EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mål om förhandsavgörande – rekommendationer till nationella domstolar

Mål om förhandsavgörande – rekommendationer till nationella domstolar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendationer till nationella domstolar om begäran om förhandsavgörande

Artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONERNA OCH ARTIKEL 267 I EUF-FÖRDRAGET?

I dessa rekommendationer förklaras för domstolar i EU-länderna syftena med ett förfarande som ger dem rätt att enligt artikel 267 i EUF-fördraget vända sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Detta förfarande används i fall där frågor om tolkningen eller giltigheten av en EU-lagstiftning uppkommer, och

 • där ett beslut krävs för att en nationell domstol ska kunna träffa ett avgörande, eller
 • där det inte finns något rättsmedel i den nationella lagstiftningen.

I rekommendationerna beskrivs också förfarandets omfattning och den form i vilken de nationella domstolarna ska göra sitt hänskjutande.

De kompletterar artiklarna 93 till 118 i EU-domstolens arbetsordning.

VIKTIGA PUNKTER

Innebörden av mål om förhandsavgörande

Detta förfarande anses användbart när en tolkningsfråga som är ny och av allmänt intresse för den enhetliga tillämpningen av EU:s lagstiftning uppkommer i ett mål i en nationell domstol, eller när befintlig rättspraxis inte verkar ge den nödvändiga vägledningen för att hantera en ny rättslig situation.

Rekommendationernas struktur

En uppsättning rekommendationer tillämpas på alla förfrågningar om förhandsavgörande och en ytterligare uppsättning tillämpas särskilt på skyndsam handläggning* eller förfaranden för brådskande mål*.

Vem begär ett förhandsavgörande?

Den nationella domstol där en tvist tas upp tar hela ansvaret för att fastställa både behovet av ett förhandsavgörande och relevansen av de frågor den ställer till EU-domstolen.

Domstolar som hänskjuter ett ärende ska bland annat

 • vara inrättade enligt lag samt vara permanenta,
 • ha jurisdiktion av tvingande art,
 • tillämpa rättsreglerna och
 • vara oberoende.

Ämnesområde och omfattning

 • Det är viktigt att hänskjutandet avser tolkningen eller giltigheten av EU-lagstiftning, och inte nationell lagstiftning eller sakfrågor som tagits upp vid behandlingen av saken.
 • EU-domstolen får bara fatta ett beslut om EU-lagstiftning är tillämplig på målet i behandlingen av saken.
 • EU-domstolen tillämpar inte EU-lagstiftning på en tvist som tagits upp i en hänskjutande domstol, eftersom dess roll är att hjälpa till att lösa den. Den nationella domstolens roll är att dra slutsatser av EU-domstolens beslut.
 • Förhandsavgöranden är bindande både för den hänskjutande domstolen och för alla domstolar i EU-länder.

Tid för hänskjutandet och vilandeförklaring av nationella förfaranden

 • Ett hänskjutande ska göras så snart det står klart att det krävs ett beslut i EU-domstolen för att en nationell domstol ska kunna träffa ett avgörande, och när den på ett tillräckligt detaljerat sätt kan definiera målets rättsliga och faktiska sammanhang samt de rättsliga problem det ger upphov till.
 • De nationella förfarandena måste vilandeförklaras tills EU-domstolen har fattat sitt beslut.

Hänskjutandets form och innehåll

 • Hänskjutandet måste vara formulerat på ett enkelt, tydligt och exakt sätt med tanke på att det behöver översättas för att andra EU-länder ska kunna lämna sina synpunkter.
 • I artikel 94 i EU-domstolens arbetsordning anges innehållet i den förfrågan som ska medfölja den hänskjutande domstolens frågor, och vars huvudpunkter sammanfattas i bilagan till rekommendationerna.
 • Alla hänskjutanden måste dateras, skrivas under och skickas med rekommenderat brev till EU-domstolens kansli i Luxemburg.

Kostnader och rättshjälp

Mål om förhandsavgörande i EU-domstolen är kostnadsfria. Den hänskjutande domstolen beslutar om parternas kostnader vid behov.

EU-domstolskansliets roll

 • Kansliet samarbetar med den hänskjutande domstolen under förfarandena och förser den med kopior av alla rättegångshandlingar och förfrågningar om information.
 • Vid förfarandenas slut skickar kansliet EU-domstolens beslut till den hänskjutande domstolen. Den hänskjutande domstolen ska hålla kansliet underrättat om alla åtgärder som vidtagits samt om sitt slutgiltiga avgörande i målet.

Skyndsam och brådskande hantering av hänskjutanden

 • Enligt artikel 105–107 i sin arbetsordning får EU-domstolen besluta att vissa hänskjutanden ska hanteras genom förfaranden för skyndsam handläggning eller för brådskande mål.
 • Tidsfristerna är kortare, till exempel för att göra det möjligt för EU-länderna att inge synpunkter vid skyndsamma hänskjutanden.
 • Den hänskjutande domstolen måste motivera varför ärendet är brådskande, och ange de möjliga riskerna med att använda det ordinarie förfarandet.
 • Förfrågningar om skyndsamt eller brådskande förfarande kan inledningsvis skickas via e-post eller fax till EU-domstolens kansli.

VILKEN PERIOD GÄLLER REKOMMENDATIONERNA FÖR?

De ersätter tidigare rekommendationer som utfärdades 2012 och gäller från och med den 25 november 2016.

VIKTIGA BEGREPP

Skyndsam handläggning: ett förfarande där målets beskaffenhet och exceptionella omständigheter gör att det måste hanteras snabbt.
Förfarande för brådskande mål: ett förfarande som tillämpas endast på mål som avser frihet, säkerhet och rättvisa. Det medför framför allt att bara ett begränsat antal parter får yttra sig skriftligen, och det är dessutom möjligt att i ytterst brådskande fall helt utelämna den skriftliga delen av förfarandet vid EU-domstolen.

HUVUDDOKUMENT

Rekommendationer till nationella domstolar om begäran om förhandsavgörande (EUT C 439, 25.11.2016, s. 1).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionerna – Avsnitt 5 – Europeiska unionens domstol – Artikel 267 (tidigare artikel 234 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 164).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning III – Institutionella bestämmelser – Artikel 19 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 27).

Rättegångsregler för domstolen (EUT L 265, 29.9.2012, s. 1).

Ändringar av domstolens rättegångsregler (EUT L 173, 26.6.2013, s. 65).

Senast ändrat 31.10.2017

Top