EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det europeiska migrationsnätverket

Det europeiska migrationsnätverket

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Ett europeiskt migrationsnätverk – rådets beslut 2008/381/EG

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom detta beslut inrättas det europeiska migrationsnätverket, vars mål är att tillhandahålla uppdaterad, tillförlitlig, objektiv och jämförbar information om migration och asyl till EU:s institutioner, EU-länderna och allmänheten.

VIKTIGA PUNKTER

I syfte att uppnå målet ska migrationsnätverket i samarbete med andra berörda EU-organ samla in och analysera uppgifter från ett brett urval av olika källor. Det utarbetar därefter rapporter och undersökningar om migrations- och asylsituationen i EU och EU-länderna, som offentliggörs på nätverkets system för informationsutbyte.

Europeiska kommissionen samordnar migrationsnätverkets arbete i samarbete med nationella kontaktpunkter som utses i varje EU-land och ansvarar för att inrätta ett nationellt migrationsnätverk. Varje nationell kontaktpunkt ska vara sammansatt av minst tre experter på asyl- och migrationsfrågor, med sakkunskaper inom politikutformning, lagstiftning, forskning och statistik.

De nationella kontaktpunkterna har dessutom bland annat följande uppgifter:

Hålla regelbundna möten för att utbyta uppgifter och åsikter samt bidra till utarbetandet av ett arbetsprogram.

Tillhandahålla nationella rapporter och bidra med nationell information till systemet för informationsutbyte.

Hjälpa till att ta fram en ordlista och tesaurus om migration och asyl.

Utveckla kapacitet för att snabbt besvara särskilda förfrågningar.

Migrationsnätverkets styrelse (som har en företrädare från kommissionen som ordförande och består av en företrädare från varje EU-land samt en observatör från Europaparlamentet) ska samordna migrationsnätverkets arbete så att det återspeglar EU:s politiska prioriteringar.

Det europeiska migrationsnätverket finansieras av kommissionen. I synnerhet ska migrationsnätverkets arbete och framtida utveckling finansieras med medel från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

BAKGRUND

Det förberedande arbetet för inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk inleddes 2003 i syfte att tillgodose behovet av utbyte av information om alla aspekter av migration och bidra till den gemensamma asyl- och invandringspolitiken. I Haagprogrammet betonades ytterligare behovet av en gemensam analys av migration, vilket drev fram kommissionens förslag till det här rådsbeslutet, som formellt inrättar det europeiska migrationsnätverket.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2008/381/EG

21.5.2008

EUT L 131, 21.5.2008, s. 7–12

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 516/2014

1.1.2014

EUT L 150, 20.5.2014, s. 168–194

Senast ändrat 22.10.2015

Top