Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Produktsäkerhet: allmänna regler

Go to the summaries’ table of contents

Produktsäkerhet: allmänna regler

EU strävar efter att säkerställa hög konsumentsäkerhet när allmänheten köper varor som säljs i Europa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.

SAMMANFATTNING

EU strävar efter att säkerställa hög konsumentsäkerhet när allmänheten köper varor som säljs i Europa.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet ställs krav på att företagen säkerställer att produkter till försäljning är säkra och att de vidtar korrigerande åtgärder när detta inte är fallet.

Ett EU-system införs för snabb varning för farliga icke-livsmedelsprodukter*. Detta gör att nationella myndigheter snabbt kan utbyta information om de åtgärder som vidtagits för att återkalla sådana produkter från marknaden.

VIKTIGA PUNKTER

 • Produkter som släpps ut på EU-marknaden måste vara säkra.
 • De ska vara försedda med information, såsom tillverkarens identitet och en produktreferens som gör att man kan spåra dem. Produkterna måste åtföljas av varningar och information om eventuella inneboende risker om detta är nödvändigt för säker användning.
 • En produkt anses säker om den uppfyller särskilda nationella krav eller EU-standarder. Om inga sådana krav eller standarder finns måste säkerhetsbedömningen baseras på följande:
  • Kommissionens riktlinjer.
  • Gällande uppförandekoder i den berörda sektorn.
  • Den aktuella vetenskapliga och tekniska nivån.
  • Den säkerhetsnivå som konsumenterna rimligen kan förvänta sig.
 • Nationella tillsynsmyndigheter har befogenheter att övervaka produktsäkerheten och vidta lämpliga åtgärder mot osäkra objekt.
 • Ett system för snabbt informationsutbyte, som förvaltas av kommissionen, gör att nationella myndigheter snabbt kan varna sina motsvarigheter i andra länder om eventuella produkter som medför allvarliga hälso- och säkerhetsrisker. Separata arrangemang finns för livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter.
 • Vid användning av systemet för snabb varning måste de nationella myndigheterna lämna information som identifierar produkten och dess tillgänglighet på andra håll i Europa, uppgifter om de risker som produkten medför och de åtgärder som vidtagits för att skydda allmänheten.
 • Kommissionen kan vidta snabba EU-omfattande åtgärder i upp till ett år (med möjlighet till förlängning) om en viss produkt utgör en allvarlig risk.
 • Lagstiftningen gäller inte antikviteter eller produkter som behöver repareras eller renoveras.

NÄR TRÄDDE DIREKTIVET I KRAFT?

Det har varit i kraft sedan den 15 januari 2002.

VIKTIGA BEGREPP

* Produkt: Ett objekt avsett att säljas till, eller sannolikt kommer att användas av, konsumenter, oavsett om det är nytt, begagnat eller renoverat.

Se direktivet om allmän produktsäkerhet för mer information.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/95/EG

15.1.2002

15.1.2004

EGT L 11, 15.1.2002, s. 4-17

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 765/2008

1.1.2010

-

EGT L 218, 13.8.2008, s. 30-47

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EGT L 188, 18.7.2009, s. 14-92

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

2010/15/EU: Kommissionens beslut av den 16 december 2009 om riktlinjer för hanteringen av gemenskapens system för snabbt informationsutbyte (Rapex) enligt artikel 12 i direktiv 2001/95/EG (direktivet om allmän produktsäkerhet) och av underrättelseförfarandet enligt artikel 11 i samma direktiv (EUT L 22, 26.1.2010, s. 1-64)

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av om allmän produktsäkerhet (EUT C 38, 17.2.2009, s. 11-14)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (KOM(2008) 905 slutlig av den 14 januari 2009)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (COM(2013) 78 final, 13.2.2013)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EG) nr 764/2008 och (EG) nr 765/2008 (COM(2013) 75 final, 13.2.2013)

Senast ändrat 14.09.2015

Top