EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bestämmelser för byggentreprenader, varor och tjänster

This summary has been archived and will not be updated. See 'Offentlig upphandling – tydliga grundregler angivna' for an updated information about the subject.

Bestämmelser för byggentreprenader, varor och tjänster

Denna lag syftar till att garantera en öppen marknad för offentliga upphandlingar och rättvis tillämpning av lagstiftningen för tilldelningen av kontrakt gällande byggentreprenader, varor och tjänster.

SAMMANFATTNING

I direktiv 2004/18/EG fastställs Europeiska unionens (EU:s) bestämmelser för tilldelning av kontrakt för offentliga byggentreprenader, varor och tjänster. Dess syfte är att säkerställa att kontraktsprocessen är rättvis och öppen för budgivare från hela EU.

Tillämpningsområde

Lagen täcker de flesta offentliga kontrakten förutom de för allmännyttiga tjänster (vatten, transporter, energi och posttjänster), telekommunikation, tjänstekoncession (som t.ex. driva en befintlig bilparkering) och vissa försvars- och säkerhetskontrakt.

Fyra typer av förfaranden

 • Öppna: alla parter får lägga bud.
 • Begränsade: alla parter får be om att delta och den upphandlande myndigheten beslutar vilka parter som ska bjudas in för att lägga bud.
 • Förhandlade: när upphandlande myndigheter förhandlar direkt med parterna om villkoren för kontraktet.
 • När det gäller väldigt komplicerade kontrakt, när den upphandlande enheten diskuterar krav och lösningar med kandidater som godkänts för ett förfarande (s.k. ”konkurrenspräglad dialog”).

Öppenhet

Detta säkerställs genom offentliggörande av meddelande om offentliga kontrakt i EU:s officiella tidning och TED-databas samt på nationell nivå. Alla offentliggöranden ska innehålla samma information så att ingen budgivare gynnas. De innehåller information som:

 • Tidsfrister för bud.
 • På vilket eller vilka språk budet ska vara.
 • Tilldelningskriterier och hur de avvägs.
 • Certifikat och dokument som ska bifogas med bud vilka gör det möjligt att bedöma en kandidats lämplighet för att utföra ett kontrakt.

Tilldelning av kontrakt

Kontrakt tilldelas enligt följande kriterier:

 • Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (baserat på kriterier som kvalitet, pris, tekniska meriter, garantiservice)
 • Det lägsta priset

Tröskelvärden

Direktivet omfattar alla offentliga kontrakt som har ett värde över ett fastställt tröskelvärde. Tröskelvärden beräknas vartannat år.

Från och med den 1 januari 2014 är de främsta tröskelvärdena för upphandlingskontrakt för offentliga byggentreprenader, offentliga varor och offentliga tjänster, i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 1336/2013, de följande:

Centrala statliga myndigheter

 • Kontrakt gällande byggentreprenader, kontrakt gällande koncessioner avseende byggentreprenader och kontrakt gällande byggentreprenader som subventioneras: 5 186 000 euro.
 • Alla projekttävlingar (för arkitektplaner t.ex.), alla kontrakt som subventioneras av de upphandlande myndigheterna och alla kontrakt för de tjänster som förtecknas i bilaga II A (förutom FoU-tjänster och vissa telekommunikationstjänster: 134 000 euro.
 • Alla kontrakt gällande de tjänster som förtecknas i bilaga II B och för FoU-tjänster och vissa telekommunikationstjänster: 207 000 euro.
 • Alla kontrakt gällande varor, som tilldelas av centrala statliga myndigheter som inte är verksamma på försvarsområdet: 134 000 euro.

Kontrakt gällande varor, som tilldelas av upphandlande myndigheter som är verksamma på försvarsområdet: i) för produkter som finns förtecknade i bilaga V: 134 000 euro, ii) för andra produkter: 207 000 euro.

Upphandlande myndigheter under den centrala nivån

 • Kontrakt gällande byggentreprenader, kontrakt gällande koncessioner avseende byggentreprenader och kontrakt gällande byggentreprenader som subventioneras: 5 186 000 euro.
 • Alla kontrakt gällande tjänster, alla projekttävlingar, alla kontrakt gällande tjänster som subventioneras samt alla kontrakt gällande tjänster: 207 000 euro.

Direktiv 2004/18/EG ska fortsätta att tillämpas till den 18 april 2016, då det nya direktiv som ersätter det (direktiv 2014/24/EU) träder i kraft.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114–240)

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2004/18/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1–113)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

Senast ändrat 30.09.2015

Top