Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen eftersträvas att reglera påståenden* om livsmedel som säljs och marknadsförs i Europeiska unionen (EU).
 • Genom förordningen ska man säkerställa att närings-* och hälsopåståenden* på etiketter på livsmedel är tydliga och baserade på fakta som är allmänt accepterade av det vetenskapliga samhället. Detsamma gäller vid presentation av och reklam för livsmedel.
 • Det finns en rad olika ämnen, bl.a. vitaminer, mineralämnen, aminosyror, essentiella fettsyror, kostfibrer och olika växt- och örtextrakt, med näringsmässiga eller fysiologiska effekter som kan finnas i ett livsmedel och bli föremål för ett påstående.
 • Genom förordningen eftersträvas
  • en hög nivå på konsumentskydd,
  • att konsumenter får den information de behöver för att göra ett val med beaktande av alla fakta,
  • att likvärdiga konkurrensvillkor för livsmedelsindustrin skapas.

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska kommissionen ska fastställa närings* profiler och villkor för användning av närings- och hälsopåståenden på livsmedel. Detta ska göras med följande i åtanke:

 • kvantiteterna av vissa näringsämnen och andra ämnen * i livsmedlet, exempelvis:
  • fettsyror,
  • mättade fettsyror,
  • transfettsyror,
  • sockerarter,
  • salt/natrium,
 • livsmedlets roll och betydelse i kosten för befolkningen i allmänhet eller för vissa riskgrupper, inbegripet barn,
 • förekomsten av näringsämnen som vetenskapligt erkänts ha en hälsoeffekt.

Hälsopåståenden ska inte:

 • vara felaktiga, tvetydiga eller vilseledande,
 • föranleda tvivel om andra livsmedels säkerhet och/eller näringsmässiga lämplighet,
 • uppmuntra till överkonsumtion av ett livsmedel,
 • antyda att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen,
 • hävda att hälsan skulle kunna påverkas om man inte konsumerar livsmedlet,
 • hänvisa till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ned i vikt,
 • hänvisa till rekommendationer av enskilda läkare eller yrkesverksamma personer på hälsoområdet.

Närings- och hälsopåståenden får endast användas om det har visats att förekomsten, avsaknaden eller den reducerade mängden i ett livsmedel av ett näringsämne har en gynnsam effekt, vilket har fastställts av allmänt vedertagna vetenskapliga fakta. Sådana ämnen ska förekomma i en mängd som rimligtvis kan konsumeras och som kan ge önskad effekt.

Hälsopåståenden får endast göras om följande information finns på etiketten:

 • målgrupp som påståendet riktar sig till,
 • en uppgift om vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil,
 • den mängd livsmedel och de konsumtionsvanor som krävs för att uppnå den påstådda gynnsamma effekten,
 • en uppgift riktad till personer som bör undvika att konsumera produkten (t.ex. gravida),
 • en varning i fråga om produkter som vid överdriven konsumtion kan utgöra en hälsorisk,
 • vid påståenden om minskad sjukdomsrisk, en uppgift om att en mängd riskfaktorer finns för den sjukdom som påståendet avser och att en ändring av en av dessa riskfaktorer kan, men inte behöver, ha en positiv effekt,
 • eventuella begränsningar eller anvisningar för användning av livsmedlet.

Hälsopåståenden som baseras på allmänt vedertagna vetenskapliga fakta som genomsnittskonsumenten kan förstå kan beviljas undantag från godkännandeprocessen.

Drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol får inte förses med något hälso- eller näringspåståenden, förutom om det gäller den reducerade alkoholhalten eller energihalten.

Förordning (EU) nr 432/2012 innehåller en förteckning över tillåtna hälsopåståenden som inte är relaterade till barns utveckling och hälsa. Denna förordning har gällt sedan den 14 december 2012 och ändras regelbundet för att uppdatera förteckningen med nyligen godkända hälsopåståenden.

Ansökan om godkännande

En tillverkare kan ansöka om införande om ett nytt påstående i förteckningen genom att skicka in en ansökan till ett EU-land. Detta land skickar sedan ansökan vidare till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), och kommissionen beslutar sedan om användningen av påståendet baserat på Efsas vetenskapliga yttrande.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 juli 2007.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Påstående: varje budskap eller framställning som inte är obligatorisk enligt EU:s eller nationell lagstiftning, inklusive framställningar bestående av bilder, grafiska element eller symboler, oavsett form, och som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda egenskaper.

Näringspåstående: varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av

 • den energi (det kalorivärde) det
  • ger,
  • ger i minskad eller ökad grad, eller
  • inte ger, och/eller
 • de näringsämnen eller andra ämnen det
  • innehåller,
  • innehåller i minskade eller ökade proportioner, eller
  • inte innehåller.

Hälsopåstående: varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa.

Näringsämne: protein, kolhydrater, fett, kostfiber, natrium, vitaminer och mineralämnen som anges i bilagan till förordning (EU) nr 1169/2011 samt ämnen som hör till eller utgör beståndsdelar av en av dessa kategorier.

Annat ämne: ett ämne som inte är ett näringsämne men som har näringsmässiga eller fysiologiska effekter.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 9–25)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1924/2006 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 353/2008 av den 18 april 2008 om tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 (EUT L 109, 19.4.2008, s. 11–16)

Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 136, 25.5.2012, s. 1–40). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandebeslut 2013/63/EU av den 24 januari 2013 om antagande av riktlinjer för genomförandet av de särskilda villkor för hälsopåståenden som fastställs i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 (EUT L 22, 25.1.2013, s. 25–28)

Senast ändrat 16.08.2016

Top