EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Montrealkonventionen om lufttrafikföretagens skadeståndsansvar

Montrealkonventionen om lufttrafikföretagens skadeståndsansvar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2001/539/EG om Europeiska gemenskapens ingående av Montrealkonventionen

Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTET?

 • Syftet med konventionen är att införa enhetliga rättsliga bestämmelser för att reglera lufttrafikföretagens skadeståndsansvar vid skador som har vållats passagerare, bagage och varor vid internationella resor.
 • Genom beslutet ingås konventionen på Europeiska gemenskapens (numera EU:s) vägnar.

VIKTIGA PUNKTER

Genom konventionen införs omfattande rättsprinciper och rättsliga bestämmelser, varav de viktigaste är följande:

 • Principen om lufttrafikföretagens obegränsade civilrättsliga ansvar vid kroppsskada, vilken kan delas upp i följande två nivåer:
  • En första nivå där lufttrafikföretag åläggs strikt skadeståndsansvar för skador upp till 100 000 SDR (särskilda dragningsrätter, enligt Internationella valutafondens definition, vilket motsvarar cirka 120 000 euro).
  • Vid högre belopp gäller en andra ansvarsnivå där lufttrafikföretaget anses vara ansvarigt, vilket lufttrafikföretaget kan motsätta sig om det kan bevisa att det inte vållat skadan (bevisbördan ligger hos lufttrafikföretaget).
 • Principen om förskottsbetalning i händelse av kroppsskada, som gör det möjligt för olycksoffer och personer som har rätt till ersättning att täcka sina omedelbara ekonomiska behov.
 • Offrets, eller de ersättningsberättigade personernas, möjlighet att väcka talan vid en domstol i det land där passageraren har sin huvudsakliga hemvist.
 • Höjd gräns för lufttrafikföretagets ersättningsnivå vid försening och vid skada på bagage (försening, förlust eller skada).
 • Att modernisera transportdokument (elektroniska flygfraktsedlar och biljetter).
 • Att klarlägga bestämmelserna kring vilket ansvar det avtalsslutande lufttrafikföretaget (lufttrafikföretaget vars namn eller kod är angivet på flygbiljetten) respektive det faktiska lufttrafikföretaget (lufttrafikföretaget som faktiskt utför flygningen är inte alltid detsamma som det avtalsslutande lufttrafikföretaget) har.
 • Att inrätta ett allmänt krav att lufttrafikföretagen ska inneha en lämplig försäkring.
 • Att införa en så kallad ”regional” klausul som gör det möjligt för organisationer för ekonomisk integration, såsom EU, att ansluta sig till konventionen.

År 1997 antog EU förordning (EG) nr 2027/97 (om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor) som lägger obegränsat ansvar på lufttrafikföretag i EU när passagerare drabbas av dödsfall eller kroppsskada. Förordning (EG) nr 2027/97 ändras genom förordning (EG) nr 889/2002 så att bestämmelserna i Montrealkonventionen gäller för alla flyg, både inrikesflyg och internationella flyg, som utförs av EU-lufttrafikföretag.

VILKEN PERIOD GÄLLER KONVENTIONEN OCH BESLUTET FÖR?

Montrealkonventionen trädde i kraft den 4 november 2003. Beslutet har gällt sedan den 5 april 2001.

BAKGRUND

Warszawakonventionen från 1929, som reglerar lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid dödsfall och kroppsskada, och efterföljande revideringar ansågs vara otillräckliga, vilket ledde till behovet att modernisera och fastställa gemensamma bestämmelser kring skadeståndsansvar.

I maj 1999 förhandlade de fördragsslutande staterna i Internationella civila luftfartsorganisationen fram ett avtal om att modernisera bestämmelserna i Warszawakonventionen och att samla dem i ett enda rättsligt instrument som ger en lämplig ersättningsnivå vid skador som har vållats passagerare vid internationella flygresor.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT L 194, 18.7.2001, s. 38).

Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT L 194, 18.7.2001, s. 39).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor (EGT L 285, 17.10.1997, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2027/97 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 31.07.2018

Top