EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen

Marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 96/67/EG om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Marktjänster* på flygplatser i Europeiska unionen (EU) där tillträde beviljas innefattar sådana tjänster som gör det möjligt för flygbolagen att bedriva verksamheter inom lufttransport (taxiinstruktioner, städning, tankning, bagagetjänster osv.).

Direktivet gäller alla EU-flygplatser som är öppna för kommersiell trafik och vars årliga trafik uppgår till minst två miljoner passagerarrörelser eller 50 000 ton gods.

VIKTIGA PUNKTER

Ledningsenheten på en flygplats*, användaren* eller leverantören av marktjänster* måste, under övervakning av den utsedda kontrollanten, göra en strikt bokföringsmässig uppdelning mellan den verksamhet som är knuten till tillhandahållandet av marktjänster och övrig verksamhet.

Samtidigt gäller att EU-landet

  • måste, för var och en av de angivna flygplatserna, inrätta en kommitté med representanter för flygplatsanvändare som företräder användarnas intressen,
  • får kräva att leverantörer av marktjänster ska vara etablerade inom EU och får begränsa antalet leverantörer som tillåts tillhandahålla kategorier av marktjänster som bagagehantering, ramptjänster, påfyllning av bränsle och olja samt gods- och posthantering,
  • får låta minst två användare utöva egenhantering av marktjänster som bagagehantering, ramptjänster, påfyllning av bränsle och olja samt gods- och posthantering,
  • kan åtnjuta undantag (tidsbegränsade sådana) om det vid en flygplats finns utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar som gör det omöjligt att bereda tillträde till marknaden och/eller utöva egenhantering,
  • får på vissa villkor för en enhet reservera den tekniska administrationen av centraliserade infrastrukturer som inte kan delas upp eller utökas av kostnadsskäl; samtidigt får EU-länderna på vissa villkor bevilja undantag för flygplatser där specifika begränsningar gör det omöjligt att öppna marknaden och/eller utföra egenhantering i den omfattning som föreskrivs i direktivet,
  • får de ålägga den utvalda leverantören vid en flygplats att även bedriva verksamhet på öar som ingår i EU-landets territorium,
  • får underkasta den verksamhet som bedrivs av leverantörer av marktjänster ett krav på att erhålla ett tillstånd utfärdat av en till flygplatsen fristående myndighet för att garantera säkerhet, miljöskydd och efterlevnad av sociallagstiftningen,
  • måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att leverantörer av marktjänster och användare som önskar tillämpa egenhantering har tillträde till flygplatsanläggningar – om tillträdet till dessa anläggningar är avgiftsbelagt, ska avgiften fastställas i enlighet med relevanta, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier,
  • får, med förbehåll för andra bestämmelser i EU-lagstiftningen, anta nödvändiga åtgärder för att säkerställa skydd av arbetstagares rättigheter och respekt för miljön.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 14 november 1996 och skulle senast den 25 oktober 1997 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

I detta direktiv föreskrevs en plan för gradvis genomförande beroende på om det rörde sig om egenhanteringstjänster eller hanteringstjänster av tredje part. Från och med den 1 januari 2001 gäller direktivet för varje flygplats på ett EU-lands territorium som har en årstrafik som är högre än eller lika med två miljoner passagerarrörelser eller 50 000 ton gods.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Marktjänster: omfattar en mängd olika tjänster som flygbolagen behöver för att kunna bedriva flygningar. Dessa tjänster innefattar områden som underhåll, påfyllning av bränsle och godshantering. Marktjänster innefattar även tjänster som incheckning av passagerare, catering, bagagehantering och transport inom själva flygplatsen.
Ledningsenhet på en flygplats: den enhet som ansvarar för att administrera flygplatsernas infrastruktur samt samordna och kontrollera den verksamhet som olika aktörer bedriver.
Användare av en flygplats: en fysisk eller juridisk person som med flyg transporterar passagerare, post eller gods.
Leverantör av marktjänster: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller tredje person en eller flera typer av marktjänster.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen (EGT L 272, 25.10.1996, s. 36).

Fortlöpande ändringar av rådets direktiv 96/67/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 28.02.2020

Top