EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeisk järnvägsbyrå

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europeiska unionens järnvägsbyrå – säkerställa ett säkert driftskompatibelt järnvägsområde' for an updated information about the subject.

Europeisk järnvägsbyrå

Europeiska järnvägsbyrån utgör en drivkraft i arbetet med att få till stånd en modernisering av den europeiska järnvägssektorn. I de tjugoåtta medlemsstaterna finns det tekniska föreskrifter och nationella säkerhetsföreskrifter som är sinsemellan oförenliga. Detta utgör ett allvarligt handikapp för utvecklingen av järnvägssektorn. Byrån har till uppgift att åstadkomma en stegvis tillnärmning av dessa tekniska föreskrifter och att upprätta metoder och gemensamma säkerhetsmål som ska uppnås för det europeiska järnvägssystemet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (ändringsrättsakter).

SAMMANFATTNING

För att ett europeiskt järnvägsområde utan gränser successivt skall kunna bildas, måste gemenskapen fastställa tekniska föreskrifter för järnvägarna. Det gäller såväl tekniska frågor som säkerhetsfrågor. För att de två målen om säkerhet och driftskompatibilitet skall kunna uppfyllas på en och samma gång krävs ett omfattande sakkunnigarbete, som måste ledas av ett särskilt organ: Europeiska järnvägsbyrån (ERA), nedan kallad byrån.

Europeiska järnvägsbyrån har som huvudsakliga uppdrag att:

 • öka säkerheten inom det europeiska järnvägssystemet,
 • förbättra dess driftskompatibilitet,
 • bidraga till upprättandet av ett europeiskt system för certifiering av järnvägsverkstäder,
 • bidraga till införandet av ett enhetligt system för utbildning och godkännande av lokförare.

Järnvägssystemets säkerhet

Byrån ska tillhandahålla det tekniska stöd som är nödvändigt för genomförandet av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på europeiska järnvägar. De tilldelade, huvudsakliga uppgifterna är följande:

 • Utarbeta och föreslå gemensamma metoder och indikationer för säkerhetsarbetet, och årligen kontrollera att medlemsstaterna uppfyller säkerhetsmålen,
 • Stödja sig på expertgrupper från sektorn, vilka underordnas byrån,
 • Samråda med arbetsmarknadens parter samt med de organisationer som på Europanivå företräder godskunder och passagerare,
 • Sörja för en kontinuerlig uppföljning av säkerheten,
 • Sammanställa en offentlig rapport vartannat år,
 • Förvalta en databas med uppgifter om järnvägssäkerheten,
 • Se till att nationella myndigheter för järnvägssäkerhet och utredningsorgan samarbetar i nätverk i syfte att främja utbyte av erfarenheter och utvecklingen av en gemensam säkerhetskultur för järnvägstransporter.

Järnvägssystemets driftskompatibilitet

Det europeiska järnvägssystemets driftskompatibilitet har som mål att göra medlemsstaternas nationella järnvägssystem kompatibla genom att avlägsna eller minska de tekniska hindren.

För att förbättra järnvägssystemets driftskompatibilitet organiserar och leder byrån arbetet som syftar till att skapa och uppdatera teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD). TSD syftar till att säkerställa de grundläggande kraven i direktiv 2008/57/EG om det europeiska järnvägssystemets driftskompatibilitet. Dessutom publicerar byrån en rapport vartannat år om framstegen som har uppnåtts för driftskompatibilitet.

Underhåll av fordon

Underhållet av fordon är en mycket viktig del av järnvägssäkerheten. Därför har byrån som uppdrag att ta fram rekommendationer, främst avseende systemet med certifiering av organ som är ansvariga för att underhålla vagnar och andra järnvägsfordon.

Byrån har även till uppdrag att utarbeta en rapport avseende inrättandet av detta certifieringssystem.

Järnvägspersonal

Tågförarnas utbildning och kunskaper är mycket viktiga delar, dels för säkerheten och dels för det europeiska järnvägssystemets driftskompatibilitet. Byrån har till uppdrag att bidraga till harmoniseringen av yrkeskunskaper hos lokförare, som faller inom ramen för direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lokförare inom EU.

Byrån ska samarbeta särskilt med behöriga myndigheter för att säkerställa driftskompatibiliteten i register över certifikat och intyg som har utfärdats till förare, utvärdera utvecklingen av deras certifiering och att upprätta en rapport om förbättringar som kan genomföras.

Organisation

Byrån består av en styrelse. Denna sammanträder minst två gånger om året. Den måste anta det årliga arbetsprorgammet och byråns allmänna rapport. Styrelsen består av representanter från samtliga medlemsstater, kommissionen och sektorns sex yrkeskategorier: järnvägsföretagen, infrastrukturförvaltare, järnvägsindustrin, fackförbunden, passagerarna och kunder som transporterar gods på järnväg.

Dessutom styrs byrån av en verkställande direktör som utses av styrelsen. Direktören har till uppgift att förbereda och genomföra arbetsprogrammet. Denne är även ansvarig för styrningen av byråns budget.

Byrån har inga beslutsbefogenheter i sig, men kan ge råd, rekommendationer och förslag till kommissionen. Den är oberoende, men samarbetar med experter inom området.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 881/2004

1.5.2004

-

EUT L 164, 30.4.2004

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1335/2008

1.1.2009

-

EUT L 354, 31.12.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandebeslut 2014/89/EU av den 14 februari 2014 om ett pilotprojekt för att, med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden, genomföra de skyldigheter när det gäller administrativt samarbete som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG [EUT L 4, 15.2.2014].

Byrån ansvarar för att övervaka ett pilotprojekt om användningen av Informationssystemet för den inre marknaden (IMI). Detta syftar till att underlätta för utbyte av information mellan nationella register över förarbevis och intyg. Den förbereder även rapporter om hur tillämpningen av projektet fungerar för att kommissionen ska kunna utvärdera resultatet av pilottillämpningen.

Senast ändrat den 06.06.2014

Top