EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handlingsplan för ett säkrare Internet 1999-2004 ("Safer Internet")

Handlingsplanens syfte är att verka för att en miljö skapas som är gynnsam för utvecklingen av Internetbranschen, genom att en säker Internetanvändning främjas och olagligt och skadligt innehåll bekämpas. Programmet är uppbyggt kring tre handlingslinjer:

- Skapandet av en säkrare miljö genom att ett europeiskt nätverk av telejourer upprättas, främjandet av självreglering och utarbetandet av etiska regler.

- Utvecklingen av filtreringssystem.

- Åtgärder för ökad medvetenhet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 276/99/EG av den 25 januari 1999 om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Olagligt innehåll/skadligt innehåll

Skillnaden mellan olagligt innehåll och skadligt innehåll är viktig eftersom dessa båda typer av innehåll behandlas på olika sätt.

 • Olagligt innehåll bör behandlas vid källan av rättsvårdande myndigheter, vars verksamheter omfattas av bestämmelser i nationella lagar och avtal om rättssamarbete. Branschen kan dock ge ett viktigt stöd för att begränsa spridningen av olagligt innehåll (i synnerhet när det gäller barnpornografi, rasism och antisemitism) genom effektiva mekanismer för självreglering (som etiska regler och inrättande av direktlinjer) som styrs och regleras genom rättsbestämmelser och som åtnjuter konsumenternas stöd.
 • Skadligt innehåll är innehåll som är godkänt men vars spridning är begränsad (exempelvis enbart till vuxna) samt innehåll som kan kränka vissa användare även om offentliggörandet inte har begränsats med hänvisning till principen om yttrandefrihet. Skadligt innehåll bör främst behandlas genom att man utvecklar tekniska lösningar (system för filtrering och klassificering) som gör det möjligt för användarna att avvisa det skadliga innehållet, medvetandegör föräldrar och utvecklar en självreglering som kan ge en ändamålsenlig ram i synnerhet för att skydda minderåriga.

Löptid, budget

Handlingsplanen skulle genomföras under en period av fyra år (1 januari 1999 till 31 december 2002). Den hade en budget på 25 miljoner euro.

Allmänt mål

Handlingsplanens mål är att främja en säkrare användning av Internet och att på EU-nivå verka för en miljö som är gynnsam för utveckling av Internetbranschen.

Handlingslinjer

Handlingsplanen innehåller följande fyra handlingslinjer:

 • Skapandet av en säkrare miljö genom upprättande av ett europeiskt nätverk av telejourer, uppmuntran till självreglering och antagande av etiska regler.
 • Utveckling av filtrerings- och klassificeringssystem, bland annat genom att demonstrera fördelarna med dessa metoder och arbeta för ett internationellt avtal om utformningen av ett klassificeringssystem.
 • Uppmuntran till satsningar på ökade kunskaper på samtliga nivåer för att bättre informera föräldrar och andra som har hand om barn (lärare, socialarbetare etc.) om det bästa sättet att skydda minderåriga mot innehåll som skulle kunna vara skadligt för deras utveckling.
 • Stödinsatser för att bedöma de rättsliga konsekvenserna, samordna med liknande internationella initiativ och för att utvärdera effekten av gemenskapsåtgärderna.

Åtgärder

För att nå de mål som avses i programmet ska följande åtgärder vidtas i medlemsstaterna under kommissionens ledning:

 • Främjande av självreglering inom branschen och system för innehållsövervakning (till exempel innehåll som barnpornografi eller sådant innehåll som uppammar hat på grundval av ras eller etniskt ursprung).
 • Uppmuntran till branschen att tillhandahålla filtreringsverktyg och klassificeringssystem. Syftet är att ge föräldrar och lärare möjligheter att välja ut lämpligt innehåll för de barn de är ansvariga för, samtidigt som de vuxna behåller rätten att välja bland det lagliga innehåll som de vill ha tillgång till.
 • Ökad medvetenhet om branschens tjänster bland användarna - särskilt bland föräldrar, lärare och barn - så att de bättre kan förstå och dra nytta av Internets möjligheter.
 • Stödinsatser, såsom bedömning av rättsliga konsekvenser.
 • Verksamhet som främjar internationellt samarbete.

Deltagande

Utöver EU:s medlemsstater får juridiska personer med säte i en EFTA-stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och europeiska internationella organisationer, delta i detta program. Juridiska personer med säte i ett annat tredje land som inte är EES-medlem och icke-europeiska internationella organisationer får också delta, om ett sådant deltagande verksamt bidrar till genomförandet av programmet.

Förlängning av programmet till och med 2005

Handlingsplanen förlängdes t.o.m. den 31 december 2004 och fått en budgetökning på 13,3 miljoner euro för dessa två ytterligare år.

