EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bortskaffande av avfall

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Bortskaffande av avfall

För att begränsa avfallsproduktionen och för att på bästa sätt ta hand om och bortskaffa avfallet har EU infört ett regelverk för samordnad avfallshantering i medlemsstaterna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall.

SAMMANFATTNING

Bestämmelserna i ovannämnda direktiv gäller alla ämnen och föremål som innehavaren bortskaffar eller är skyldig att bortskaffa enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning. Bestämmelserna gäller inte gasformiga utsläpp, radioaktivt avfall, gruv- och mineralavfall, avloppsvatten, djurkadaver eller jordbruksavfall eller kasserade sprängämnen, eftersom dessa avfallstyper omfattas av särskilda gemenskapsregler.

Kommissionen har offentliggjort riktlinjer för att hjälpa de behöriga myndigheterna och den privata sektorn att kontrollera huruvida en produkt är avfall eller inte (se nedan, rubriken "Anknytande rättsakter"). Dessa riktlinjer grundas främst på Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis.

Medlemsstaterna ska förbjuda övergivande, dumpning och okontrollerat bortskaffande av avfall. De ska verka för att förebygga uppkomsten av avfall och för att avfall ska återvinnas och behandlas så att det kan återanvändas. Medlemsstaterna ska också underrätta kommissionen om alla förslag till bestämmelser som kan göra att man måste använda ämnen vars bortskaffande är tekniskt svårt att genomföra eller orimligt kostsamt. Vidare ska de informera kommissionen om alla förslag till bestämmelser som kan främja minskning av mängderna av vissa typer av avfall, behandling av avfall för återvinning och återanvändning, produktion av energi från vissa typer av avfall och ersättning av naturresurser med återvunna material där det är möjligt.

Medlemsstaterna ska samarbeta kring uppbyggnaden av ett gemensamt nätverk av anläggningar för bortskaffande med användning av bästa tillgängliga teknik. Med hjälp av nätverket ska gemenskapen själv kunna ta hand om sitt avfall, och de enskilda medlemsstaterna ska var och en för sig kunna arbeta för detta mål. Nätverket måste vara uppbyggt så att det aktuella avfallet kan tas om hand vid en närbelägen anläggning som kan garantera ett bra miljöskydd.

Medlemsstaterna ska se till att alla innehavare av avfall antingen överlåter sitt avfall till en privat eller offentlig insamlare eller till ett företag som ombesörjer bortskaffandet, eller också själv bortskaffar avfallet i enlighet med gällande bestämmelser.

Företag och anläggningar som behandlar, lagrar eller deponerar avfall för andras räkning måste ha tillstånd från en behörig myndighet. I tillståndet ska bl.a. anges vilka typer och mängder av avfall som får behandlas, vilka allmänna tekniska krav som gäller och vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas. De behöriga myndigheterna har rätt att med jämna mellanrum kontrollera att tillståndsvillkoren uppfylls. De behöriga myndigheterna ska också övervaka företag som för egen eller andras räkning utför transporter, insamling, lagring, deponering eller behandling av avfall.

Även återvinningscentraler och företag som själva bortskaffar sitt avfall måste ha tillstånd.

Enligt principen ”förorenaren betalar” ska kostnaderna för bortskaffande av avfall bäras av de innehavare som överlämnar avfall till insamlare eller avfallsföretag, och/eller av de tidigare innehavarna eller tillverkarna av de produkter från vilka avfallet härrör.

De behöriga myndigheter som medlemsstaterna har utsett för tillämpningen av bestämmelserna ska upprätta en eller flera avfallshanteringsplaner. Dessa ska bl.a. innehålla uppgifter om typer, mängder och ursprung för avfall som ska återvinnas eller bortskaffas, allmänna tekniska föreskrifter, särbestämmelser för vissa avfallstyper samt uppgifter om lämpliga områden och anläggningar för bortskaffande.

Bakgrund

Genom direktivet ersätts och kodifieras direktiv 75/442/EEG och ändringarna till detta. Syftet med denna kodifiering är att förenkla avfallslagstiftningen, men den ändrar inte innehållet i reglerna.

Direktivet upphävs genom direktiv 2008/98/EG från och med den 12 december 2010.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/12/EG

17.5.2006

-

EUT L 114, 27.4.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/98/EG

12.12.2008

12.12.2010

EUT L 312, 22.11.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 21 februari 2007 om tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter [KOM(2007) 59 slutlig – ej offentliggjort i EUT]. Kommissionen klargör begreppen avfall, restprodukt och biprodukt, främst utgående från domstolens rättspraxis. Dessutom tillhandahålls riktlinjer som kan hjälpa de behöriga myndigheterna att avgöra vad som är avfall. Restprodukter är exempelvis inte avfall om det inte bara kan utan verkligen kommer att återanvändas - utan föregående bearbetning - i den fortsatta produktionen. Dessutom får biprodukter inte vara material som tillverkaren är skyldig att bortskaffa eller vars användning är förbjuden. Slutligen finns det vissa element som visar att ett material är avfall, som att ingen annan användning än bortskaffande är möjlig, att den planerade användningen har stora miljökonsekvenser eller förutsätter särskilda skyddsåtgärder, att den tillämpade behandlingsmetoden är en vanlig avfallshanteringsmetod, att företaget ser produkten som avfall eller att företaget försöker begränsa den mängd av materialet som uppstår. Kommissionen tillhandahåller också en lista med exempel på produkter som är avfall och andra som inte är det.

Meddelande från kommissionen av den 21 december 2005: Att främja ett hållbart resursutnyttjande – En temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av avfall [KOM(2005) 666 – ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Denna strategi består av mål och åtgärder som syftar till att minska den miljöbelastning som uppstår till följd av produktion och hantering av avfall. Huvudinriktningarna är att revidera lagstiftningen så att genomförandet underlättas, att förebygga avfall och att främja effektiv återvinning.

Beslut 2000/532/EG [EGT L 226, 6.9.2000]. Enligt detta beslut upprättas en förteckning över avfall, inklusive farligt avfall.

Se konsoliderad version (pdf).

Senast ändrat den 04.03.2009

Top