EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mot en gemensam invandringspolitik

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Mot en gemensam invandringspolitik

Detta meddelande syftar till att nylansera Europeiska unionens invandringspolitik. Tanken är att förnya åtagandena om utarbetandet av denna politik. Det rör sig om att föra en politik som stämmer överens med gemenskapens politik på andra områden, med beaktande av EU:s nuvarande behörighetsområden enligt fördraget och på grundval av det arbete som redan gjorts, särskilt i fråga om laglig invandring, integration, bekämpning av olaglig invandring och partnerskap med tredjeländer. Målet är att stärka solidariteten mellan staterna och arbeta för att EU:s och de enskilda medlemsstaternas invandringspolitik ska komplettera varandra.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 5 december 2007 med rubriken Mot en gemensam invandringspolitik [KOM(2007) 780 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Kommissionen påpekar en rad framsteg som gjorts inom ramen för den gemensamma invandringspolitiken, exempelvis

  • framstegen inom ramen för Schengenområdet,

samarbetet inom den europeiska gränsförvaltningsbyrån (Frontex),

  • integrering av invandringspolitiken i utrikespolitiken,
  • utvecklingen av ekonomiska medel, som fonden för yttre gränser och integrationsfonden.

Kommissionen konstaterar dock även brister såsom avsaknad av uppföljning av nationella utvisningsregler eller medlemsstaternas motstridiga rekryteringspolitik när det gäller arbetstagare som är tredjelandsmedborgare. Därför anser kommissionen att man måste gå längre med en genuint gemensam syn på migrationsfrågorna. I detta sammanhang påpekas till exempel att den politik för laglig invandring som beskrivs i slutsatserna från Tammerfors fortfarande till stora delar är ofullständig.

Kommissionen föreslår därför ett förnyat åtagande som gör det möjligt att komma fram till en gemensam politik där åtgärderna på nationell nivå och EU-nivå kan komplettera varandra. Rent konkret ska de specifika nationella behoven beaktas i den politik som förs på EU-nivå. Den nationella politiken ska också föras inom en sant europeisk ram och i överensstämmelse med de gemensamt fastställda målen.

Kommissionen föreslår att detta förnyade åtagande ska göras inom ramen för de nuvarande behörighetsområdena enligt fördragen. Åtagandet skulle ta fasta på en bedömning av invandrarnas situation i varje medlemsstat. Man skulle fastställa en plan som leder till en gemensam syn på vilken typ av invandring som Europa behöver och vilka kompletterande åtgärder som behövs för en framgångsrik integration. För att hantera den olagliga invandringen skulle planen innehålla åtgärder inriktade på både nyanlända invandrare och olagliga invandrare som redan befinner sig i EU.

Planen skulle också bidra till en bättre samordning mellan medlemsstaterna i fråga om viktiga beslut som tillsynsåtgärder.

Det förnyade åtagandet skulle också stärka konsekvensen i politiken så att alla de olika politikområdena, på nationell nivå och EU-nivå, övergripande och sektoriellt, kompletterar varandra och bidrar till det gemensamma målet. Åtagandet skulle därför

  • få medlemsstaterna och EU-institutionerna att samarbeta i fullständig öppenhet,
  • definiera gemensamma principer och regler om konsekvens och solidaritet,
  • integreras i EU:s befintliga strategier och politikområden (strategin mot diskriminering, sysselsättningsstrategin, den öppna samordningsmetoden för social integration, socialt skydd samt hälso- och sjukvård),
  • fastställa mätbara indikatorer för att möjliggöra en utvärdering av åtgärderna,
  • stärka samarbetet mellan medlemsstaternas förvaltningar.

Kommissionen är beredd att lägga fram förslag för att utveckla och genomföra det nya åtagandet. Förslaget kommer att läggas fram före utgången av första halvåret 2008, om Europeiska rådet vid sitt möte den 14 december 2007 godkänner en principöverenskommelse om själva tanken på detta åtagande.

Bakgrund

Detta meddelande följer upp Europeiska rådets slutsatser från dess möte i Tammerfors den 15 och 16 december 1999 och i Hampton Court den 27 oktober 2005. Under dessa möten fastställde stats- och regeringscheferna att migrationsfrågorna skulle prioriteras. Europeiska rådet antog också en övergripande strategi vid sitt möte den 15 och 16 december 2005. Den balanserade, övergripande och sammanhängande (es de en fr)strategin tillstyrktes av Europeiska rådet vid mötet den 15 och 16 december 2006, och innehåller - i samma ordalag som Europeiska rådets slutsatser av den 15 och 16 december 2005 - politiska riktlinjer för att bekämpa olaglig invandring (es de en fr), samtidigt som man i samarbete med tredjeländer kan dra nytta av fördelarna med den lagliga invandringen (es de en fr).

Senast ändrat den 08.01.2008

Top