Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Skydd mot kemikalier (Stockholmskonventionen)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Skydd mot kemikalier (Stockholmskonventionen)

Långlivade organiska föroreningar skadar människors hälsa och miljön. Stockholmskonventionen bygger på försiktighetsprincipen och syftar till att garantera säker eliminering av dessa ämnen, samt minskning av deras produktion och användning.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

SAMMANFATTNING

Långlivade organiska föroreningar skadar människors hälsa och miljön. Stockholmskonventionen bygger på försiktighetsprincipen och syftar till att garantera säker eliminering av dessa ämnen, samt minskning av deras produktion och användning.

VILKET SYFTE HAR DET HÄR BESLUTET?

Det godkänner EU:s (eller Europeiska gemenskapen, som var aktuell vid tiden för antagandet) beslut att delta i Stockholmskonventionen. I beslutet definieras långlivade organiska föroreningar och föreskrifter som reglerar tillverkning, import och export av dessa. Enligt beslutet måste allmänheten, politiker och den kemiska industrin hållas informerade om de risker de medför.

HUVUDPUNKTER

Definition

Långlivade organiska föroreningar är kemiska ämnen med vissa toxiska egenskaper som motstår nedbrytning. De ansamlas i levande organismer, transporteras med luft, vatten och flyttfåglar och samlas i terrestriska och akvatiska ekosystem. Förorening orsakad av långlivade organiska föroreningar är ett gränsöverskridande problem som kräver internationella åtgärder.

Tillämpningsområde

Konventionen omfattar 23 prioriterade långlivade organiska föroreningar som produceras både avsiktligt och oavsiktligt (t.ex. genom källor som avfallsförbränningsanläggningar).

Dessa är: aldrin, klordan, klordekon, diklordifenyltrikloretan (DDT), dieldrin, endrin, heptaklor, hexabrombifenyl, hexabromcyklododekan, hexabromdifenyleter och heptabromodifenyleter, hexaklorbensen, alfa-hexaklorcyklohexan, beta-hexaklorcyklohexan, lindan, mirex, perfluoroktansulfonsyra, dess salter och perfluoroktansulfonylfluorid, polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD), polyklorerade dibensofuraner (PCDF), polyklorbifenyler (PCB), endosulfan och dess tillhörande isomerer, tetrabromodifenyleter och pentabromdifenyleter och toxafen.

Genomförande

Följande tre organ genomför konventionen på internationell nivå:

Partskonferensen, som omfattar alla undertecknare plus, där så är lämpligt, observatörer. Den fastställer bestämmelser om genomförandet och ansvarar för viktiga beslut.

Granskningskommittén om långlivade organiska föroreningar, som består av specialister som granskar förslagen på nya ämnen som ska läggas till i konventionen.

Sekretariatet, som ansvarar för administrativa uppgifter.

Parterna måste utveckla planer för att uppfylla sina åtaganden enligt konventionen. De utser alla en nationell kontaktpunkt för att göra det lättare att utbyta information.

Produktion, användning, import och export

Konventionen föreskriver stopp av produktion, användning, import och export av förbjudna långlivade organiska föroreningar.

Målet är att minimera och om möjligt eliminera oavsiktlig produktion och frisättning av långlivade organiska föroreningar. För detta ändamål måste undertecknarna utveckla handlingsplaner och försöka använda ersättningsmaterial, ersättningsprodukter och ersättningsprocesser.

BAKGRUND

Konventionen antogs 2001. Den trädde i kraft 2004. Den har 179 undertecknare, däribland Europeiska unionen.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö.

NYCKELORD

Försiktighetsprincipen: En strategi för riskhantering som innebär att om en viss politik eller en viss åtgärd kan utgöra fara för allmänheten eller miljön och om forskarvärlden inte är enig inom frågan, bör inte politiken eller åtgärden genomföras.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/507/EC

14.10.2004

-

EUT L 209, 31.7.2006, s. 1-2

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/118/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7-49).

Rådets beslut 2004/259/EG om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 35-36).

Senast ändrat den 03.04.2015

Top