EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Anordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester

This summary has been archived and will not be updated. See 'Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg, inklusive lastrester' for an updated information about the subject.

Anordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastreste

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet förbättras tillgången till och användningen av mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester.

I direktivet fastställs också en ordning för kontroll av efterlevnad, däribland ett system för inspektioner och utbyte av information.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet omfattar

 • alla fartyg, oavsett flagg, som anländer till en hamn i ett EU-land, med undantag för krigsfartyg och fartyg som tillhör eller används av en stat i icke-kommersiell statlig tjänst,
 • alla hamnar inom EU-länderna som normalt används av dessa fartyg.

EU-länderna måste se till att mottagningsanordningarna i hamnarna

 • tillgodoser behoven för de fartyg som använder hamnarna utan att orsaka för långa förseningar,
 • är anpassade efter hamnens storlek och efter de fartygskategorier som anlöper där, då större hamnar brukar ha mer trafik och större fartyg.

Mottagande och hantering av avfall

En plan för mottagande och hantering av avfall måste göras upp i varje hamn. Dessa planer måste godkännas och bedömas av det berörda EU-landet. Planerna måste godkännas på nytt minst vart tredje år.

Anmälan

Kaptener på fartyg (förutom fiskefartyg och fritidsbåtar som godkänts för att transportera högst 12 passagerare) som är på väg till en hamn i EU måste anmäla vissa uppgifter, i synnerhet

 • datumet och den senaste hamnen där fartygsgenererat avfall levererades,
 • de typer och mängder av avfall och rester som ska levereras och/eller stanna ombord, samt maximal lagringskapacitet i procent.

Leverans

Fartygsgenererat avfall måste levereras till en hamnmottagningsmyndighet innan det lämnar en EU-hamn, såvida inte kaptenen kan bevisa att fartyget har tillräcklig särskild lagringskapacitet för att nå den avsedda leveranshamnen. I sådana fall kan emellertid ett EU-land fortfarande kräva att fartyg levererar sitt avfall innan de lämnar hamnen, om det finns rimliga skäl att tro att

 • den avsedda hamnen inte har tillräckliga anordningar,
 • eller den avsedda hamnen inte är känd,
 • och det därför finns en risk att avfallet kommer att deponeras till havs.

Inspektioner

Det finns ett minimalt inspektionskrav på 25 % för fartyg som är i tjänst i en EU-hamn. EU-länderna måste vara särskilt uppmärksamma på fartyg som

 • inte har följt kravet på anmälan,
 • misstänks inte ha levererat sitt avfall i enlighet med direktivet.

Avfallsavgifter

Hamnarna måste upprätta kostnadstäckningssystem för att uppmuntra leverans av avfall på land och avskräcka från dumpning till havs. Alla fartyg som anlöper en EU-hamn tar en betydande del av kostnaden (satt till 30 % av Europeiska kommissionen) oavsett om anordningarna faktiskt används. Avgifterna kan skilja sig åt beroende på fartygets kategori, typ och storlek. Avgifterna kan också minskas om fartygets befälhavare kan påvisa att fartygets miljöledning, utförande, utrustning och drift ger upphov till minskade mängder fartygsgenererat avfall.

Genomförande

I en slutlig utvärderingsstudie som offentliggjordes av kommissionen om genomförandet av direktivet, konstaterades att det delvis hade varit fungerande, effektivt och sammanhållet. Man identifierade också ett antal problem som kunde tas upp vid en översyn av direktivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt från den 28 december 2000. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 28 december 2002.

BAKGRUND

Skyddet av den marina miljön kan förbättras genom en minskning av utsläppen i havet av fartygsgenererat avfall och rester av lastmaterial.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester – förklaring från kommissionen (EUT L 332, 28.12.2000, s 81–90).

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2008/98/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 24.02.2016

Top