Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Advokater som stadigvarande utövar sitt yrke utomlands – EU:s regler

Advokater som stadigvarande utövar sitt yrke utomlands – EU:s regler

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/5/EG – att stadigvarande utöva advokatyrket i ett annat EU-land än det där man är auktoriserad

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet kan advokater som är auktoriserade i ett EU-land utöva stadigvarande verksamhet i ett annat, med hemlandets yrkestitel. Direktivet gäller för EU-medborgare som är auktoriserade att arbeta med yrkestiteln ”advokat” , men systemet utvidgar sig också till alla medborgare i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Schweiz.

VIKTIGA PUNKTER

Rätt att utöva yrket

  • Advokater kan utöva sitt yrke stadigvarande i ett annat EU-land med den yrkestitel de förvärvat i det land i EU som är deras hemland.
  • De som vill göra detta måste registrera sig hos de behöriga myndigheterna i värdlandet.

Verksamhetsområden

  • Advokater som utövar verksamhet med yrkestiteln från sitt hemland får utföra samma yrkesverksamhet som advokater i värdlandet, med vissa undantag.
  • De får ge rådgivning om lagen i både hemlandet och värdlandet, samt om EU-rätt och internationell rätt. För verksamhet som gäller att företräda eller försvara en klient i rättsliga förfaranden, kan advokater som kvalificerat sig på annat ställe än värdlandet i fråga behöva arbeta tillsammans med en lokal advokat.

Likvärdig status

  • Advokater från andra EU-länder kan också erhålla yrkestiteln i värdlandet enligt vissa villkor. De måste vara faktiskt och regelbundet aktiva under en period på tre år i värdlandet och måste ha fått tillräcklig praktisk erfarenhet av värdlandets lag och rätt under den tiden.
  • Om aktiviteten inom värdlandets lag och rätt inte är tillräcklig, kan advokater som har kvalificerat sig utanför värdlandet genom att uppvisa för de behöriga myndigheterna att de har förvärvat de nödvändiga kunskaperna på annat sätt (t.ex. genom att delta i relevanta föreläsningar eller seminarier) ändå erhålla yrkestiteln i värdlandet.

Utövande av advokatverksamhet i grupp

När ett värdland i EU tillåter utövande av verksamhet i grupp, kan en eller flera advokater som tillhör en gruppering i sitt hemland utöva sin verksamhet som medlemmar i en gruppering i värdlandet.

Yrkesregler och etiska regler

Advokater som utövar stadigvarande verksamhet i ett annat EU-land ska följa yrkesreglerna och de etiska reglerna i värdlandet, även om de fortfarande är underställda pliktetiken i sitt hemland.

Disciplinära förfaranden

Advokater som utöver verksamhet med yrkestiteln från sitt hemland är underställda värdlandets disciplinära förfaranden.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 14 mars 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senaste den 14 mars 2000.

BAKGRUND

Andra rättsliga EU-instrument gäller också för advokatyrket. Dessa handlar om

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, s. 36–43)

Fortlöpande korrigeringar och ändringar av direktiv 98/5/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17–18). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22–142). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 28.10.2015

Top