EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trafiksäkerhet: åtgärdsprogram för trafiksäkerhet (2003-2010)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Trafiksäkerhet: åtgärdsprogram för trafiksäkerhet (2003-2010)

Vägtrafiken är farligast och kostar flest människoliv av samtliga transportsätt. Åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet (2003-2010) omfattar därför en rad åtgärder såsom skärpta kontroller ute på vägarna, införande av ny säkerhetsteknik, förbättring av väginfrastrukturen och åtgärder för att förbättra trafikanternas beteende. Målet är att minska antalet dödade med minst 50 % fram till 2010.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande - Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010: ett gemensamt ansvar [KOM(2003) 311 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Varje år inträffar 1 300 000 olyckor med kroppsskador som följd i vilka 40 000 personer omkommer och 1 700 000 skadas. De direkta och indirekta kostnaderna för dessa olyckor har beräknats till 160 miljarder euro eller 2 procent av EU-ländernas BNP. Vissa befolkningsgrupper och trafikanter är särskilt utsatta, nämligen unga i åldern 15-24 år (10 000 dödsoffer per år), fotgängare (7 000 döda) och cyklister (1 800 döda).

Kommissionen föreslog därför i vitboken om den gemensamma transportpolitiken att EU ska sätta upp målet att halvera antalet dödsfall fram till 2010. Alla medlemsländer har samma trafiksäkerhetsproblem, det vill säga överskridande av hastighetsbegränsningarna, alkoholkonsumtion, underlåtenhet att bära bilbälte, otillräckligt skydd, särskilt olycksdrabbade platser, underlåtenhet att följa bestämmelserna om kör- och vilotid för yrkesförare samt dålig sikt. EU:s förestående utvidgning innebär också en utmaning eftersom trafiksäkerheten är sämre i de nya medlemsländerna.

Meddelandet berör följande huvudsakliga insatsområden:

Främja säkrare trafikantbeteende

Mål: Främja ett säkrare trafikantbeteende genom ökad respekt för gällande lagstiftning och harmonisering av brottspåföljderna på EU-nivå, fortbildning för privata förare och yrkesförare, bättre poliskontroller samt genom att stödja insatser för trafikantupplysning och medvetandegörande.

Att trafikanterna inte följer de grundläggande trafiklagarna är den största orsaken till allvarliga olyckor. Kommissionen ska prioritera kampanjer för trafikantupplysning och medvetandegörande med syftet att öka användningen av hjälm och bilbälte samt förhindra överskridande av hastighetsbegränsningarna och konsumtion av alkohol.

Parallellt med dessa insatser ska kommissionen också ändra körkortsdirektivet i syfte att harmonisera minimikraven för förarlämplighet.

Huvudåtgärder: Främja hjälmanvändning bland cyklister och alla förare av tvåhjuliga motorfordon, fortsätta det särskilda arbetet med unga förare, harmonisera påföljderna för internationella kommersiella transporter, upprätta lämplig klassificering och märkning för läkemedel som påverkar förmågan att framföra fordon, utarbeta riktlinjer för bästa metod för poliskontroller osv.

Utnyttja den tekniska utvecklingen

Mål: Öka fordonssäkerheten genom harmonisering av åtgärder för passiv säkerhet (som obligatorisk installation av bilbälte) och stöd till den tekniska utvecklingen.

Eftersom personer som färdas i bil utgör 57 procent av dödsoffren i trafikolyckor, är det nödvändigt att den tekniska utvecklingen av fordonens säkerhet fortsätter. Kommissionen kommer därför att fortsätta stödja EuroNCAP-programmet (det europeiska programmet för utvärdering av nya bilmodeller) för att testa nya bilar utifrån enhetliga testprotokoll samt informera konsumenterna och öka deras medvetenhet.

Initiativet eSafety (EN) som kommissionen och fordonsindustrin drog igång år 2002 kom till för att utarbeta rekommendationer och ett antal åtgärder på gemenskapsnivå. Samtidigt måste forskningsverksamheten på trafiksäkerhetsområdet stärkas, främst inom sjätte ramprogrammet för forskning.

Huvudåtgärder: Införa enhetliga fästsystem för fasthållningsanordningar för barn, förbättra bilarna så att olyckor där fotgängare och cyklister är inblandade får mindre allvarlig utgång, eliminera döda vinklar i bakre synfältet för lastbilsförare, underlätta för rörelsehindrade personer att framföra fordon, förbättra motorcyklars säkerhet osv.

Uppmuntra till förbättringar av väginfrastrukturen

Mål: Förbättra väginfrastrukturen genom att identifiera särskilt olycksdrabbade platser och göra dessa säkrare.

Förbättring av väginfrastrukturen kan bidra till att minska trafikolyckornas omfattning och svårighetsgrad. Möjligheten att i förväg registrera onormala trafikförhållanden och överföra relevanta fakta till föraren kommer att fortsätta att påtagligt förbättra trafiksäkerheten. Som ett led i utvecklingen av "intelligenta vägar" kommer man i och med att det europeiska satellitbaserade navigationssystemet Galileo tas i bruk 2008 att kunna utveckla navigations- och styrningssystem, informera förarna om trafiksituationen eller övervaka fordon som transporterar farligt gods.

Kommissionen kommer att föreslå ett ramdirektiv om säker väginfrastruktur med syftet att införa ett harmoniserat förvaltningssystem för platser med hög olycksfrekvens och trafiksäkerhetskontroller på vägar som ingår i det transeuropeiska nätet.

