EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trafiksäkerhet: körkort

Trafiksäkerhet: körkort

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/126/EG om körkort

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Genom direktivet införs ett nytt europeiskt körkort.
 • Genom det omarbetas och upphävs direktiv 91/439/EEG.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet görs följande:

 • Utrymmet för bedrägeri minskar: Det nya körkortet har en mikroprocessor, som innehåller den information som är tryckt på kortet. Det införs en giltighetsperiod på 10–15 år för bil och motorcykel, för att man regelbundet ska kunna uppdatera skyddsfunktionerna och innehavarna. Ett nytt elektroniskt nätverk upprättas för att underlätta kommunikationen mellan nationella myndigheter vid kontroller av körkort.
 • Trafiksäkerheten förbättras: Det införs en ny körkortskategori för mopeder, och det krävs ett obligatoriskt föregående kunskapsprov och gradvis åtkomst till tyngre motorcyklar. Vidare anges provningskrav. Yrkesförare måste genomgå hälsokontroller vart femte år. Krav fastställs vad gäller förarprövares behörighet och utbildning.

Ömsesidigt erkännande av körkort

Körkort som utfärdas av EU-länder måste vara ömsesidigt erkända. Följande körkortskategorier finns:

 • Kategori AM – för två- eller trehjuliga fordon som är konstruerade för en högsta hastighet av 45 km/tim, samt lätta fyrhjulingar.
 • Kategori A1 – lätta motorcyklar vars motor har en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kW.
 • Kategori A2 – för motorcyklar med en effekt av högst 35 kW.
 • Kategori A – för tunga motorcyklar utan effektbegränsningar.
 • Kategori B – för motorfordon med en vikt på högst 3 500 kg, som är konstruerade för högst åtta passagerare.
 • Kategori BE – för ett fordon i kategori B som drar en tung släpvagn med en vikt på högst 3 500 kg.
 • Kategori B1 (valfri) – för fyrhjulingar.
 • Kategori C1 – för godsfordon på 3 500–7 500 kg och upp till åtta passagerare.
 • Kategori C1E – för ett fordon i kategori C1 eller B som drar en tung släpvagn, så att den sammanlagda massan blir högst 12 000 kg.
 • Kategori C – för godsfordon med en vikt över 3 500 kg och högst åtta passagerare.
 • Kategori CE – för ett fordon i kategori C som drar en tung släpvagn.
 • Kategori D1 – för passagerarfordon konstruerade för färre än 16 passagerare och högst 8 meter.
 • Kategori D1E – för ett fordon i kategori D1 som drar en tung släpvagn.
 • Kategori D – för passagerarfordon för mer än åtta passagerare.
 • Kategori DE – för ett fordon i kategori D som drar en tung släpvagn.
 • Lätta släpvagnar på högst 750 kg får dras med kategorierna B, C1, C, D1 och D.

En tabell med motsvarigheter mellan dessa kategorier och de som beskrivs på körkort som utfärdats i EU-länderna före detta direktiv finns i beslut (EU) 2016/1945.

Villkor för utfärdande av körkort

 • På körkorten måste de villkor anges under vilka föraren är behörig att köra. Om körning är tillåten endast för vissa typer av fordon eller för anpassade fordon ska detta anges med en kod på körkortet.
 • Utfärdandet av körkort är också underställt följande villkor:
  • Körkort för kategorierna C1, C, D1 och D utfärdas endast till förare som redan har behörighet för fordon i kategori B.
  • Körkort för kategorierna BE, C1E, CE, D1E och DE utfärdas endast till förare som redan har behörighet för fordon i kategori B, C1, C, D1 respektive D.
 • Minimiåldern för utfärdande av körkort är
  • 16 år för kategorierna AM, A1 (lätta motorcyklar) och B1 (motordrivna trehjulingar och fyrhjulingar),
  • 18 år för kategorierna A2, B, BE och C1,
  • 21 år för kategorierna C, CE, D1 och D1E,
  • 24 år för kategorierna D och DE.
 • EU-länderna kan höja eller sänka minimiåldern, inom givna gränser, för vissa kategorier.
 • EU-länderna måste säkerställa att körkortsaspiranter har den kompetens och färdighet och uppvisar det beteende som krävs för att köra ett motorfordon. I allmänhet måste prövningarna av detta innefatta
  • ett kunskapsprov,
  • ett körprov.

Förarprövare

 • Förarprövare måste ha minimikompetens för körprovet.
 • De omfattas av ett system för kvalitetssäkring och måste genomgå regelbunden utbildning.

Ändringar till följd av utbrottet av covid-19-pandemin

 • På grund av svårigheter med att förnya körkort till följd av de extraordinära omständigheter som orsakats av covid-19-utbrottet, som i vissa EU-länder började redan den 1 februari 2020, förlängs genom förordning (EU) 2020/698 giltighetstiden för vissa körkort med sju månader från det att de löpte ut, för att säkerställa kontinuiteten i rörligheten på väg.
 • Om ett EU-land anser att det sannolikt kommer att fortsätta vara opraktiskt att förnya körkort efter den 31 augusti 2020, på grund av dess covid-19-relaterade åtgärder, måste det senast den 1 augusti 2020 lämna in en motiverad begäran om tillstånd från kommissionen att förlänga perioderna i fråga.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 19 januari 2007 och måste införlivas i lagstiftningen i EU-länderna senast den 19 januari 2011. EU-länder måste tillämpa reglerna i direktivet från och med den 19 januari 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/126/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10).

Kommissionens beslut (EU) 2016/1945 av den 14 oktober 2016 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort (EUT L 302, 9.11.2016, s. 62).

Kommissionens förordning (EU) nr 575/2014 av den 27 maj 2014 om ändring av förordning (EU) nr 383/2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (EUT L 159, 28.5.2014, s. 47).

Kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (EUT L 120, 5.5.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 22.09.2020

Top