EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skydd mot kemikalier (Stockholmskonventionen)

Skydd mot kemikalier (Stockholmskonventionen)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

Beslut 2006/507/EG – ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTET?

 • Det globala avtalet syftar till att skydda människors hälsa och miljön från de skadliga effekterna av långlivade organiska föroreningar* (POP). Det begränsar, och slutligen eliminerar, deras avsiktliga eller oavsiktliga produktion, användning, handel, frisläppande och lagring.
 • Genom rådets beslut ger EU sitt rättsliga godkännande till konventionen.

VIKTIGA PUNKTER

Enligt konventionen måste signatärstaterna

 • hantera avsiktlig produktion och användning av långlivade organiska föroreningar genom att
  • eliminera produktionen, användningen, importen och exporten av kemikalier upptagna i bilaga A,
  • begränsa produktionen och användningen av kemikalier upptagna i bilaga B,
  • säkerställa att kemikalier upptagna i bilagorna A och B endast importeras för en tillåten användning och kan omhändertas på ett miljövänligt sätt,
  • föra ett offentligt tillgängligt register som innehåller alla nationella undantag från de allmänna förbud och restriktioner som anges i de två bilagorna,
 • ta itu med oavsiktlig produktion och användning av långlivade organiska föroreningar genom att
  • inom två år från det att konventionen trätt i kraft upprätta ett detaljerat handlingsprogram för att minimera användningen av, och i slutändan eliminera, kemikalier upptagna i bilaga C,
 • minska eller eliminera lager och avfall genom att
  • utveckla strategier för att identifiera lager som innehåller kemikalier upptagna i bilagorna A eller B samt produkter och artiklar som används och som innehåller eller är förorenade av kemikalier som är upptagna i alla tre bilagorna (A, B och C),
  • hantera lager på ett säkert, effektivt och miljömässigt godtagbart sätt,
  • se till att allt avfall behandlas, insamlas, transporteras och lagras på rätt sätt,
  • bortskaffa avfall på ett sådant sätt att alla föroreningar antingen förstörs eller inte kan återanvändas eller, om detta inte är möjligt, på miljövänligast möjliga sätt,
 • upprätta genomförandeprogram (som uppdateras vid behov) inom två år efter det att konventionen trätt i kraft; i dessa fastställs hur signatärstaterna kommer att uppfylla sina åtaganden, samarbeta med partner, inbegripet globala, nationella, regionala och subregionala organisationer, och samråda med nationella intressenter,
 • utbyta relevant information, via konventionens sekretariat, om minskning eller eliminering av långlivade organiska föroreningar och om möjliga godtagbara alternativ,
 • främja information till allmänheten, allmänt medvetande och utbildning bland beslutsfattare och allmänheten, särskilt kvinnor och barn, och underlätta utbildning för nyckelpersonal,
 • uppmuntra eller genomföra lämplig nationell och internationell forskning, utveckling, övervakning och motsvarande samarbete om långlivade organiska föroreningar,
 • vid rätt tidpunkt lämna lämpligt tekniskt bistånd, och vid behov ekonomiskt stöd, till utvecklingsländer och övergångsekonomier,
 • anslå den finansiering och ge de incitament som krävs för att uppnå nationella åtaganden,
 • rapportera till alla andra signatärstater (via partskonferensen – se nedan) om de åtgärder som vidtagits, och deras inverkan, för att genomföra åtagandena enligt konventionen,
 • regelbundet förse konventionens sekretariat med
  • uppgifter om den totala produktionen, importen och exporten av var och en av kemikalierna i bilagorna A och B eller en skälig uppskattning av dessa uppgifter,
  • en förteckning över de länder från eller till vilka varje substans har importerats eller exporterats.

Genom konventionen upprättas

 • partskonferensen, som omfattar alla signatärstater – denna
  • håller regelbundna möten och extra möten vid behov,
  • granskar ständigt genomförandet av konventionen,
  • får upprätta undergrupper som den anser vara nödvändiga,
  • samarbetar med internationella organisationer och internationella organ samt icke-statliga organ,
  • upprättar en granskningskommitté för långlivade organiska föroreningar bestående av sakkunniga som utsetts av regeringarna,
  • beslutar om godkännande av ett förslag om att en kemikalie ska tas upp i förteckningarna i bilagorna A, B eller C,
  • bedömer konventionens effektivitet, första gången fyra år efter att den trätt i kraft och regelbundet därefter,
  • antar åtgärder för att fastställa och hantera fall av bristande efterlevnad och eventuella ändringsförslag till konventionen,
 • ett sekretariat, vars administrativa uppgifter utförs av exekutivdirektören för Förenta nationernas miljöprogram.

Alla signatärstater får frånträda konventionen tre år efter det att den har trätt i kraft, med ett års skriftlig uppsägningstid.

EU uppfyller sina åtaganden enligt konventionen genom att anta

SEDAN NÄR GÄLLER KONVENTIONEN?

Konventionen trädde i kraft den 17 maj 2004.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Långlivade organiska föroreningar: Kemiska substanser som används i bekämpningsmedel och industriella processer. De förblir aktiva i många år, sprids långväga, bioackumuleras* och utgör en fara för människors hälsa och miljön.
Bioackumulera: att koncentreras i en levande organism.

HUVUDDOKUMENT

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 3).

Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2019/1021 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om översynen och uppdateringen av Europeiska unionens andra genomförandeplan i enlighet med artikel 8.4 förordning nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (COM(2018) 848 final, 4.1.2019).

Protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 37).

Rådets beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 35).

Senast ändrat 04.09.2020

Top