EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ansvarighet för skada orsakad av oljeförorening: bunkerkonventionen

Ansvarighet för skada orsakad av oljeförorening: bunkerkonventionen

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2002/762/EG om bemyndigande för EU-länderna att underteckna, ratificera eller ansluta sig till bunkerkonventionen

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet bemyndigas EU-länderna att underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (bunkerkonventionen).

VIKTIGA PUNKTER

Bunkerkonventionen antogs inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) för att garantera lämplig, snabb och effektiv skadeersättning till personer som lider skada orsakad genom oljeutsläpp från fartyg som för drivmedel i bunkrar.

Förenlighet med EU:s regler

 • Artiklarna 9 och 10 i bunkerkonventionen påverkar de regler som fastställs i rådets förordning (EG) nr 44/2001 (numera förordning (EU) nr 1215/2012) angående domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.
 • I konventionen anges inte att en internationell organisation som EU kan underteckna, ratificera eller ansluta sig till den.
 • EU-länderna måste därför, med EU:s tillåtelse, underteckna, ratificera eller ansluta sig till konventionen i EU:s intresse. När de gör det måste de också göra ett uttalande där de förbinder sig att tillämpa förordning (EG) nr 1215/2012 i sina ömsesidiga relationer.

Tillämpningsområde

Konventionen tillämpas på

 • skada orsakad av förorening på territoriet, territorialvattnet och den exklusiva ekonomiska zonen eller motsvarande för varje land som är part i konventionen,
 • åtgärder som vidtas för att förebygga eller minimera sådan skada.

Den tillämpas inte på krigsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs av ett land. Varje land som är part i konventionen kan emellertid besluta sig för att tillämpa den på sådana fartyg.

Fartygsägarens ansvarighet

Fartygsägaren vid tidpunkten för en incident är ansvarig för all föroreningsskada som dess bunkerolja orsakar. Fartygsägaren kan emellertid slippa ansvar om man kan bevisa att

 • skadan var resultatet av en krigshandling, fientligheter, revolt eller ett naturfenomen av exceptionellt, oundvikligt och oemotståndligt slag,
 • skadan berodde på en handling eller försummelse från tredje part i avsikt att orsaka skada,
 • skadan helt orsakades av försummelse från ansvarig offentlig myndighet eller annat organ.

Obligatorisk försäkring eller ekonomisk säkerhet

 • Ägare till fartyg som har en bruttodräktighet högre än 1 000 ton och är registrerade i ett land som är part i konventionen måste upprätthålla försäkring eller annan ekonomisk säkerhet, såsom garanti från bank eller liknande finansinstitution, för att täcka sitt ansvar för föroreningsskada.
 • Ett intyg på att försäkring eller annan finansiell säkerhet gäller utfärdas till varje fartyg av lämplig myndighet i ett land och måste finnas med ombord på fartyget. En kopia måste också finnas hos myndigheterna som har hand om fartygets registrering.

Behörighet och verkställighet av domar

 • Rättsliga åtgärder för skadeersättning mot fartygsägaren, försäkringsbolaget eller annan person som tillhandahåller säkerhet måste väckas i det land eller de länder där föroreningsskadan orsakades.
 • I konventionen definieras under vilka förhållanden en dom som avkunnas av en domstol i ett land som är part i konventionen kan erkännas eller verkställas i ett annat.

Tidsgränser

 • Rätten till skadeersättning enligt denna konvention upphör om ingen åtgärd väcks inom tre år från det datum då skadan uppstod.
 • Ingen åtgärd kan väckas senare än sex år från och med datumet för incidenten som orsakade skadan.

VILKEN PERIOD GÄLLER KONVENTIONEN FÖR?

I sitt beslut uppmanade rådet EU-länderna att vidta de nödvändiga åtgärderna för att om möjligt deponera sina ratificerings- eller anslutningsinstrument före den 30 juni 2006.

VERKAN

År 2015 hade samtliga 28 EU-länder ratificerat/anslutit sig till konventionen i enlighet med rådets beslut.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2002/762/EG av den 19 september 2002 om bemyndigande för medlemsstaterna att i gemenskapens intresse underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (bunkerkonventionen) (EGT L 256, 25.9.2002, s. 7–8)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1–32)

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1215/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 14.03.2016

Top