Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Förpackningar och förpackningsavfall

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Förpackningar och förpackningsavfall

Europeiska unionen strävar efter att harmonisera de nationella åtgärderna för förpackningshantering och hantering av förpackningsavfall i syfte att säkra en hög miljöskyddsnivå och garantera en fungerande inre marknad.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Direktivet fastställer åtgärder för att begränsa mängden förpackningsavfall, och främja återanvändning, materialutnyttjande och andra former av återvinning av detta avfall. Att slutligen avskaffa dem ska vara den lösning som väljs i sista hand.

Tillämpningsområde

Direktivet gäller alla förpackningar som släpps ut på marknaden i EU och allt förpackningsavfall, vare sig de används eller kastas inom industri, handel, kontor, verkstäder, tjänstesektorn, hushåll eller annat, och vilket material de än består av.

Åtgärder

Medlemsstaterna skulle införa åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall bildas och utveckla system för återvinning av förpackningar samtidigt som deras miljöpåverkan minskas.

Medlemsstaterna skulle införa system för retur, insamling och återvinning av förpackningsavfall för att uppnå de kvantitativa målen nedan:

 • senast den 13 juni 2001 ska mellan 50 och 65 viktprocent av förpackningsavfallet återvinnas eller brännas i anläggningar för energiåtervinning;
 • senast den 31 december 2008 ska minst 60 viktprocent av förpackningsavfallet återvinnas eller brännas i anläggningar för energiåtervinning;
 • senast den 30 juni 2001 ska mellan 25 och 45 viktprocent av samtliga förpackningsmaterial som ingår i förpackningsavfallet materialutnyttjas (med minst 15 viktprocent för varje förpackningsmaterial);
 • senast den 31 december 2008 ska mellan 55 och 80 viktprocent av förpackningsavfallet materialutnyttjas;
 • senast den 31 december 2008 ska följande minimimål för materialutnyttjande av de olika material som ingår i förpackningsavfallet uppnås:
  • o 60 viktprocent för glas, papper och papp,
  • o 50 viktprocent för metall,
  • o 22,5 viktprocent för plast,
  • o 15 viktprocent för trä.

Avfallsförbränning i anläggningar för energiåtervinning anses bidra till genomförandet av dessa mål.

Grekland, Irland och Portugal behövde, på grund av den stora mängden små öar, landsbygds- och bergsområden respektive nuvarande begränsade användning av förpackningar, inte ha uppnått dessa mål förrän 2011.

Märkning och identifieringssystem

Förpackningar ska vara försedda med uppgifter om vilka förpackningsmaterial som använts för att underlätta identifiering och klassificering. Märkningen ska vara fäst på själva förpackningen eller på etiketten. Den ska vara tydlig och lätt att läsa.

Grundläggande krav

Förpackningar ska uppfylla vissa krav. Av denna anledning uppmuntrar kommissionen att europeiska standarder utarbetas.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de förpackningar som finns på marknaden lever upp till:

 • förpackningens vikt och volym ska minimeras till det minimum som krävs för att upprätthålla den säkerhets- och hygiennivå som är nödvändig för produkten och godtagbar för konsumenten;
 • minimera skadliga ämnen och material som beståndsdelar i förpackningsmaterialet eller förpackningsmaterialets komponenter;
 • utveckla en återanvändbar eller återvinningsbar förpackning.

Informationssystem

Medlemsstaterna ska utveckla informationssystem (databaser) för förpackningar och förpackningsavfall så att genomförandet av målen för det här direktivet kan övervakas. De data som de förfogar över ska förmedlas till kommissionen i de format som anges i Bilaga III.

Undantag

Direktiv 2005/20/EG beviljar de tio nya medlemsstaterna (Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien) en förlängd tidsfrist för att uppnå målen för detta förpackningsdirektiv. Dessa undantag är giltiga fram till 2015. Rumänien och Bulgarien har även fått särskilda undantag i sina respektive anslutningsavtal.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 94/62/EG

31.12.1994

30.6.1996

EGT L 365, 31.12.1994

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/12/EG

18.2.2004

18.8.2005

EUT L 47, 18.02.2004

Direktiv 2005/20/EG

5.4.2005

9.9.2006

EUT L 70, 16.3.2005

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

Direktiv 2013/2/EU

28.2.2013

30.9.2013

EUT L 37, 8.2.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning 94/62/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Harmonisering

Kommissionens beslut 2005/270/EG av den 22 mars 2005 om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [EUT L 86, 5.4.2005].

Dessa tabeller tjänar till att harmonisera uppgifterna om förpackningar och förpackningsavfall samt presentationen av dessa. De ska vidare göra uppgifterna kompatibla inbördes mellan medlemsstaterna och göra det möjligt att övervaka genomförandet av målen i direktiv 94/62/EG. Det är endast obligatoriskt att lämna uppgifter för följande förpackningar: glas, plast, papper, papp, trä och metaller.

Kommissionens beslut 2001/524/EG om offentliggörande av beteckningarna för standarderna EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 och EN 13432:2000 i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom ramen för genomförandet av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [EGT L 190, 12.7.2001].

Undantag

Kommissionens beslut 2001/171/EG av den 19 februari 2001 om villkor för att bevilja undantag för glasförpackningar avseende de halter av tungmetaller som fastställs i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [EGT L 62, 2.3.2001].

Förlängdes genom:Kommissionens beslut 2006/340/EG [EUT L 125, 12.5.2006].

Kommissionens beslut 2009/292/EG av den 24 mars 2009 om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [EUT L 79, 25.3.2009].

Identifieringssystem

Kommissionens beslut 97/129/EG av den 28 januari 1997 om fastställandet av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [EGT L 50, 20.2.1997].

I detta beslut fastställs den numrering och de förkortningar som ska ligga till grund för identifieringssystemet. Genom dessa ska det framgå vilken typ av förpackningsmaterial som använts och vilka material som omfattas av identifieringssystemet.

Tillämpning av lagstiftningen

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av gemenskapens avfallslagstiftning direktiv 2006/12/EG om avfall, direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, direktiv 75/439/EEG om spilloljor, direktiv 86/278/EEG om avloppsslam, direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, och direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter för perioden 2004–2006 [ KOM(2009) 633 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Direktivet har införlivats korrekt av alla medlemsstater och den övergripande genomförandenivån är tillfredsställande. Inga överträdelseärenden pågick 2009.

Direktivet har haft positiva effekter på miljön tack vare de stabila materialutnyttjande- och återvinningsgraderna för förpackningsavfall[5]. Under rapporteringsperioden 2004–2006 ökade den genererade mängden förpackningsavfall (delvis beroende på EU:s utvidgning 2004), medan materialutnyttjande- och återvinningsgraderna förblev stabila. Det praktiska genomförandet och verkställandet av de väsentliga kraven ifrågasattes emellertid av en del av de berörda parterna och föranledde en närmare granskning från kommissionens sida.

När det gäller direktivets inverkan på den inre marknaden har kommissionen och medlemsstaterna under de senaste åren fört diskussioner om huruvida nationella bestämmelser som har antagits för att minska miljöpåverkan av dryckesförpackningar och den mängd avfall dessa genererar är förenliga med bestämmelserna om den inre marknaden. För att försöka hindra ytterligare problem på den inre marknaden och minska antalet diskussioner om lagstiftningen med medlemsstaterna har kommissionen antagit ett meddelande om dryckesförpackningar, pantsystem och fri rörlighet för varor, där man sammanfattar de lösningar som hittills har hittats och utvecklats.

Senast ändrat den 11.02.2014

Top