EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prisvärda teletjänster - användarnas rättigheter

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europeisk kodex för elektronisk kommunikation' for an updated information about the subject.

Prisvärda teletjänster - användarnas rättigheter

Europeiska unionen vill säkerställa att det finns ett minsta antal elektroniska kommunikationstjänster av god kvalitet som är tillgängliga för alla användare till ett överkomligt pris, och samtidigt minimera snedvridning av marknaden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktivet om samhällsomfattande tjänster)

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen vill säkerställa att det finns ett minsta antal elektroniska kommunikationstjänster av god kvalitet som är tillgängliga för alla användare till ett överkomligt pris, och samtidigt minimera snedvridning av marknaden.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet om samhällsomfattande tjänster säkerställer särskilda regler för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster inom EU. I detta sammanhang fastställs

 • skyldigheter för tillhandahållande av vissa obligatoriska tjänster (samhällsomfattande tjänster),
 • rättigheter för slutanvändare och motsvarande skyldigheter för de företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och tjänster som är tillgängliga för allmänheten.

HUVUDPUNKTER

Skyldigheter för samhällsomfattande tjänster

EU-länderna måste se till att

 • elektroniska kommunikationstjänster i en bestämd kvalitet och till ett överkomligt pris finns tillgängliga för alla användare inom deras territorium, oavsett geografiskt läge,
 • de användare som begär en anslutning till det allmänna kommunikationsnätet (dvs. elektroniska kommunikationstjänster som är tillgängliga för allmänheten, till exempel telefon och internet) vid en given plats får en sådan (detta är viktigt för till exempel konsumenter på landsbygden eller i geografiskt isolerade områden),
 • minst en heltäckande telefonkatalog som uppdateras minst en gång per år görs tillgänglig för slutanvändarna,
 • användare som är funktionshindrade kan dra nytta av ett erbjudande anpassat till deras behov och på en nivå som motsvarar den som andra användare får,
 • konsumenter med låga inkomster har tillgång till särskilda taxor eller kan få särskild hjälp.

För att kompensera de nettokostnader som tjänsteleverantörerna åläggs som en följd av kravet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster (som inte alltid är lönsamt), kan EU-länderna införa mekanismer för att kompensera dem.

Användarnas intressen och rättigheter

Konsumenterna måste få information så att de kan förstå de tjänster de tecknar avtal för. I avtalen måste det finnas information om: i) tjänstens minimikvalitetsnormer samt om ersättning och återbetalning om dessa nivåer inte uppnås ii) att abonnenterna har rätt att listas i telefonkataloger iii) vilka kvalificeringskriterier som gäller för olika kampanjerbjudanden.

Direktivet möjliggör också

 • för konsumenterna att ändra fast eller mobil operatör inom en arbetsdag och samtidigt behålla sitt gamla telefonnummer,
 • att behovet av att operatörerna ska tillhandahålla öppen och aktuell information om priser och taxor tillgodoses,
 • en särskild skyldighet för operatörerna att anmäla när avtalsvillkoren förändras,
 • en skyldighet för operatören att offentliggöra jämförbar och aktuell information om kvaliteten på deras tjänster,
 • att konsumenterna får tillgång till alla tillhandahållna telefonnummer i EU,
 • fri leverans av det europeiska larmnumret 112, med ett krav på operatörerna att sända uppgifter till räddningstjänsten om var den som ringer befinner sig,
 • främjande av specifika 116-nummer för standardiserade tjänster av samhällsnytta, inklusive nödtelefonnummer för ”försvunna barn”.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från den 24 februari 2002.

BAKGRUND

Direktivet är en del av EU:s telekomreformpaket som innehåller fyra andra direktiv (ramdirektivet, tillträdesdirektivet, auktorisationsdirektivet och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) samt förordningen om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).

För ytterligare information, se Europeiska kommissionens webbplats och webbplatsen Ditt Europa.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/22/EG

24.4.2002

24.7.2003

EGT L 108, 24.4.2002, s. 51-77

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/136/EG

19.12.2009

25.5.2011

EUT L 337, 18.12.2009, s. 11-36

Rättelse till direktiv 2009/136/EG

-

-

EUT L 241, 10.9.2013, s. 9

Senast ändrat 22.09.2015

Top