EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ram för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet

Ram för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Förordningen ingår i ett lagstiftningspaket om flygledningstjänster vilket har utformats för att inrätta ett gemensamt europeiskt luftrum, i syfte att säkerställa en optimal användning av det europeiska luftrummet så att det tillgodoser samtliga användares behov.
 • Förordningen syftar till att
  • förbättra de nuvarande flygsäkerhetsstandarderna och den totala effektiviteten för den allmänna flygtrafiken i Europa,
  • optimera kapacitetsnivån, och
  • minimera förseningarna.
 • Förordningen ändrades genom förordning (EG) nr 1070/2009 med tanke på planen att utöka ansvarsområdena för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet till att innefatta även flygsäkerhet för flygledningstjänst. Denna ändring innebär att Europeiska kommissionen kan uppdatera lagstiftningen i linje med teknisk eller driftsmässig utveckling samt fastställa de grundläggande kraven och förfarandena för att utnyttja vissa nätverksförvaltningsfunktioner.

VIKTIGA PUNKTER

Nationella tillsynsmyndigheter

 • EU-länderna ska, gemensamt eller enskilt, utse eller inrätta ett eller flera organ som ska fungera som nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för de uppgifter som sådana myndigheter tilldelas.
 • Dessa myndigheter ska vara oberoende av leverantörer av flygtrafiktjänster.

Kommittén för det gemensamma luftrummet

 • En kommitté för det gemensamma luftrummet inrättas för att bistå kommissionen med förvaltningen av det gemensamma europeiska luftrummet och säkerställa att samtliga användares intressen beaktas på vederbörligt sätt.
 • Kommittén består av två företrädare för varje EU-land och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

Genomförandebestämmelser

Eurocontrol deltar i utarbetandet av genomförandebestämmelser inom sitt behörighetsområde på grundval av uppdrag som kommittén godkänt.

Kvalitetsgranskning

Genom förordningen införs en mekanism för kvalitetsgranskning av flygtrafiktjänster och nätfunktioner. Detta innefattar följande:

 • EU-omfattande prestationsmål inom nyckelområdena ur kvalitetshänseende säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet.
 • Nationella planer eller planer för funktionella luftrumsblock* för att säkra överensstämmelse med de EU-omfattande målen.
 • Regelbunden granskning, övervakning och benchmarking av kvaliteten på flygtrafiktjänster och nätfunktioner.

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/317 fastställs bestämmelser om driften av prestationssystemet för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner och om det avgiftssystem som avses i förordning (EG) nr 550/2004 om flygtrafiktjänster – se sammanfattning.

Skyddsåtgärder

Förordningen hindrar inte EU-länderna från att tillämpa sådana åtgärder som behövs för att skydda väsentliga säkerhets- eller försvarspolitiska intressen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 20 april 2004.

BAKGRUND

Det första paketet om ”det gemensamma europeiska luftrummet” utgörs av ramförordningen plus tre tekniska förordningar om tillhandahållande av flygtrafiktjänster (förordning (EG) nr 550/2004), organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (förordning (EG) nr 551/2004) och driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (numera inom ramen för förordning (EU) 2018/1139 eller andra tillhörande delegerade förordningar eller genomförandeförordningar som upphävt eller ersatt förordning (EG) nr 552/2004). Dessa förordningar syftar framför allt till att förbättra och stärka säkerheten och till att omorganisera luftrummet med hänsyn till trafiken i stället för nationella gränser.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Funktionellt luftrumsblock: ett luftrumsblock som grundas på driftsmässiga krav snarare än på nationella gränser, där tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och tillhörande funktioner baseras på prestation och optimeras i syfte att inom varje funktionellt luftrumsblock införa ett förbättrat samarbete mellan leverantörer av flygtrafiktjänster eller i förekommande fall en integrerad tjänsteleverantör.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 549/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/903 av den 29 maj 2019 om fastställande av EU-täckande prestationsmål för nätverket för flygledningstjänst för den tredje referensperioden som inleds den 1 januari 2020 och avslutas den 31 december 2024 (EUT L 144, 3.6.2019, s. 49).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/317 av den 11 februari 2019 om inrättande av ett prestations- och avgiftssystem i det gemensamma europeiska luftrummet och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013 (EUT L 56, 25.2.2019, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (EUT L 212, 22.8.2018, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/259 av den 13 februari 2017 om vissa reviderade prestationsmål och lämpliga åtgärder i de nationella planer eller planer för funktionella luftrumsblock som lämnats in enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004, som inte är tillräckliga i förhållande till de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden samt om fastställande av skyldigheter i fråga om korrigerande åtgärder (EUT L 38, 15.2.2017, s. 76).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/348 av den 2 mars 2015 om överensstämmelsen hos vissa mål i de nationella eller funktionella luftrumsblockplaner som inlämnats enligt förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden (EUT L 60, 4.3.2015, s. 55).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU av den 11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för tidig varning för den andra referensperioden 2015–2019 (EUT L 71, 12.3.2014, s. 20).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 409/2013 av den 3 maj 2013 om definition av gemensamma projekt, fastställande av styrelseformer och identifiering av incitament till stöd för genomförandet av den europeiska generalplanen för flygledningstjänst (EUT L 123, 4.5.2013, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (förordning om luftrummet) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 20).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 10).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.05.2020

Top