Den nya handlingsplanen "Safer Internet Plus"

2005 antog rådet ett beslut om att inrätta programmet " Safer Internet Plus ". Programmet syftar till att främja en säkrare användning av Internet och ny online-teknik. Programmet löper under perioden 2005-2008 och utgör en fortsättning av handlingsprogrammet "Safer Internet" (1999-2004).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 276/99/EG [antagande: medbeslutande COD/1997/0337]

26.2.1999

-

EGT L 33, 6.2.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1151/2003/EG [antagande: medbeslutande COD/2002/0071]

1.7.2003

-

EUT L 162, 1.7.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

PROGRAMUTVÄRDERING

Meddelande från kommissionen av den 6 november 2006: Slutlig utvärdering av genomförandet av gemenskapens fleråriga handlingsplan för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät [KOM(2006) 663 slutlig].

De oberoende experter som har utvärderat programmet betonade att det effektivt bekämpar olagligt innehåll på Internet. Programmet har blivit en framgång tack vare att nationella direktlinjer och kontaktpunkter har upprättats i nästan alla medlemsstater.

Filtreringsmetoderna är enligt de berörda parterna också av stor vikt, men föräldrarna behärskar ännu inte dem i tillräcklig grad och de framsteg som skett i utvecklingen av dessa tekniker är ännu inte tillfredsställande. En rad uppmuntrande resultat har emellertid nåtts på områdena för självreglering, etiska regler och goda rutiner.

I utvärderingsrapporten framförs följande rekommendationer för EU:s fortsatta agerande på detta område:

 • Öka telejourernas synlighet.
 • Förbättra samarbetet mellan telejourerna och andra aktörer.
 • Inrikta åtgärderna för ökad medvetenhet mot specifika grupper.
 • Engagera barn och unga i arbetet med att definiera problem och utforma lösningar.
 • Öka medvetenheten hos slutanvändarna om vilka möjligheter som finns att filtrera bort skadligt innehåll.
 • Uppmuntra branschen till självreglering med lösningar på europeisk nivå.
 • Bedöm den troliga tekniska utvecklingen och framtida användaralternativ.

Meddelande av den 3 november 2003 från kommissionen om utvärderingen av gemenskapens fleråriga handlingsplan för att främja en säkrare användning av Internet och ny online-teknik genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät, särskilt vad beträffar skydd av barn och minderåriga [KOM(2003) 653 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

I utvärderingen betonas den positiva inverkan av handlingsplanen, i synnerhet när det gäller att främja nätverkssamarbete och att skapa omfattande informationskällor för de problem som är förknippade med säkerhet vid Internetanvändning. I rapporten konstateras särskilt följande:

 • Programmet har bidragit till att ta fram ett antal programvaror för filtrering, något som utgör en anmärkningsvärd framgång. Spridningen av klassificeringssystemen är dock inte helt tillfredsställande. Dessutom anser vissa parter att filtrering inte är det bästa sättet att skydda barn. På det politiska planet har programmet medverkat till att ge frågan om ett säkrare Internet en plats på EU:s och medlemsstaternas dagordning.
 • I fråga om handlingslinjerna har kommissionen kunnat initiera inrättandet av ett nätverk av telejourer i Europa, med associerade medlemmar i USA och Australien. Kommissionen har finansierat forskning som ska leda till ökad medvetenhet hos användarna, främjat utvecklingen av filtreringssystem och stött utvecklingen av ett internationellt klassificeringssystem.
 • Programmet har varit framgångsrikt när det gäller att föra samman de berörda parterna för att skapa en "gemenskap av aktörer". Kommissionen beklagar dock det alltför svaga engagemanget från branschens sida samt från organisationer som sysslar med självreglering och från konsumentsammanslutningar.

Vidare rekommenderar utvärderingens upphovsmän en utvidgning av programmets mål så att de omfattar framväxande kommunikationsteknik (t.ex. tredje generationens mobiltelefoni) i den mån som sådan teknik kommer att påverka barnens Internetanvändning. I detta avseende understryker kommissionen att denna punkt åtgärdas inom andra fasen av programmet (2003-2004).

PROGRAMMET "SAFER INTERNET PLUS" (2005-2008)

Europaparlamentets och rådets beslut 854/2005/EG av den 11 maj 2005 om inrättandet av ett flerårigt gemenskapsprogram för att främja en säkrare användning av Internet och ny online-teknik [EUT L 149, 11.6.2005].

FÖRLÄNGNING AV PROGRAMMET "SAFER INTERNET" T.O.M. 2005

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1151/2003/EG av den 16 juni 2003 om ändring av beslut 276/1999/EG om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät [EUT L 162, 1.7.2003].

See also

Ytterligare information om initiativet "Safer Internet" finns på Europeiska kommissionens webbplats för Informationssamhället (EN).

Senast ändrat den 19.01.2007

Top