Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Säkra och effektiva gödselmedel på EU-marknaden

Säkra och effektiva gödselmedel på EU-marknaden

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

  • Genom förordningen sammanförs alla EU-regler om gödselmedel – kemiska föreningar som förser växter med näring – i en enda rättsakt.
  • Den säkerställer att dessa tekniskt mycket avancerade krav tillämpas på samma sätt i hela EU.

VIKTIGA PUNKTER

  • Förordningen gäller endast mineralgödselmedel som består av ett eller flera växtnäringsämnen. Andra gödselmedel omfattas av EU-ländernas nationella lagstiftning.
  • I bilaga I till förordningen förtecknas gödselmedeltyper utifrån deras specifika egenskaper. Ett gödselmedel får märkas med bokstäverna ”EG” när det uppfyller kraven för denna typbeteckning. Gödselmedlet får då säljas och användas i hela EU. EG-beteckningen garanterar jordbrukarna att gödselmedlen innehåller en minsta halt näringsämnen och är säkra att använda.
  • För att en ny typbeteckning ska tas upp i bilaga I till förordningen måste tillverkaren av ett gödselmedel som motsvarar typbeteckningen i fråga lämna in en begäran till en nationell behörig myndighet. Denna begäran överlämnas sedan till Europeiska kommissionen, som konsulterar andra EU-länder och beslutar att godkänna eller avslå ansökan utifrån ett yttrande från en kommitté som inrättats genom förordningen.
  • För att få status som EG-gödselmedel måste ett gödselmedel tillföra näringsämnen på ett effektivt sätt, inte skada människors, djurs eller växters hälsa eller miljön och bevisligen ha varit föremål för lämpliga provtagnings-, analys- och testmetoder.
  • Tillverkarna måste föra register som gör det möjligt att spåra ett gödselmedel så länge som det finns på marknaden och under ytterligare två år.
  • Viss grundläggande information, såsom tillverkarens kontaktuppgifter och gödselmedlets viktigaste egenskaper, ska anges på förpackningar, etiketter och följedokument.
  • Särskilda regler gäller för oorganiska gödselmedel som innehåller huvudnäringsämnen* och sekundära näringsämnen*, oorganiska* gödselmedel som innehåller mikronäringsämnen* och ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt.
  • Vissa produkttyper har lagts till för kalkningsmaterial (material som neutraliserar sura jordar) och agronomiska tillsatser i gödselmedel samt hämmare (såsom kvävehämmare – material som saktar ner eller förhindrar nitrifiering*).

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen gäller sedan den 11 december 2003, med undantag för artiklarna 8 och 26.3, som rör spårbarhetsaspekter och som gäller sedan den 11 juni 2005.

BAKGRUND

I mars 2016 antog kommissionen ett förslag som syftar till att förenkla den befintliga lagstiftningen, förbättra det sätt på vilket EU:s marknad för gödselmedel fungerar och utvidga bestämmelserna till att omfatta icke-harmoniserade produkter, det vill säga gödselmedel som omfattas av EU-ländernas nationella lagstiftning. Som förberedelse inför detta initiativ genomförde kommissionen olika studier på områden såsom ingredienser i gödselmedel och vetenskapen om växtbiostimulanter.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Huvudnäringsämne: grundämnena kväve, fosfor och kalium.

Sekundärt näringsämne: grundämnena kalcium, magnesium, natrium och svavel.

Oorganiskt gödselmedel: ett gödselmedel vari de deklarerade näringsämnena är mineraler som framställts genom utvinning eller genom fysiska och/eller kemiska industriprocesser.

Mikronäringsämnen: grundämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink, som är viktiga för växternas tillväxt, men i små mängder jämfört med huvudnäringsämnen och sekundära näringsämnen.

Nitrifiering: en naturlig process i miljön där särskilda bakterier omvandlar ammoniak i jorden till nitrit och nitrat.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1–194).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2003/2003 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 12.09.2016

Top