EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Leksakers säkerhet

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Leksakers säkerhet

Leksakers säkerhet har harmoniserats på EU-nivå så att de grundläggande kraven på säkerhet uppfylls vid tillverkningen. De europeiska standardiseringsorganens standarder garanterar överensstämmelse med de grundläggande kraven. Leksaker som uppfyller dessa krav är försedda med CE-märkning om överensstämmelse.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv gäller leksaker, dvs. alla produkter som utformats eller är uppenbart avsedda som leksaker för barn under 14 år.

I direktivet fastställs de säkerhetskriterier eller grundläggande krav som leksaker måste uppfylla vid tillverkningen och innan de släpps ut på marknaden.

Harmoniserade europeiska standarder utarbetas av de europeiska standardiseringsorganen på basis av de grundläggande kraven. Dessa icke-obligatoriska standarder anmäls i Europeiska unionens officiella tidning.

Alla leksaker som tillverkats enligt de harmoniserade standarderna antas uppfylla de grundläggande kraven.

Förfarandena för bedömning av leksakernas överensstämmelse med de grundläggande kraven grundar sig på de moduler som anges i rådets beslut avseende CE-märkning om överensstämmelse. Bedömningen av leksakernas överensstämmelse ska göras antingen av

  • de organ som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med gemensamma bedömningskriterier och anmälts till kommissionen och de övriga medlemsstaterna, eller
  • tillverkarna själva.

Innan leksakerna släpps ut på marknaden måste de förses med CE-märkning om överensstämmelse som

  • visar att de överensstämmer med bestämmelserna i dessa direktiv,
  • utgörs av ett unikt märke, CE-märket,
  • anbringas av tillverkaren eller dennes representant inom EU.

När en leksak omfattas av andra direktiv som föreskriver CE-märkning, visar den anbringade märkningen att leksaken även uppfyller kraven i dessa direktiv.

Annan märkning kan också anbringas på leksaken förutsatt att det inte finns risk för att den förväxlas med märkningen om överensstämmelse.

Påföljder ska fastställas av medlemsstaterna om de konstaterar att CE-märkningen har anbringats på ett otillbörligt sätt.

I det nya direktivet 2009/48/EG om leksakers säkerhet anges att direktiv 88/378/EEG ska upphöra att gälla från och med den 20 juli 2011.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Direktiv 88/378/EEG

6.5.1988

30.6.1989

EGT L 187, 16.7.1988.

Ändringsrättsakt(er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Direktiv 93/68/EEG

2.8.1993

1.7.1994

EGT L 220, 30.8.1993

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 88/378/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (Text av betydelse för EES).

UTVÄRDERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Kommissionens beslut 2007/224/EG av den 4 april 2007 om offentliggörande av hänvisningen till standarden EN 71-1:2005 Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper avseende tekniska krav på projektilleksaker med sugproppar i enlighet med rådets direktiv 88/378/EEG om leksakers säkerhet [delgivet med nr K(2007) 1460] (Text av betydelse för EES).

Kommissionens beslut 2007/184/EG av den 23 mars 2007 om offentliggörande av referensnumret för standarden EN 71-1:2005 Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper med avseende på de tekniska kraven för halvklotformade leksaker i enlighet med rådets direktiv 88/378/EEG om leksakers säkerhet [delgivet med nr K(2007) 1256] (Text av betydelse för EES).

Delvis bristande överensstämmelse för standarden EN 71-1:1998 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper): kommissionens beslut 2005/195/EG [EUT L 63, 10.3.2005].

I detta beslut dras kravet på överensstämmelse med standarden för leksaker som är gjorda av svällande material delvis tillbaka. I avvaktan på att standarden ändras i detta hänseende ska leksaker som är gjorda av svällande material vara försedda med ett intyg om EG-typkontroll.

Kommissionens beslut 2001/579/EG [EUT L 205, 31.7.2001]. Detta beslut gäller leksaker med knallskott och där fastställs ett högsta värde på 140 dB för ljudtryck som åstadkoms av leksaker, vilket ska gälla fram till den 31 juli 2001. Efter detta datum får värdet vara högst 125dB.

Kommissionens beslut 2004/210/EG av den 3 mars 2004 om inrättande av vetenskapliga kommittéer på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö [EUT L 66, 4.3.2004] Genom detta beslut inrättas tre vetenskapliga kommittéer. En av dem, vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, ansvarar för säkerheten för leksaker som släpps ut på marknaden. Den ska bland annat utarbeta vetenskapliga yttranden på detta område för kommissionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/84/EG av den 14 december 2005 om ändring för tjugoandra gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar) [EUT L 344, 27.12.2005] Kommissionen förlänger förbudet mot användning av och utsläppande på marknaden av sex typer av ftalater. Som försiktighetsåtgärd och för att garantera en säker användning under alla omständigheter bör andra leksaker och barnavårdsartiklar av mjuk PVC-plast som är avsedda för barn under 3 år och som kan stoppas i munnen, även om tillverkaren inte avsett en sådan användning, vara försedda med en varning om att de innehåller ftalater.

Dessa åtgärder skall omprövas senast 2010.

Anmälda organ

I databasen NANDO IS (EN) kan du hitta både de anmälda organen inom EU och de organ i tredjeländer som är ansvariga för de förfaranden för överensstämmelsebedömning som det hänvisas till i de tillämpliga direktiven enligt den nya metoden. Förteckningen över rubriker och referenser för de harmoniserade standarderna (EN) är tillgängliga på GD Näringslivs webbplats.

GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET

Kommissionens meddelanden

Meddelande från kommissionen inom ramen för genomförandet av direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av rubriker och hänvisningar till harmoniserade standarder enligt direktivet) [EUT C 99, 30.4.2009].

Meddelande från kommissionen inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av rubriker och hänvisningar till harmoniserade standarder enligt direktivet) [EUT C 87, 16.4.2009].

[EUT C 237, 16.9.2008];[EUT C 201, 29.8.2007];[EUT C 127, 8.6.2007];[EUT C 258, 26.10.2006];[EUT C 157, 6.7.2006];[EUT C 127, 31.5.2006];[EUT C 56, 8.3.2006];[EUT C 188, 2.8.2005];[EUT L 63, 10.3.2005];[EUT C 79, 30.3.2004];[EUT C 297, 9.12.2003];[EUT C 216, 10.8.2010].

Kommissionens konsekvensanalys av den 8 oktober 2004 för revidering av direktiv 88/378/EEG (EN) [inte offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. I konsekvensanalysen kartläggs de områden där gällande lagstiftning skulle kunna förbättras och en redovisning ges av vilka kostnader och intäkter de olika ändringsförslagen skulle medföra för leksaksindustrin.

See also

Senast ändrat den 17.09.2010

Top