EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Arbetstagare utanför EU - enklare formaliteter för uppehålls- och arbetstillstånd

Genom detta direktiv fastställs ett enda uppehålls- och arbetstillstånd för arbetstagare från länder utanför EU. Det definierar också en rad särskilda rättigheter för att erbjuda lika behandling till de arbetstagare utanför EU som omfattas av direktivet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta i ett medlemsland och om en gemensam uppsättning rättigheter för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i ett medlemsland.

SAMMANFATTNING

Genom detta direktiv fastställs ett enda uppehålls- och arbetstillstånd för arbetstagare från länder utanför EU. Det definierar också en rad särskilda rättigheter för att erbjuda lika behandling till de arbetstagare utanför EU som omfattas av direktivet.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet skapar

  • ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd för arbetare från länder utanför EU som vistas lagligen i ett EU-land,
  • ett enda ansökningsförfarande för detta tillstånd,
  • en uppsättning rättigheter (inklusive likabehandling i förhållande till medborgare i det landet) för arbetstagare utanför EU som omfattas av direktivet.

HUVUDPUNKTER

Vem berörs?

Direktivet gäller medborgare i länder utanför EU som har tillstånd att bo eller arbeta i EU, oberoende av det ursprungliga skälet för tillståndet. Det omfattar

  • tredjelandsmedborgare som ansöker om att få komma till ett EU-land för att bo och arbeta,
  • tredjelandsmedborgare som redan är bosatta och har tillgång till arbetsmarknaden eller redan arbetar i ett EU-land.

Vissa kategorier av tredjelandsmedborgare omfattas inte av direktivet, till exempel de som har beviljats status som varaktigt bosatta (och som omfattas av annan EU-lagstiftning).

Ett enda ansökningsförfarande

Myndigheterna i EU-länderna måste behandla varje ansökan om detta kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd (nytt, ändrat eller förnyat) som ett enda ansökningsförfarande. De måste avgöra om ansökan ska göras av tredjelandsmedborgaren eller av arbetsgivaren (eller båda).

Det kombinerade tillståndet har samma utformning som det som beskrivs i förordning (EG) nr 1030/2002 om inrättande av en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland.

Rätt till likabehandling

Det kombinerade tillståndet ger förmånstagare från länder utanför EU tillgång till en uppsättning rättigheter, inklusive:

  • rätten att arbeta, vistas och röra sig fritt i det utfärdande EU-landet,
  • samma villkor som medborgarna i det utfärdande landet vad gäller arbetsvillkor (t.ex. lön och uppsägning, hälsa och säkerhet, arbetstid och ledighet), utbildning och fortbildning, erkännande av kvalifikationer, vissa aspekter av den sociala tryggheten, skatteförmåner, tillgång till varor och tjänster inklusive bostäder och sysselsättningsrådgivning.

I direktivet fastställs särskilda kriterier, utifrån vilka EU-länderna kan begränsa likabehandling i vissa frågor (tillgång till utbildning/fortbildning, sociala förmåner, som familjeförmåner eller bostäder).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 25 december 2013.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/98/EU

24.12.2011

25.12.2013

EUT L 343, 23.12.2011, s. 1-9

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare (EUT L 157, 15.6.2002, s. 1-7)).

Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om status för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (EUT L 16, 23.1.2004, s. 44-53).

Senast ändrat 02.01.2015

Top