Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Roamingavgifter inom Europeiska unionen

Roamingavgifter inom Europeiska unionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 531/2012 – roaming i allmänna mobilnät i unionen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Syftet med förordningen är att avskaffa roamingavgifterna inom EU. Det innebär att EU-medborgare som reser inom EU kan ringa samtal, skicka textmeddelanden och använda internet på sina mobiltelefoner till samma pris som i sina egna länder.
 • Förordningen innehåller även åtgärder som ska skydda telefonoperatörer mot missbruk och säkerställa att de kan upprätthålla de nya reglerna för roaming utan att öka de inhemska priserna.
 • Genom förordning (EU) 2017/920 ändras förordning (EU) nr 531/2012 med verkan från den 15 juni 2017. Förordningen inför regler som begränsar de avgifter som mobiloperatörer får ta ut av varandra för roaming (roaming i grossistledet) inom EU.

VIKTIGA PUNKTER

 • Kostnader för samtal, sms och datatjänster som uppkommer när man reser i ett annat EU-land kommer att dras av från användarens volym i hemmanätet.
 • Operatörer behöver inte erbjuda roamingtjänster. Om de gör detta måste de emellertid beakta principen ”roaming som hemma” och endast debitera användarna de nationella priserna.
 • Syftet med förordningen är inte att tillåta ”permanent roaming”, vilket innebär att SIM-kort (Subscriber Identity Module) från ett annat EU-land används permanent.
  • Operatörer kan upptäcka missbruk av principen genom att analysera roamingsamtal och inhemska samtal inom en period på 4 månader.
  • Om en kund tillbringar merparten av sin tid utomlands och använder sin mobiltelefon mer i utlandet än hemma, kan operatören be kunden att klargöra situationen inom 14 dagar.
  • Denna kontroll inriktar sig på sådana personer som vistas utomlands under längre perioder och inte på personer som loggar in på sitt hemmanät med jämna mellanrum, till exempel gränsarbetare.
 • Om användaren vistas permanent utanför det land där SIM-kortet utfärdats kan operatören ta ut en tilläggsavgift:
  • Högst 0,032 euro per minut för röstsamtal.
  • Högst 0,01 euro per sms-meddelande.
  • Högst 7,70 euro per gigabyte överförd data från den 15 juni 2017 till den 31 december 2017. Denna avgift ska sänkas den 1 januari varje år enligt följande: 6 euro 2018, 4,50 euro 2019, 3,50 euro 2020, 3 euro 2021 och 2,50 euro 2022.
 • För ”öppna datapaket” (obegränsad mängd data eller data till ett mycket lågt enhetspris) kan operatören tillämpa en begränsning på mängden roamingdata utan avgift. Denna gräns måste ligga över ett tröskelvärde som baseras på priset på det inhemska paketet och vara tillräckligt stor för att täcka de flesta kunders roamingbehov. Kunden kan fortsätta med dataroamingen utöver denna gräns mot en avgift såsom anges ovan.
 • Den nationella tillsynsmyndigheten kan bevilja undantag till principen ”roaming som hemma” i de fall då en operatör kan intyga att denne inte kan tillhandahålla ”roaming som hemma”-tjänster utan att höja de nationella priserna.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 juli 2012.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning) (EUT L 172, 30.6.2012, s. 10).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 531/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 av den 15 december 2016 om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal användning och metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet och ansökan som inlämnas av roamingleverantörer för denna bedömning (EUT L 344, 17.12.2016, s. 46).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

Senast ändrat 08.02.2018

Top