Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rösträtt och valbarhet i val till Europaparlamentet

Rösträtt och valbarhet i val till Europaparlamentet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 93/109/EG – närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-land än sitt eget

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för EU-medborgare som är bosatta i ett medlemsland där de inte är medborgare.

VIKTIGA PUNKTER

Krav som måste uppfyllas

I direktivet anges de villkor som ska uppfyllas av en medborgare i ett annat EU-land för att denne ska ha rösträtt och vara valbar i bosättningsstaten. Personen måste

  • vara EU-medborgare,
  • vara bosatt i det EU-land som han eller hon ska rösta i eller kandidera för,
  • uppfylla de bestämmelser om rösträtt och valbarhet som gäller för EU-landets egna medborgare (principen om jämlikhet mellan ett medlemslands medborgare och icke-medborgare vid val).

Enklare förfaranden för att skicka in ansökningar om att kandidera

Direktivet ändrades 2013 så att det blev enklare att lämna in en ansökan om att kandidera när man är bosatt i ett EU-land där man inte är medborgare. Tidigare hade EU-medborgare i denna situation varit tvungna att uppvisa ett intyg från landet där de var medborgare om att de inte var diskvalificerade från att kandidera i Europaparlamentsval i det landet. Sedan 2014 kan EU-medborgare, när de lämnar in sin ansökan om att kandidera, lämna en förklaring i stället för intyget. Myndigheterna i deras bosättningsland i EU måste samarbeta med landet där personen är medborgare för att verifiera förklaringens giltighet. För att säkerställa effektiv kommunikation måste vart och ett av EU-länderna utse en kontaktpunkt som ansvarar för att meddela information om sådana kandidater.

Utövande av rösträtten och valbarheten

EU-medborgare får utöva sin rösträtt och valbarhet antingen i EU-bosättningslandet eller i sitt hemland. Ingen kan rösta mer än en gång eller ställa upp som kandidat i mer än ett EU-land i samma val.

Upptagning i röstlängden

Väljare ska bli upptagna i röstlängden i sitt bosättningsland endast om de begär det i förväg. I EU-länder där medborgarna har juridisk plikt att rösta är väljare som inte är medborgare i landet och som begär att bli upptagna i röstlängden underställda samma plikt.

För att få sina namn upptagna i röstlängden måste väljare som inte är medborgare i landet uppvisa samma handlingar som väljare som är medborgare. Dessutom måste de lämna ytterligare information i form av en försäkran.

Överprövning

Den överprövning som finns tillgänglig för medborgare måste också vara tillgänglig för icke-medborgare som vägras upptagning i röstlängden eller som får avslag på sin ansökan om att kandidera.

Nationella regler för medborgare bosatta utanför sitt territorium

Ingenting i direktiv 93/109/EG kan påverka EU-ländernas bestämmelser om rösträtt och valbarhet för de avlandets medborgare som bor utanför deras respektive valterritorier.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt sedan den 30 december 1993. Det måste bli lag i EU-länderna senast den 1 februari 1994.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 329, 30.12.1993, s. 34).

Fortlöpande ändringar av direktiv 93/109/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 15.12.2017

Top