Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Internationell handel med farliga kemikalier

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Internationell handel med farliga kemikalier

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2006/730/EG – förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för internationell handel med vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet säkerställs EU:s godkännande av och delaktighet i Rotterdamkonventionen efter att EG-domstolen ogiltigförklarat det ursprungliga lagstiftningsbeslutet på grund av en rättsfråga.

Genom konventionen införs ett förfarande med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

VIKTIGA PUNKTER

I konventionen görs följande:

Där regleras importen och exporten av 47 farliga kemikalier och bekämpningsmedel.

Det krävs att var och en av de kemikalier som förtecknas får förhandsgodkännande från en importör innan den exporteras.

Det inrättas ett förfarande för att utbyta information om beslut som fattas av importerande länder.

Det krävs att varje undertecknare av konventionen utser en nationell myndighet för att se till att den blir helt genomförd.

Varje undertecknare tillfrågas om den är villig att godkänna import av de kemikalier och bekämpningsmedel som förtecknas.

Det krävs att exportörer säkerställer att de förtecknade kemikalierna inte exporteras om det importerande landet inte har gett formellt godkännande till detta.

Det krävs att parter som har förbjudit eller avsevärt begränsat en kemikalie meddelar detta till konventionens sekretariat.

Det föreskrivs utbyte av vetenskaplig, teknisk, ekonomisk och juridisk information om de kemikalier som omfattas av konventionen och möjligheten till tekniskt bistånd för utvecklingsländer vad gäller kontroll av kemikalier.

Det ges möjlighet för en undertecknare att dra sig ur konventionen, ett år efter att ha meddelat sin avsikt att göra detta.

Konventionen omfattar inte narkotika, radioaktiva ämnen, avfall, kemiska vapen, livsmedel och livsmedelstillsatser, genetiskt modifierade organismer eller kemikalier som exporteras för forskning.

BAKGRUND

Den 10 januari 2006 meddelade EG-domstolen sin dom i mål C-94/03. Europeiska kommissionen hade drivit målet mot rådet och bett domstolen ogiltigförklara rådets beslut 2003/106/EG som godkände Rotterdamkonventionen på Europeiska unionens vägnar.

Kommissionen hävdade att beslutet borde ha varit baserat uteslutande på den artikel i fördraget som gällde den gemensamma handelspolitiken (vid detta tillfälle artikel 133 i Amsterdamfördraget) och inte på den artikel som använts (artikel 175 i samma fördrag, som gällde miljöpolitik).

Domstolen ansåg att båda artiklarna behövdes för att tillhandahålla den nödvändiga rättsliga grunden och ogiltigförklarade rådets ursprungliga beslut. Genom det nya beslutet, som började gälla det datum då det ursprungliga beslutet antogs, säkerställs att inget rättsligt tomrum uppstår.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/730/EG av den 25 september 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 299, 28.10.2006, s. 23–25).

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60–106).

Senare ändringar av förordning (EU) nr 649/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 26.11.2015

Top