EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sjösäkerhet: påskyndat införande av oljetankfartyg med dubbelskrov

This summary has been archived and will not be updated. See 'Sjösäkerhet: påskyndat införande av dubbelskrov för oljetankfartyg' for an updated information about the subject.

Sjösäkerhet: påskyndat införande av oljetankfartyg med dubbelskrov

Denna förordning påskyndar övergången från oljetankfartyg med enkelskrov till fartyg med dubbelskrov eller motsvarande konstruktion för att minska risken för oavsiktlig förorening av olja i EU:s vatten.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I dag är de flesta oljetankfartyg av så kallad "enkelskrovskonstruktion". I dessa fartyg är oljan åtskild från havsvattnet av en enkel plåt i botten och sida. Om denna plåt skadas på grund av en kollision eller grundstötning, finns det en risk att innehållet i lasttankarna läcker ut i havet och orsakar omfattande föroreningar. Ett effektivt sätt att förebygga denna risk är att omge lasttankarna med en andra invändig plåt, på tillräckligt avstånd från den yttre plåten. En konstruktion med ett sådant "dubbelskrov" skyddar lasttankarna mot skador och minskar risken för utsläpp.

Efter olyckan med Exxon Valdez 1989 antog USA 1990 en "Oil Pollution Act" (OPA 90) eftersom man ansåg att de internationella normerna för förhindrande av föroreningar från fartyg inte var tillräckliga. Denna akt införde ett ensidigt krav på dubbelskrov, Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) (EN) tvingades följa detta ensidiga beslut av USA, och införde 1992 bestämmelser om dubbelskrov i den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL) (EN). I konventionen föreskrivs att alla oljetankfartyg på minst 600 ton dödvikt som levereras från och med juli 1996 ska vara utrustade med dubbelskrov eller motsvarande konstruktion. Efter detta datum har det därför inte byggts några fartyg med enkelskrov. Oljetankfartyg på minst 20 000 tons dödvikt, som har levererats före den 6 juli 1996, ska enligt konventionen uppfylla kraven på dubbelskrov senast när de är 25 eller 30 år gamla, oavsett om de är utrustade med segregerade barlasttankar eller ej.

Eftersom det är svårt att göra om ett oljetankfartyg med enkelskrov till dubbelskrov och de åldersgränser som har angivits nästan sammanfaller med ett fartygs kommersiella livslängd leder såväl det amerikanska systemet som MARPOL-konventionen till att man överger oljetankfartyg med enkelskrov. Skillnaderna mellan det amerikanska och det internationella systemet kommer emellertid att få till följd att oljetankfartyg med enkelskrov som på grund av sin ålder vägras tillträde till amerikanska vatten från och med 2005 börjar sättas i trafik i andra delar av världen, däribland Europeiska unionen (EU). Detta ökar riskerna för utsläpp i dessa områden.

Den ovan beskrivna situationen oroar kommissionen eftersom statistiken visar att antalet olyckor ökar i takt med att fartygen blir äldre. Det krävs lämpliga åtgärder från EU:s sida som får effekt före 2005, vilket är den viktiga tidpunkt då oljetankfartyg med enkelskrov som vägras tillträde till amerikanska vatten kommer att sättas i trafik i europeiska vatten.

Syftet med förordningen är därför att genom ett påskyndat införande av dubbelskrov minska risken för oavsiktliga oljeutsläpp i europeiskt vatten. Förordningen ska tillämpas på alla oljetankfartyg med minst 5 000 tons dödvikt som anlöper en hamn eller en terminal till havs som omfattas av jurisdiktionen för ett EU-land, som lämnar dessa platser eller ankrar i områden som omfattas av jurisdiktionen för ett EU-land,, oavsett flagg, eller som för en medlemsstats flagg. Förordningen ska också gälla oljetankfartyg med 600 ton dödvikt eller mer för transport av tunga oljetyper.

Oljetankfartyg med enkelskrov ska inte tillåtas att segla under ett EU-lands flagg och ska inte heller tillåtas att anlöpa hamnar eller terminaler till havs som omfattas av ett EU- lands behörighet efter årsdagen för det leveransdatum för fartyget som anges nedan:

  • för oljetankfartyg i kategori 1:
  • för oljetankfartyg i kategori 2 och 3:

Systemet för bedömning av fartygens skick (eller "Condition Assessment Scheme" - CAS) ska tillämpas på samtliga oljetankfartyg som är 15 år gamla från och med 2005 för fartyg i kategori 2 och 3. CAS är ett kompletterande system för förstärkt inspektion som utarbetats särskilt för att upptäcka svagheter i skrovet i oljetankfartyg med enkelskrov.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 417/2002

27.3.2002

-

EUT L 64, 7.3.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2099/2002

19.12.2002

-

EUT L 324, 29.11.2002

Förordning (EG) nr 1726/2003

21.10.2003

-

EUT L 249, 1.10.2003

Förordning (EG) nr 2172/2004

7.1.2005

-

EUT L 371, 18.12.2004

Förordning (EG) nr 457/2007

20.5.2007

-

EUT L 113, 30.4.2007

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

Förordning (EG) nr 1163/2009

21.12.2009

-

EUT L 314, 1.12.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning 417/2002 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 29.08.2011

Top