Huvudåtgärder: Lägga fram ett förslag till direktiv om säker väginfrastruktur, utarbeta teknisk vägledning om kontrollmetoder, säkerhetsstyrning i stadsmiljö, teknik för att sänka hastigheten, utarbeta en vägledning med bra metoder för säkra plankorsningar, genomföra forsknings- och demonstrationsprojekt på temat "intelligenta vägar", genomföra konsekvensutredningar om säkerhet i nya vägprojekt, förbättra säkerheten i tunnlar osv.

Säker yrkestrafik för gods- och persontransport

Mål: Att minska antalet olyckor där lastbilar är inblandade och fastställa regler för yrkesförarutbildning samt för kör- och vilotid.

Eftersom lastbilstrafiken ökar är det nödvändigt att förbättringarna av det transeuropeiska transportnätet fortsätter. Att köra lastbil hör till de allra farligaste yrkena, och även yrkeschaufförer har rätt till en säker arbetsmiljö som uppfyller de senaste arbetsmiljökraven

Huvudåtgärder: Stärka lagstiftningen om yrkesförarnas arbetsmiljö, införa digitala färdskrivare i kommersiella fordon, anpassa EG-lagstiftningen till den tekniska utvecklingen i fråga om transport av farligt gods, införa obligatoriskt bilbälte i bussar och lastbilar, förbättra säkerheten i fordon som regelbundet transporterar barn osv.

Hjälp och vård till offer för trafikolyckor

Mål: Att studera bästa metoder inom området för medicinsk vård efter olyckor.

Genom snabbare insatser och tidigare diagnos i samband med trafikolyckor skulle tusentals liv kunna räddas i EU. Med hjälp av nödnumret 112 kan teleoperatörerna ge räddningstjänsten information som gör det möjligt att lokalisera nödsamtal som ringts i samband med olyckor. Man behöver också tillgång till detaljerade uppgifter om skadornas svårighetsgrad för att bättre förstå hur skadorna kan begränsas och för att kunna utvärdera hur effektiv akutvården är.

Huvudåtgärder: Genomföra demonstrationsprojekt som omfattar hela räddningskedjan samt studera bästa metoder för vård efter olyckor.

Insamling, analys och spridning av data om olyckor

Mål: Förbättra insamling och analys av data om olyckor för att fastställa huvudsakliga insatsområden.

Olyckor är visserligen oförutsägbara händelser, men det är nödvändigt att känna till orsakerna, omständigheterna och konsekvenserna i samband med dem för att kunna kontrollera och förhindra dem, eller åtminstone mildra effekterna av dem. Utredningarna ska genomföras grundligt på nationell nivå men enligt en europeisk metod. Resultaten ska överlämnas för bedömning till en expertgrupp som har i uppgift att förbättra lagstiftningen och anpassa metoderna till den tekniska utvecklingen.

Ett exempel är CARE (EN) som upprättats utifrån polisrapporter och som bör utvecklas i en strävan efter öppenhet. Kommissionen ska också inrätta ett europeiskt trafiksäkerhetsobservatorium, i form av en struktur inom kommissionen.

Huvudåtgärder: Utveckla och komplettera CARE-databasen, utvärdera och förbättra systemen för samkörning av sjukhusdata och nationell statistik om trafikolyckor, inrätta ett europeiskt trafiksäkerhetsobservatorium, fastställa en europeisk metod för oberoende utredningar om trafikolyckor, inrätta en oberoende expertgrupp osv.

En europeisk trafiksäkerhetsstadga

Kommissionen har för avsikt att bjuda in alla berörda parter att underteckna en europeisk trafiksäkerhetsstadga. Berörda parter är till exempel transportföretag, fordons- och utrustningskonstruktörer, försäkringsbolag, infrastrukturbyggare samt lokala och regionala myndigheter. Alla undertecknande parter ska göra särskilda åtaganden som kommer att offentliggöras. Man kommer sedan att kontrollera hur dessa efterlevs.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Informations- och kommunikationsteknik för säkra och intelligenta fordon [KOM(2003) 542 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Mer information om tillämpningsåtgärder och ytterligare åtgärder, inklusive gällande lagstiftning (direktiv och förordningar) eller lagstiftning som är under behandling (förslag), finns på webbplatsen (EN) för generaldirektoratet för transport.

En europeisk trafiksäkerhetsstadga

Syftet med denna stadga (DE) (EN) (FR) är att det civila samhället ska bli delaktigt i ansträngningarna för att nå gemenskapens mål att minska antalet dödsfall i trafiken fram till 2010. Enligt stadgan är det inte bara transportsektorn som ska vidta konkreta åtgärder, utan även skolor, kommuner, försäkringsbolag, biltillverkare, transportföretag, diskotek och tjänsteleverantörer måste engagera sig.

Kommissionens rekommendation av den 6 april 2004 om efterlevnadskontroller inom trafiksäkerhetsområdet [Europeiska unionens officiella tidning L 111 av den 17 april 2004].

Kommissionens beslut av den 17 januari 2005 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen [EUT L 21, 25.1.2005].

Efter detta beslut räknar man med att fordonsmonterad kortdistansradarutrustning, som kan upptäcka kollisionsrisker och aktivera bromssystemet automatiskt, kommer att kunna levereras från och med tredje kvartalet 2005. Ett särskilt frekvensband, som täcker EU:s territorium, kommer att vara tillgängligt för kortdistansradar.

Andra nyttiga tillämpningar är för närvarande under utveckling - exempelvis system för snabb och trådlös överföring av data och system för lokalisering av olycksoffer vid nödsituationer.

Senast ändrat den 27.01.2005

Top