EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cirkulär migration och partnerskap för rörlighet

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Cirkulär migration och partnerskap för rörlighet

I syfte att göra det lättare för tredjelandsmedborgare att röra sig mellan tredjeländer och Europeiska unionen föreslår kommissionen att det ska upprättas partnerskap för rörlighet och att den cirkulära migrationen ska organiseras. Därigenom skulle utvandrarnas ursprungsländer i högre grad kunna komma i åtnjutande av de positiva konsekvenser som utvandringen för med sig, och sådana åtgärder skulle också göra det möjligt att minska bristen på arbetskraft i EU och att dämpa den olagliga invandringen till unionen.

RÄTTSAKT

Meddelande av den 16 maj 2007 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan Europeiska unionen och tredjeländer [KOM(2007) 248 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Meddelandet tar upp partnerskap för rörlighet och cirkulär migration. Enligt meddelandet avser kommissionen att ha sonderande kontakter med ett begränsat antal länder som kan ha intresse av partnerskap för rörlighet och att hålla (ett åtminstone tre månader långt) samråd om cirkulär migration.

Partnerskap för rörlighet

Kommissionen föreslår att Europeiska gemenskapen (EG) ska förhandla fram partnerskap för rörlighet med tredjeländer, avsedda att göra det lättare för medborgare i de berörda länderna att komma in i Europeiska unionen (EU). Sådana partnerskap skulle kunna bli aktuella för tredjeländer som åtar sig att samarbeta med EU i fråga om hantering av migrationsströmmar, särskilt i fråga om bekämpning av olaglig invandring.

Varje partnerskap skulle infogas i den allmänna ramen för de yttre förbindelserna med det berörda tredjelandet. Det skulle utformas med hänsyn till avtalsparternas ambitioner och till de åtaganden som det berörda tredjelandet är berett att gå med på.

Kommissionen tar i meddelandet upp en hel rad åtaganden som ett tredjeland skulle kunna göra inom ramen för ett partnerskap, t.ex. återtagande av egna medborgare och av tredjelandsmedborgare och statslösa personer som anlänt till EU via det berörda landets territorium, genomförande av målgruppsinriktade informationskampanjer för att avskräcka från olaglig migration, insatser för att stärka gränskontrollerna eller insatser för att stärka skyddet av rese- och identitetshandlingar mot bedrägeri och förfalskning.

Europeiska unionen skulle å sin sida kunna gå med på ett antal olika typer av åtaganden, t.ex. ökade möjligheter till laglig invandring till EU för det berörda tredjelandets medborgare (detta med beaktande av medlemsstaternas behörighet) och

  • samlade erbjudanden från flera medlemsstater att underlätta tillträdet till deras arbetsmarknader,
  • ekonomiskt eller tekniskt stöd till det berörda tredjelandet, t.ex. i form av stipendier för personer som vill studera i EU, språkundervisning och praktisk utbildning inför avresan för ekonomiska migranter, program för återintegrering för migranter som valt att återvända till sitt land eller partnersamverkan mellan arbetsförmedlingar i medlemsstaterna och motsvarande institutioner i det berörda tredjelandet,
  • åtgärder för att minska kompetensflykten (t.ex. genom att arbetskraft i sektorer som det berörda tredjelandet anser vara pressade undantas från gemenskapens förmånsbehandling), underlätta cirkulär migration och stimulera migranter att återvända,
  • förenkling av förfarandena för utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i det berörda tredjelandet.

Cirkulär migration

Enligt kommissionens meddelande är de två viktigaste formerna av cirkulär migration som kan vara av relevans i ett EU-sammanhang

  • cirkulär migration för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU (t.ex. affärsmän och affärskvinnor som arbetar i EU och vill starta en verksamhet i sitt ursprungsland eller i ett annat tredjeland), och
  • cirkulär migration för tredjelandsmedborgare som är bosatta utanför EU (t.ex. personer som vill arbeta tillfälligt i EU, eventuellt som säsongsanställda, eller personer som vill studera i EU innan de återvänder till hemlandet).

Kommissionen anger i meddelandet att cirkulär migration kan underlättas ytterligare genom lämplig harmonisering av lagstiftningen. Den konstaterar att vissa komponenter i en lagstiftningsram på europeisk nivå redan tagits i övervägande i den strategiska planen för laglig migration, t.ex. ett (förslag till) direktiv om rätt till inresa och vistelse för högkvalificerade migranter.

Som ett komplement till den strategiska planen för laglig migration kan även andra åtgärder komma att tas i övervägande i syfte att främja cirkulär migration, t.ex. ändring av direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.

Ett antal åtgärder skulle kunna integreras i EU:s politiska instrument i syfte att främja rörlighet i båda riktningarna, till exempel följande:

  • hjälp för återvändande migranter med att söka arbete eller starta företag, för att underlätta återintegreringen i hemlandet,
  • skriftligt åtagande från migranter att återvända frivilligt till sina ursprungsländer när deras avtal löper ut,
  • ingående och genomförande av återtagandeavtal för att garantera faktiskt återvändande ifall migranter olagligt stannar kvar på EU:s territorium,
  • fastläggande av kriterier för övervakning av hur program för cirkulär migration fungerar.

Kommissionen tar i meddelandet även upp åtgärder för att minska risken för kompetensflykt, t.ex. genom åtaganden från EU-medlemsstaternas sida att inte rekrytera inom sektorer som ett tredjeland anser vara pressade.

Den tar också upp ingående av bilaterala avtal mellan tredjeländer och intresserade medlemsstater för att främja cirkulär migration. Sådana avtal skulle t.ex. kunna omfatta bestämmelser om tilldelning av stipendier för ”cirkulärmigrerande” studerande.

Bakgrund

Kommissionens meddelande om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet anknyter till dess meddelande av den 1 september 2005( de en fr es ) med titeln ”Migration och utveckling: konkreta riktlinjer”, dess meddelande av den 30 november 2006( de en fr es ) med titeln ”Den övergripande strategin för migration efter ett år: På väg mot en samlad europeisk migrationspolitik” och dess meddelande av den 21 december 2005( de en fr es) om en strategisk plan för laglig migration.

Senast ändrat den 10.08.2007

Top