EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tillträde till elektroniska kommunikationsnät

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europeisk kodex för elektronisk kommunikation' for an updated information about the subject.

Tillträde till elektroniska kommunikationsnät

I detta direktiv harmoniseras EU-ländernas sätt att reglera tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter. I direktivet fastställs ett regelverk för förhållandet mellan leverantörer av nät och tjänster, vilket ska leda till hållbar konkurrens och samverkan mellan elektroniska kommunikationstjänster.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv).

SAMMANFATTNING

Tillträdesdirektivet utgör en del av det ”Telekompaket” som, tillsammans med fyra andra direktiv (”regelverk”, ”auktorisation”, ”samhällsomfattande tjänster” och ”integritet och elektronisk kommunikation”), fastställer regelverket vilket syftar till att göra sektorerna för elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster mer konkurrenskraftiga.

År 2009 ändrades ”Telekompaketet” genom direktiven ”bättre lagstiftning” och ”medborgares rättigheter”, samt genom skapandet av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).

Tillämpning

Direktivet tillämpas på alla typer av offentliga kommunikationsnät som tillhandahåller offentliga elektroniska kommunikationstjänster. I detta inkluderas fasta och mobila telenät, kabel-tv-nät, nät för markbundna sändningar, och satellitnät och Internetnät som används för sändning av tal, telefax, data eller bilder.

Allmän princip

EU-länderna ska säkerställa att det inte finns några begränsningar som hindrar företag från att förhandla om förutsättningarna för tillträde och/eller samtrafik mellan dem i samma EU-land eller i andra EU-länder, om inget annat följer av konkurrensreglerna i fördraget.

Den allmänna principen föreskriver att det, på de marknader där skillnaderna i förhandlingsstyrka mellan olika företag ännu är betydande, är lämpligt att fastställa en ram, baserad på den inre marknadens principer och konkurrensregler, som ska fungera som ett instrument för att reglera marknaden.

Från en teknikneutral synvinkel är målet att

inrätta ett regelverk som uppmuntrar konkurrens och främjar effektiva investeringar i nätverksstruktur genom att i slutanvändarnas intresse möjliggöra för tillfredsställande tillträde, samtrafik och samverkan mellan tjänster,

säkerställa att eventuella flaskhalsar på marknaden inte begränsar uppkomsten av innovativa tjänster som kan gynna användarna.

Operatörers rättigheter och skyldigheter

I direktivet fastställs en grundläggande regel varigenom operatörer av allmänna kommunikationsnät har rätt och, när så begärs av andra auktoriserade företag, skyldighet att förhandla med varandra om samtrafik i syfte att säkerställa samverkan mellan tjänster inom hela unionen.

De nationella tillsynsmyndigheterna ansvarar för att utföra regelbundna marknadsanalyser för att fastställa om en eller flera operatörer har betydande inflytande på marknaden i fråga. Om det efter en marknadsanalys har fastställts att en operatör har betydande inflytande på en viss marknad, kan de nationella tillsynsmyndigheterna införa en eller flera av följande skyldigheter för operatören i fråga, beroende på omständigheterna:

1.

Skyldigheter avseende insyn när det gäller samtrafik och eller tillträde. Det ställs krav på operatörerna att offentliggöra viss information såsom redovisningsuppgifter, tekniska specifikationer eller nätegenskaper, om möjligt genom ett referenserbjudande.

2.

Skyldigheter avseende icke-diskriminering för att säkerställa att operatörer under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga villkor på andra företag som tillhandahåller likvärdiga tjänster, inbegripet förbudet att gynna deras egna tjänster.

3.

Skyldigheter avseende särredovisning när det gäller specificerad verksamhet som samtrafik och/eller tillträde.

4.

Skyldigheter avseende tillträde till och användning av specifika nätfaciliteter. Operatörer kan åläggas att

ge tredje part tillträde till specificerade nätdelar och/eller nätfaciliteter inklusive tillträde till accessnätet,

förhandla med god vilja med företag som begär tillträde,

inte upphäva ett redan beviljat tillträde till faciliteter,

bevilja öppet tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster eller virtuella nättjänster,

erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av faciliteter,

ge tillträde till anknutna tjänster som t.ex. de som är kopplade till identitet, lokalisering och närvaro.

5.

Skyldigheter avseende kostnadstäckning och priskontroller, inbegripet skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning och kostnadsredovisningssystem.

I de fall då marknadsmisslyckande fortsätter, trots tillämpning av dessa skyldigheter, kan de nationella tillsynsmyndigheterna, som en sista utväg, kräva att ett vertikalt integrerat företag placerar sin verksamhet för accessprodukter och -tjänster i grossistledet i en oberoende operativ företagsenhet.

Denna oberoende fungerande enhet måste ge tillgång till tillträdesprodukter och tjänster i grossistledet till alla företag, inklusive andra företagsenheter inom moderföretaget, efter samma tidsskalor och villkor, inklusive dem som gäller pris och tjänstenivå, och genom samma system och processer.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/19/EG

24.4.2002

24.7.2003

EGT L 108, 24.4.2002, s. 7-20

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/140/EG

19.12.2009

25.5.2011

EUT L 337, 18.12.2009, s. 37-69

ÄNDRING AV BILAGORNA

Bilaga II - Minimiförteckning över punkter som ska tas med i ett referenserbjudande för tillträde till infrastrukturen för grossistnätverk, vilket inkluderar delvist eller fullt tillträde till accessnätet på en fastställd plats som ska offentliggöras av anmälda operatörer med betydande inflytande på marknaden.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [EUT L 337, 18 december 2009, s. 37-69].

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EUT L 241, 10 september 2013, s. 8-9).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT C 165, 11 juli 2002, s. 6-31)

Enligt regelverket om kommunikationstjänster fastställs i dessa riktlinjer de principer på vilka nationella behöriga myndigheter måste basera sin marknadsanalys för att garantera effektiv konkurrens.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (COM(2013) 627 final, 11.9.2013 - ej offentliggjorda i EUT).

Senast ändrat 10.09.2015

Top