Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Material och produkter av plast

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Material och produkter av plast

Material och produkter av plast som kommer i kontakt med livsmedel kan ge ifrån sig giftiga ämnen och därigenom utgöra en hälsorisk. Alla sådana ämnen är reglerade på EU-nivå med gränsvärden ör migration till livsmedel och stränga användningsvillkor för att skydda livsmedelssäkerheten.

RÄTTSAKT

Kommissionens direktiv 2002/72/EG av den 6 augusti 2002 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Direktivet gäller material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Materialen och produkterna kan bestå uteslutande av plast, av flera sammanfogade plastskikt eller av andra material.

Direktivet gäller inte

 • lackerad eller olackerad regenererad cellulosafilm,
 • elaster, naturgummi och syntetiskt gummi,
 • papper och kartong med eller utan tillsats av plast,
 • vaxbaserade ytbeläggningar,
 • jonbyteshartser,
 • silikoner,
 • material och föremål bestående av två eller flera skikt där minst ett skikt består av något annat ämne än plast.

Godkända ämnen

Följande ämnen är godkända:

 • Monomerer och andra råvaror som kan användas för framställning av plast (förtecknas i bilaga II).
 • Tillsatser som kan användas för framställning av plast (förtecknas i bilaga III En ny tillsats kan alltid tas med efter bedömning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

I listorna anges stränga villkor för användning av ämnena tillsammans med gränsvärden för specifik migration * till livsmedel (uttrycks i mg/kg). Gränsvärdena uttrycks i mg/dm2 förpackningsyta

 • om det är fråga om behållare som rymmer mindre än 500 ml eller mer än 10 liter, eller
 • om det är fråga om folie, filmer eller liknande material.

Den totala mängd ämnen som plastmaterialet avger får inte överskrida 60 mg/kg livsmedel. Gränsvärdet är 10 mg/dm2 materialyta för

 • behållare som rymmer mindre än 500 ml eller mer än 10 liter, och
 • behållare där det inte går att uppskatta hur stor yta som kommer i kontakt med livsmedlen.

Bakgrund

Direktiv 2002/72/EG kompletterar de allmänna reglerna i förordning nr 1935/2004 om material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Genom direktivet upphävs det gamla direktivet 90/128/EEG och dess ändringar.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Gränsvärde för total migration: Detta gränsvärde är ett mått på materialets kemiska tröghet som hindrar oacceptabla förändringar av livsmedlen.
 • Gränsvärde för specifik migration (SML): Gränsvärden för specifik migration bestäms för de ämnen som är så giftiga att det är nödvändigt.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/72/EG

4.9.2002

-

EGT L 220, 15.8.200213.2.2003

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/19/EG

31.3.2004

1.9.2005

EUT L 71, 10.3.2004

Direktiv 2005/79/EG

8.12.2005

19.11.2006

EUT L 302, 19.11.2005

Direktiv 2007/19/EG

20.4.2007

1.4.2008

EUT L 91, 31.3.2007

Direktiv 2008/39/EG

27.3.2008

7.3.2009

EUT L 63, 7.3.2008

Ändringarna och rättelserna av direktiv 2002/72/EG har inarbetats i grundtexten.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Bilaga I – Tilläggsbestämmelser som skall gälla för kontroll av överensstämmelse med gränsvärdena för migration Direktiv 2005/79/EG [EUT L 302, 19.11.2005];

Direktiv 2007/19/EG [EUT L 91, 31.3.2007];

Direktiv 2008/39/EG [EUT L 63, 7.3.2008].

Bilaga II – Förteckning över monomerer och andra substanser godkända för tillverkning av material och produkter av plast Direktiv 2004/19/EG [EUT L 71, 10.3.2004];

Direktiv 2005/79/EG [EUT L 302, 19.11.2005];

Direktiv 2007/19/EG [EUT L 91, 31.3.2007];

Direktiv 2008/39/EG [EUT L 63, 7.3.2008];

Förordning (EG) nr 975/2009 [EUT L 274, 20.10.2009].

Bilaga III – Ofullständig förteckning över tillsatser som får användas vid tillverkning av material och produkter av plast Direktiv 2004/1/EG [EUT L 7, 13.1.2004];

Direktiv 2004/19/EG [EUT L 71, 10.3.2004];

Direktiv 2005/79/EG [EUT L 302, 19.11.2005];

Direktiv 2007/19/EG [EUT L 91, 31.3.2007];

Direktiv 2008/39/EG [EUT L 63, 7.3.2008];

Förordning (EG) nr 975/2009 [EUT L 274 du 20.10.2009].

Bilaga IV – Produkter som framställts genom bakteriejäsning Direktiv 2004/19/EG [EUT L 71, 10.3.2004].

Bilaga IV Bis - Lipofila substanser på vilka FRTMG skall tillämpas Direktiv 2007/19/EG [EUT L 91, 31.3.2007];

Direktiv 2008/39/EG [EUT L 63, 7.3.2008];

Förordning (EG) nr 975/2009 [EUT L 274, 20.10.2009].

Bilaga V – Specifikationer Direktiv 2004/19/EG [EUT L 71, 10.3.2004];

Direktiv 2007/19/EG [EUT L 91, 31.3.2007];

Förordning (EG) nr 975/2009 [EUT L 274, 20.10.2009].

Bilaga VI – Anmärkningar som gäller kolumnen "begränsningar och/eller specifikationer" Direktiv 2004/19/EG [EUT L 71, 10.3.2004];

Direktiv 2005/79/EG [EUT L 302, 19.11.2005];

Direktiv 2007/19/EG [EUT L 91, 31.3.2007];

Förordning (EG) nr 975/2009 [EUT L 274, 20.10.2009].

Bilaga VI Bis – Försäkran om överensstämmelse Direktiv 2007/19/EG [EUT L 91, 31.3.2007].

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 85/572/EEG av den 19 december 1985 om förteckning över simulatorer som skall användas för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel [EGT L 372, 31.12.1985].

Rådets direktiv 82/711/EEG av den 18 oktober 1982 om fastställelse av de grundregler som behövs för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel [EGT L 297, 23.10.1982; rättelse EGT L 332, 27.11.1982].

Senast ändrat den 19.11.2009

Top