EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det särskilda programmet Civilrätt (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Det särskilda programmet Civilrätt (2007-2013)

Programmet Civilrätt främjar det civilrättsliga samarbetet genom grupper av rättstillämpare, förstärkta nätverk samt utbyte och spridning av information. Detta program utgör en del av det allmänna programmet Grundläggande rättigheter och rättvisa och bidrar till att skapa ett europeiskt civilrättsligt område som bygger på ett ömsesidigt erkännande och förtroende.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1149/2007/EG av den 25 september 2007 om inrättande, som en del av det allmänna programmet Grundläggande rättigheter och rättvisa, av det särskilda programmet Civilrätt för perioden 2007-2013.

SAMMANFATTNING

Programmet Civilrätt syftar till att upprätthålla och fördjupa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen. Programmet gäller för perioden 1 januari 2007-31 december 2013 och omfattar inte Danmark.

Programmet har följande fyra allmänna mål:

 • Främja civilrättsligt samarbete för att skapa ett europeiskt område som bygger på ett ömsesidigt erkännande och förtroende.
 • Undanröja hinder för väl fungerande civilrättsliga förfaranden mellan medlemsstaterna.
 • Främja privatpersoners och företags möjligheter till rättslig prövning.
 • Förbättra kontakterna, utbytet av information och arbetet i nätverk mellan rättsliga och administrativa myndigheter och rättstillämpare för att uppnå en bättre ömsesidig förståelse.

Främja civilrättsligt samarbete

Detta beslut stimulerar det civilrättsliga samarbetet för att garantera en korrekt rättskipning genom att undvika behörighetskonflikter samt för att främja erkännandet av avgöranden i privaträttsliga mål, trygga rättssäkerheten och förbättra möjligheterna till rättslig prövning, undanröja hinder för gränsöverskridande rättstvister och bidra till en ökad förenlighet mellan medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Målet med detta program är även att

 • förbättra de ömsesidiga kunskaperna om medlemsstaternas rättssystem och domstolsväsenden,
 • främja fortbildningen inom EU-lagstiftningen för rättsväsendets aktörer,
 • främja nätverkskontakter, samarbetet samt utbyte och spridning av erfarenheter,
 • säkra en korrekt tillämpning och utvärdering av EU:s verksamhet,
 • informera bättre om olika rättssystem och möjligheter till rättslig prövning,
 • stärka det ömsesidiga förtroendet samtidigt som rättsväsendets oberoende respekteras,
 • underlätta arbetet inom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Målen uppnås genom konkreta åtgärder

Gemenskapen stöder de åtgärder som har inletts av kommissionen, de transnationella projekt som har presenterats av icke-statliga organisationer, internationella organisationer eller samarbetande stater (minst två medlemsstater eller en medlemsstat och ett anslutande land eller kandidatland), verksamhet som genomförs av icke-statliga organisationer eller andra organ som arbetar med mål av allmänt europeiskt intresse samt utgifterna från europeiska nätverket för domstolsadministrationer (RECJ) (EN/ES/FR) och nätverket med ordförande i Europeiska unionens högsta domstolar(EN) (FR) som används till mål av allmänt europeiskt intresse.

Programmet Civilrätt är bland annat inriktat på nationella myndigheter, EU-medborgare och rättstillämpare. Programmets verksamhet är öppen för kandidatländerna, de anslutande länderna samt de länder på västra Balkan som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen (i enlighet med villkoren i associeringsavtalen eller tilläggsprotokollen till dessa om deltagande i gemenskapsprogram som ingåtts eller kommer att ingås med dessa länder). Projekten kan också omfatta rättstillämpare från Danmark och från kandidatländer eller andra länder utanför EU som inte deltar i programmet.

Programmet är också öppet för offentliga och privata organ, däribland yrkesutövare, universitet, forsknings- och utbildningscentrer inom det rättsliga och juridiska området, rättstillämpare, internationella organisationer samt icke-statliga organisationer.

Följande utvärderings- och tilldelningsförfaranden tillämpas: den föreslagna åtgärdens överensstämmelse med kommissionens årliga arbetsprogram, denna åtgärds kvalitet (utformning, organisation och förväntade resultat), begärt belopp för gemenskapsfinansiering i förhållande till de förväntade resultaten, målen och de åtgärder som får stöd.

Finansiering och skydd av gemenskapens finansiella intressen

EU förfogar över 109 300 000 euro för att genomföra detta program (för perioden 2007-2013). Finansieringen kan genomföras dels i form av driftsstöd eller åtgärder efter ansökningsomgångar, dels i form av offentlig upphandling för kompletterande åtgärder (inköp av varor och tjänster).

Kommissionen vidtar förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, kontrollerar och återkräver belopp som har betalats ut felaktigt och vidtar sanktionsåtgärder om det förekommer oegentligheter. Om de finansierade åtgärderna inte följer tidsfristerna, kan kommissionen hålla inne det resterande stödet och kräva återbetalning av de belopp som redan betalats ut.

Kommissionens roll: utvärdering och uppföljning

Kommissionen ska anta ett årligt arbetsprogram där mål, tematiska prioriteringar och kompletterande åtgärder specificeras. Beroende på det aktuella fallet bistås kommissionen av en förvaltningskommitté eller en rådgivande kommitté.

Kommissionen ska kontrollera och utvärdera programmet och därefter presentera en årlig redogörelse för Europaparlamentet och rådet avseende programmets genomförande, en preliminär utvärderingsrapport (senast den 31 mars 2011), ett meddelande om programmets fortsättning (senast den 30 augusti 2012) och en utvärderingsrapport för det avslutade programmet (senast den 31 december 2014).

Kommissionen ska också se till att stödmottagaren lämnar in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet fortskrider, en slutrapport och utgiftsverifikationer. Kommissionen ska också ställa rapporter till medlemsstaternas förfogande, se till att tidsplanen för utbetalningar och villkoren för beviljande av stöd anpassas, genomföra en uppföljning, årligen offentliggöra en lista över finansierad verksamhet och se till att revisionsrätten genomför en revision.

Komplementaritet med andra program

Synergieffekter och komplementaritet eftersträvas med följande program:

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 1149/2007/EG

1.1.2007-31.12.2013

-

EUT L 257, 3.10.2007

Senast ändrat den 12.02.2008

Top