frågor som rör säkerhet och tillförlitighet.

På samma sätt kan en vetenskaplig och teknisk kommitté, bestående av experter som styrelsen utsett, få i uppdrag att avge utlåtanden om tekniska frågor och föreslå rekommendationer om en modernisering av systemet.

Myndighetens budget ska antas av styrelsen. Den verkställande direktören ser till att budgeten genomförs. Budgeten ska vara balanserad och myndighetens inkomster ska inbegripa ett bidrag från gemenskapen som ska införas i Europeiska unionens allmänna budget.

När myndigheten behandlar personuppgifter omfattas den av förordningen om skydd för personuppgifter

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Egnos är ett trepartsprogram mellan Europeiska gemenskapen, ESA och Eurocontrol som syftar till att öka signalerna från det amerikanska GPS-systemet och det ryska Glonass-systemet för tillförlitligheten inom ett brett geografiskt område i och utanför Europa. Det är inte beroende av Galileo, men det kompletterar och förbereder utnyttjandet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1321/2004

30.7.2004

-

EUT L 246, 12.7.2004

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1942/2006

12.12.2006

-

EUT L 367, 22.12.2006

See also

Mer information finns på generaldirektoratet för transports webbplats.

Senast ändrat den 14.01.2008

Top