EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gemensam terminologi vid offentlig upphandling

Gemensam terminologi vid offentlig upphandling

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2195/2002 om EU:s gemensamma terminologi vid offentlig upphandling

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen försöker man, med hjälp av ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling, standardisera de villkor som används av upphandlande myndigheter och organ för att beskriva föremålet för den offentliga upphandlingen.

VIKTIGA PUNKTER

 • Genom förordningen införs ett enda klassificeringssystem, det vill säga den gemensamma terminologin för offentlig upphandling (CPV). Målet för denna klassificering är att täcka aspekterna vid upphandlingar av produkter, arbeten och tjänster. Genom att standardisera de referenser som används av de upphandlande myndigheterna för att beskriva föremålet för upphandlingen förbättrar användningen av CPV öppenheten vid offentlig upphandling som omfattas av EU:s direktiv.
 • Användning av CPV gör det lättare för potentiella leverantörer, såsom företag, att hitta affärstillfällen. Det minskar också risken för fel vid översättning av notiser om upphandlingar, eftersom CPV finns tillgängligt på alla EU:s officiella språk.
 • I CPV motsvaras varje numerisk kod av en beskrivning av föremålet för upphandlingen, för vilken det finns en version på vart och ett av EU:s officiella språk. CPV består av följande:
  • En huvudordlista, baserad på en trädstruktur, som omfattar en rad numeriska koder som var och en består av 8 siffror och en nionde siffra som är en kontrollsiffra för de tidigare.
  • En tilläggsordlista som kompletterar objektbeskrivningen i upphandlingen genom att tillföra preciseringar rörande art eller syfte för objektet i upphandlingskontraktet.
 • Förteckningen över CPV-koder och konverteringstabellerna mellan CPV och övriga nomenklaturer kan konsulteras på webbplatsen SIMAP, ”Information om offentlig upphandling i Europa”.
 • Den aktuella CPV syftar till att vara mer användarvänlig genom att lägga mindre tyngdpunkt på materialen och mer på produkterna. Dessutom har CPV:s nivåmässiga struktur rationaliserats.
 • På webbplatsen TED offentliggörs anbudsinfordringar som omfattas av EU-direktiven i Europeiska unionens officiella tidning, ”S” -serien. I TED används sedan den 20 december 2003 CPV-koderna, som blev obligatoriska i och med att direktiv 2004/17/EG) och 2004/18/EG (som därefter upphävdes genom direktiv 2014/25/EU resp. 2014/24/EU) antogs.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (EGT L 340, 16.12.2002, s. 1-562)

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 2195/2002 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003 av den 16 december 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (EUT L 329, 17.12.2003, s. 1-270). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (EUT L 145, 4.6.2008, s. 65-226). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 15.02.2016

Top