EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska flyktingfonden (2008–13)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Asyl-, migrations- och integrationsfonden' for an updated information about the subject.

Europeiska flyktingfonden (2008–13)

Genom detta beslut inrättas en europeisk flyktingfond för perioden 2008–2013. Fonden har en finansieringsram på 614 miljoner euro för perioden och ingår i det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 20082013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I detta beslut fastställs målen för Europeiska flyktingfonden och reglerna för dessförvaltning. Det anger även tillgängliga medel och kriterierna för hur de ska fördelas.

Målgrupper

Fonden är riktad till dem som har flyktingstatus enligt Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951, som har status som skyddsbehövande, som har tillfälligt skydd eller omfattas av ett program för vidarebosättning i ett EU-land. Även personer som ansöker om flyktingstatus eller någon form av skydd tillhör målgrupperna.

Stödberättigade åtgärder

Stöd från fonden finansierar nationella och gränsöverskridande åtgärder samt åtgärder som ligger i EU:s intresse. Nationella åtgärder ska genomföras av EU-länderna inom ramen för en flerårig programplanering enligt EU:s strategiska riktlinjer för stöd från fonden (förvaltning tillsammans med medlemsstaterna). Den budget som beviljas EU:s åtgärder ska genomföras av kommissionen (direkt förvaltning).

Nationella åtgärder som stöds av fonden ska röra en eller flera av följande punkter:

  • Mottagningsvillkor och asylförfaranden, särskilt infrastruktur, materiellt stöd, hälso- och sjukvård samt juridiskt stöd.
  • Integration av målgrupperna i värdlandet, särskilt åtgärder som gäller utbildning, deltagande i samhälle och kulturliv, tillträde till arbetsmarknaden, språkutbildning samt stöd till inkvartering.
  • Stöd till EU-länderna för utarbetande, genomförande och uppföljning av asylpolitiken, insamling, analys och spridning av uppgifter om ursprungsländerna samt statistik om förfaranden för asyl, mottagande och integration.
  • Vidarebosättning, särskilt utarbetande av program på detta område, tilldelning av utrustning och information innan avresan.
  • Överföring mellan EU-länderna av de ansökande som anges bland målgrupperna.

Gränsöverskridande åtgärder och åtgärder på EU-nivå som stöds av fonden är åtgärder som

  • inrättande av nätverk för samarbete mellan organ belägna i två eller flera EU-länder,
  • informationskampanjer för att öka medvetenheten,
  • spridning av de bästa metoderna,
  • lansering av pilotprojekt för samarbete på EU-nivå,
  • inrättande av nätverk mellan icke-statliga organisationer som är representerade i minst tio EU-länder som arbetar med utbyte av erfarenheter och praxis.

Likaså föreskrivs en finansiell reserv för genomförande av brådskande åtgärder vid massiv tillströmning i enlighet med rådets direktiv 2001/55/EG. Denna finansiella reserv kan också användas för att stödja EU-ländernas arbete med att hantera särskilt pressade situationer på grund av en plötslig tillströmning av personer som kan vara i behov av internationellt skydd där det ställs stora och brådskande krav på medlemsstaternas mottagningskapacitet eller asylsystem.

Principer för fondens åtgärder

Inom ramen för de prioriteringar och mål som fastställts av EU ger fonden ekonomiskt stöd i form av bidrag till icke vinstdrivande projekt som redan får stöd från offentliga eller privata källor.

Projekten får stöd från fonden med upp till 50 procent av totalkostnaden för projekt som genomförs i medlemsstaterna. Om projektet ingår i de särskilda prioriteringarna i de strategiska riktlinjerna får andelen ökas till 75 procent. EU:s bidrag ska ökas till 75 procent i EU-länder som omfattas av sammanhållningsfonden.

Kommissionen ska anta strategiska riktlinjer för perioden 2008–2013 som införlivar prioriteringar på EU-nivå i fondens mål.

Kommissionen ska godkänna EU-ländernas fleråriga program som på grundval av de strategiska riktlinjerna ska beskriva en strategi och åtgärder för att uppnå målen samt innehålla kompletterande uppgifter om finansiering av projekten. Kommissionen ska också varje år anta finansieringsbeslut med godkännande av de årliga programmen för genomförandet av det fleråriga programmet.

Kommittébestämmelser, översyn och upphävande

Kommittén ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” ska biträda kommissionen.

Genom detta beslut upphävs beslut 2004/904/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005–2010. Europaparlamentet och rådet ska göra en översyn av beslutet innan den 20 juni 2013.

Bakgrund

Detta beslut är en del av förlängningen av de åtgärder som genomförts genom . Det upphäver beslut 2004/904/EG så att den finansiella programplaneringsperioden för fonden motsvarar den nuvarande fleråriga finansieringsramen. Fonden ingår i det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar som inrättades genom kommissionens meddelande av den 6 april 2005 och tillhandahåller medel som sammanlagt uppgår till 614 miljarder euro för perioden.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 573/2007/EG

7.6.2007

-

EUT L 144, 6.6.2007

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 458/2010/EU

17.6.2010

-

EUT L 129, 28.5.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/22/EG av den 19 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden [EUT L 7, 10.1.2008].

Kommissionens beslut 2007/815/EG av den 29 november 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för 2008–2013 [EUT L 326, 12.12.2007].

Senast ändrat den 01.09.2010

Top