EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-blåkort – inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstagare

EU-blåkort – inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstagare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/50/EG – om villkor för inresa och vistelse för högkvalificerad anställning gällande medborgare från länder utanför EU

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Där fastställs villkoren för inresa och vistelse för högkvalificerade* medborgare i länder utanför EU som vill arbeta med ett högkvalificerat jobb i ett EU-land (annat än Danmark, Irland och Storbritannien (1)) och för deras familjer.
 • Genom direktivet skapas ett system med EU-blåkort* .

VIKTIGA PUNKTER

 • De som ansöker om ett EU-blåkort måste uppvisa
  • ett giltigt anställningsavtal eller ett bindande anställningserbjudande på minst ett år, som ger en lön som är åtminstone en och en halv gång den genomsnittliga bruttoårslönen i det berörda EU-landet,
  • skriftliga bevis på att de innehar de nödvändiga kvalifikationerna,
  • giltiga resehandlingar och, om så krävs, visering,
  • bevis på sjukförsäkring.
 • EU-länderna kan avslå en ansökan om ovanstående villkor inte uppfylls eller handlingarna har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.
 • Sökanden får inte anses utgöra ett hot mot allmän ordning, säkerhet och hälsa.
 • EU-länderna kan bestämma det antal högt kvalificerade anställda de beviljar.
 • Beviljade sökande får ett EU-blåkort utfärdat som gäller under en standardperiod på ett till fyra år, beroende på det berörda EU-landet, eller under anställningsavtalets längd, om denna är kortare än standardgiltighetsperioden, plus tre månader.
 • Ansökan måste göras av individen och/eller hans/hennes arbetsgivare, beroende på EU-land.
 • Under de första två åren är innehavare av EU-blåkort begränsade till högkvalificerade arbeten som uppfyller kriterierna för beviljande. Efter det kan de på lika villkor som ett lands medborgare söka till annan högkvalificerad anställning, beroende på det berörda EU-landet.
 • Innehavare av EU-blåkort och deras familjer kan resa in till, på nytt resa in till och vistas i det EU-land som utfärdar kortet samt passera genom andra EU-länder.
 • Innehavare av EU-blåkort har samma rättigheter som ett lands medborgare i fråga om arbetsvillkor, utbildning, erkännande av examensbevis, socialförsäkring och föreningsfrihet. EU-länderna kan begränsa vissa av dessa, i synnerhet studiebidrag och lån.
 • De nationella myndigheterna kan återkalla ett EU-blåkort, eller avstå från att förnya det, om innehavaren inte längre uppfyller de ursprungliga villkoren, har varit arbetslös i mer än tre månader eller anses utgöra ett allmänt hot.
 • Efter 18 månaders laglig vistelse har innehavare av ett EU-blåkort en viss möjlighet att erhålla den visering som behövs för att flytta till ett annat EU-land. Förutsatt att de åter uppfyller kriterierna för beviljande kan de tillåtas börja arbeta redan innan ett beslut om att bevilja viseringen har fattats, och familjemedlemmar kan ansluta till dem direkt.
 • Kommissionen rapporterar vart tredje år om hur lagstiftningen tillämpas. Den första rapporten offentliggjordes i juni 2014.

Översyn och förslag

 • År 2016 utfärdade Europeiska kommissionen ett förslag till att upphäva direktiv 2009/50/EG. Detta berodde på en översyn av direktivet, som offentliggjordes samtidigt, och som innehöll slutsatsen att det aktuella direktivet har många inneboende svagheter och att det inte tillämpas konsekvent runtom i EU. Dessutom har många EU-länder parallella regler och förfaranden för samma kategori av högkompetenta arbetstagare. Denna fragmentering är inte effektiv, då den skapar en börda för arbetsgivare och sökande. Den är inte heller ändamålsenlig, eftersom antalet tillstånd som utfärdas till högkompetenta arbetstagare fortfarande är begränsat. Det gör det svårare för EU att dra till sig och behålla den talang man behöver.
 • Med förslaget vill man både bemöta bristerna med det tidigare direktivet och utöka dess omfattning så att det innefattar personer som är berättigade till internationellt skydd och EU-medborgares familjemedlemmar utanför EU. Den föreslagna ordningen skulle också ersätta parallella nationella ordningar som är inriktade på samma grupp som blåkortet.
 • Förslaget innehåller även följande:
  • Mer flexibla villkor för beviljande (en lägre lönetröskel, en lägre minsta giltighetstid på sex månader för det första anställningsavtalet, enklare regler för nyutexaminerade och arbetstagare i bristyrken, samt jämställande av yrkeserfarenhet och formella kvalifikationer).
  • Enklare förfaranden (snabbare och mer flexibla förfaranden, ett valfritt snabbförfarande för betrodda arbetsgivare).
  • Mer omfattande rättigheter (mer flexibel tillgång till arbetsmarknaden, däribland egenföretagarverksamhet vid sidan av, omedelbar familjeåterförening, enklare tillgång till ställning som varaktigt bosatt i EU).
  • Enklare resor inom EU (t.ex. för kortvariga affärsresor runtom i EU, tillgång till EU-blåkort i ett andra EU-land).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt sedan den 19 juni 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 19 juni 2011.

BAKGRUND

Se mer information om ”Laglig migration och integration” (Europeiska kommissionen).

VIKTIGA BEGREPP

Högkvalificerad arbetstagare: någon som utför betalt arbete och har en viss uppsättning kompetenser som certifierats genom avancerade yrkeskvalifikationer.
EU-blåkort: ett arbets- och uppehållstillstånd med beteckningen ”EU-blåkort”, som ger innehavaren rätt att vistas och arbeta i det EU-land som har utfärdat det.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17–29).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77–123). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 229, 29.6.2004, s. 35).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/38/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60–95).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21–57).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2009/50/EG om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (”EU-blåkort”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014).

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (COM(2016) 378 final, 7.6.2016).

Commission staff working document — Impact Assessment — Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment and repealing Directive 2009/50/EC (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016) (ej översatt till svenska).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – sammanfattning av konsekvensanalys – som åtföljer dokumentet Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016) (ej översatt till svenska).

Senast ändrat 14.09.2017(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).

Top